Освітньо-професійна програма МедицинаМісія ОП Медицина полягає в збереженні та покращенні здоров'я окремої людини та суспільства в цілому шляхом підготовки лікарів, відданих професійному обов'язку, ініціативних і відкритих для змінних парадигм охорони здоров'я, здатних здійснювати діагностику, лікування та профілактику захворювань на високому рівні, проводити інноваційні фундаментальні та прикладні наукові дослідження, упроваджувати їхні результати в освітню та клінічну практику, пропагувати здоровий спосіб життя.

The mission of the EP Medicine is to preserve and improve the health of an individual and society as a general matter by training doctors who are committed to their professional duty, proactive and open to changing healthcare paradigms, capable of diagnosing, treating and preventing diseases at a high level, conduct innovative basic and applied scientific research, implement the results in educational and clinical practice, promote a healthy lifestyle.


Шановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу:control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі  стейкхолдерів –  здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців. При створенні ОПП враховано передовий міжнародний досвід організації навчального процесу з підготовки магістрів медицини та перспективні напрями розвитку освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізує принципи академічної свободи та академічної мобільності.

Освітньо-професійна програма (ОПП) Медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я впроваджена у 2016 році, постійно проводиться її моніторинг, щорічний аналіз, перегляд та оновлення.