Освітньо-професійні програми перший (бакалаврський рівень)Шановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу: control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Парамедик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі  стейкхолдерів – здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців, що здатні на інтеграцію в Європейський біологічний простір.

При створенні ОПП враховано передовий світовий досвід підготовки біологів-дослідників. Формування високоосвічених і національно свідомих особистостей з лідерськими якостями, базуючись на принципах студентоцентрованого навчання, академічної доброчесності та академічної свободи, що надає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.