Місії освітньо-професійних програм

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;
e-mail: med.2@pdmu.edu.uaМісія освітньо-професійної програми "Медицина"

Місія освітньо-професійної програми Медицина полягає у формуванні спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, забезпеченні академічної підготовки високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей лікаря для подальшої професійної діяльності; здатних до розв’язання складних задач у нетипових ситуаціях або нових середовищах, до дослідницької та інноваційної діяльності; проведення навчання з високим ступенем автономії на наступному рівні вищої освіти; формування у них здатності до ефективної діяльності у глобалізованому інформаційному суспільстві, спираючись на їх світоглядну та громадську позиції.


Місія освітньо-професійної програми "Педіатрія"

Місія освітньо-професійної програми Педіатрія полягає у формуванні поглиблених знань з обраної спеціальності, які ґрунтуються на сучасних вітчизняних і міжнародних наукових досягненнях у галузі охорони здоровʹя в цілому й дитинства зокрема, що забезпечує концептуальну академічну підготовку високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівців з уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної роботи, з набуттям певного досвіду використання здобутих знань і вміннями їх застосовувати в процесі вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.


Місія освітньо-професійної програми "Біологія"

Місія освітньо-професійної програми Біологія полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців відповідно до профілізації в галузі дослідження життя на всіх рівнях його організації, опанування і розробку інноваційних технологій у напрямах біологічних, біомедичних, екологічних. Формування високоосвічених і національно свідомих особистостей з лідерськими якостями, базуючись на принципах студентоцентрованого навчання, академічної доброчесності та академічної свободи.


The mission of the EP "Medicine"

The mission of the educational and professional program in Medicine is to develop specialized conceptual knowledge based on modern scientific achievements in the field of healthcare, to ensure the academic training of highly skilled professionals with the formation and acquisition of both general and specific competencies of a physician for further professional activity; capable of solving complex tasks in atypical situations or new environments, engaging in research and innovative activities; conducting education with a high degree of autonomy at the next level of higher education; fostering their ability to effectively operate in a globalized information society, relying on their worldview and civic positions


The mission of the EP "Pediatrics"

The mission of the educational and professional program Pediatrics is to cultivate in-depth knowledge in the chosen specialty, grounded in contemporary national and international scientific achievements in the field of healthcare overall and specifically in childhood, ensuring a conceptual academic preparation of highly skilled and competitive professionals with innovative abilities, scientific research skills, and the acquisition of practical experience in utilizing gained knowledge and skills in addressing tasks within the relevant sphere of professional activity.


The mission of the EP "Biology"

The mission of the educational and professional program Biology is to prepare highly qualified specialists according to the specialization in the field of life sciences at all levels of its organization, mastering and developing innovative technologies in biological, biomedical, and ecological directions. It aims to shape highly educated and nationally conscious individuals with leadership qualities, based on the principles of student-centered learning, academic integrity, and academic freedom.