Освітньо-професійна програма СтоматологіяМісія ОП Стоматологія полягає в збереженні та покращенні стоматологічного здоров'я населення шляхом надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам і новітнім досягненням у галузі охорони здоров'я на основі формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів, відданих професійному обов'язку, здатних навчатися протягом життя, здійснювати наукові дослідження та впроваджувати інновації в практичну діяльність.

The mission of the EP Dentistry includes preservation and improvement of the dental health of the population by provision prime services that comply modern professional and ethical standards and the latest achievements in the field of health care based on the formation of highly qualified clinicians committed to their professional duty, able to learn throughout their lives, carry out scientific research and to introduce innovations into practical activities.


Шановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу: control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі  стейкхолдерів –  здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців, що здатні на інтеграцію в Європейський стоматологічний простір. При створенні ОПП враховано передовий світовий досвід підготовки лікарів-стоматологів і сучасні тенденції щодо визнання пріоритетності приватної стоматологічної практики, що надає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Освітньо-професійна програма (ОПП) Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я започаткована у 2016 році, постійно проводиться її моніторинг, ОПП щорічно переглядається та оновлюється.