Освітньо-професійна програма МедицинаШановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу:control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі  стейкхолдерів –  здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців. При створенні ОПП враховано передовий міжнародний досвід організації навчального процесу з підготовки магістрів медицини та перспективні напрями розвитку освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізує принципи академічної свободи та академічної мобільності.

Освітньо-професійна програма (ОПП) Медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я впроваджена у 2016 році, постійно проводиться її моніторинг, щорічний аналіз, перегляд та оновлення.