План виховної роботи                                                                                                                                                     

                                                      

 

«ЗАТВЕРЖЕНО»

Протокол № 1 від 30.08.2023 р.

Засідання Вченої ради

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2023-2024 навчальний рік

Планування виховної роботи університету здійснюється на основі: Закону України «Про Вищу освіту», «Концепції Державної цільової та соціальної програми національно-патріотичного виховання на період по 2025 р., схваленого  розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 09.10. 2020 р. № 1233-р, стратегією національно-патріотичного виховання затвердженою Указом Президента України від 18.05.2019 № 286, «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2023 року» затвердженою Указом Президентом України від 30.09.2019 № 722, наказу МОН України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», Статуту Полтавського державного медичного університету та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України.

 

Відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю ПДМУ (далі Відділ), який за статусом є чинним дорадчим органом на громадських засадах, упродовж 2023-2024 навчального року працюватиме у складі:

Похилько В.І. проректор ЗВО з науково-педагогічної та виховної роботи;

Боровик О.Б. – директор бібліотеки ПДМУ;    

Польщикова С.І. – провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ;

Ющенко Ю.П. – координатор волонтерського загону «Єдність»;

Пісаренко Я.О. – голова студентського парламенту університету;

Добровольський В.О. – голова профспілки студентів університету;

Ющенко Є.В – голова волонтерського загону «Єдність»;

Павленкова О.С. – заступник декана стоматологічного факультету;

Драбовський В.С. – заступник декана медичного факультету № 1;

Жамардій В.О. – заступник декана медичного факультету № 2;

Макаренко О.В. – заступник декана міжнародного факультету;

Вонсович Ю.В. – голова Ради з виховної роботи ННМІ;

Сидоренко Л.В. – завідувачка відділу культурно-освітньої діяльності;

Дашевська Т.В. – завідувачка Музею історії ПДМУ;

Лебєдєв В.А. – голова організації ветеранів університету;

Ємець А.В. – керівник сектору спортивно-оздоровчої роботи центру;

Білаш О.В. – фахівець відділу;

Климач Т.М. – психолог фахового медико-фармацевтичного коледжу університету;

Іванов Б.О. – оператор ЕОМ.

Головним завданням Відділу є координування роботи з колективами кафедр та сприяння, удосконалення й розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження національної ідентичності на основі єдиних суспільно-державних, загальнолюдських цінностей.

Безпечність освітнього простору в університеті створюється завдяки сприятливим організаційним та морально-психологічним умовам спрямованих на самовдосконалення і саморозвиток здобувачів освіти з урахуванням їхніх індивідуальних схильностей, інтелектуальних здібностей, планування та контролю якості виховної роботи за різними напрямами, розроблення нормативних документів, що регламентують освітньо-виховну роботу в закладі вищої освіти.

Відділ також координує діяльність факультетів, кафедр, Навчально-наукового медичного інституту ПДМУ, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ПДМУ, колективів художньої самодіяльності, гуртків, секцій університету щодо проведення організаційно-виховної роботи зі здобувачами освіти. Робота Відділу передбачає організацію інтегрованих комунікативних зв’язків між структурними підрозділами університету, органами студентського самоврядування та громадськими організаціями з метою залучення їх до виховної діяльності, формування у молоді національної свідомості, патріотизму, історичної пам’яті, поваги й любові до рідної землі, рідного краю, Батьківщини, вітчизняної культури, традицій, звичаїв, державних символів України. Сприяє формуванню політичної та правової культури поміж здобувачів освіти, розвитку духовності, високих моральних якостей, естетичних смаків, формування екологічної свідомості, переваг здорового способу життя майбутнього лікаря, культу сильної, гармонійно розвиненої особистості, негативного ставлення до шкідливих звичок. Забезпечує високий рівень культурно-мистецької роботи та створює умови для творчого розвитку особистості, розкриттю її творчих здібностей, інтелектуального самовдосконалення і лідерських якостей у молоді, завдяки організації змістовного дозвілля студентської молоді університету.

 

Мета, принципи, завдання і головні напрями
виховної роботи університету

З метою реалізації державної політики у галузі освіти і культури, виховна робота в ПДМУ ґрунтується на дотриманні принципів гуманізму демократизму і доброчесності, формування у здобувачів освіти соціально-громадського досвіду, професійно-особистісних якостей, гармонії взаємин у суспільстві, втіленні й впровадженні пріоритетних напрямів національного виховання, зокрема: національно-патріотичного, науково-дослідного, художньо-естетичного, соціально-психологічного, інтелектуально-дозвіллєвого, спортивно-оздоровчого.

Освітня робота з молоддю, колективами кафедр та структурними підрозділами спрямована на удосконалення й розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження національної ідентичності на основі єдиних суспільно-державних, загальнолюдських цінностей в умовах воєнного стану.

Зокрема вона направлена на виховання здобувачів освіти на принципах: національної свідомості, формуванні почуттів патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації культурної спадщини українського народу, активізації взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадських об’єднань, готовності до захисту незалежності і територіальної цілісності України під час воєнного стану зумовленого агресією росії на території України, виховання громадянина-воїна, лікаря готового захистити територіальну цілісність, суверенітет, національні інтереси нашої держави.

Національно-патріотичне виховання та формування української політичної нації громадян України в ПДМУ здійснюватиметься за такими основними напрямами:

 • удосконалення нормативно-правової бази щодо національно-патріотичного виховання;
 • підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого елемента національно-патріотичного виховання, організація заходів з її популяризації;
 • здійснення проєктів та заходів, спрямованих на підвищення престижу медичної військової служби;
 • вдосконалення системи військово-медичних компетентностей здобувачів освіти;
 • забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної роботи у сфері національно-патріотичного виховання;
 • розроблення та впровадження сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення кращого досвіду;
 • упровадження нових напрямів та заходів духовно-морального спрямування як основи формування особистості і підґрунтя для національно-патріотичного виховання, які виходять з традицій українського державотворення;
 • розроблення єдиних підходів у сфері національно-патріотичного виховання у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно- патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між суб’єктами національно-патріотичного виховання;
 • забезпечення скоординованої діяльності органів студентського самоврядування та громадських організацій університету у сфері національно-патріотичного виховання;
 • організація та координування інформаційно-просвітницької роботи щодо національно-патріотичного виховання;
 • превенція негативних проявів поведінки поміж молоді шляхом залучення до участі у заходах із національно-патріотичного та духовно-морального виховання;
 • розвиток співпраці з державами Європейського Союзу та державами-членами НАТО, які успішно впроваджують проєкти та заходи у напрямі національно-патріотичного виховання.

Культурно-освітня діяльність направлена на досягнення високого рівня культурно-мистецької роботи спрямованої та створення умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у здобувачів освіти.

Реалізація державної політики з фізичного виховання і спорту в ПДМУ буде направлена на проведення спортивних заходів з-поміж студентської молоді для популяризації здорового способу життя, формування потреби в безпечній поведінці, створення умов для активного відпочинку здобувачів освіти через роботу спортивних секцій і оздоровчих груп із використанням спортивно-оздоровчої бази ЗВО.

Волонтерська діяльність загонів університету націлена на розроблення та отримання міжнародних, регіональних грантів соціально-громадянського, професійно-орієнтовного спрямування. Пріоритетними напрямами волонтерської діяльності ПДМУ в умовах сьогодення має стати допомога внутрішньо переміщеним особам, робота в лікувальних закладах області та міста, пунктах підтримки й незламності, забезпечення першочергових потреб за запитами військовослужбовців, допомога сім’ям загиблих.

Робота психологічної служби університету направлена на створення безпечного освітнього середовища, профілактики негативних явищ у студентській спільноті, постійного впровадження просвітницьких заходів із запобігання та протидії сімейного, гендерно зумовленого насилля, булінгу, торгівлі людьми, організацією і проведенням психологічних тренінгів із першої психологічної допомоги, з управління конфліктами, налагодженню емоційного стану, формуванню стресостійкості і резильєнтності. Формування та застосування студентами компетентностей, необхідних для здорового та безпечного способу життя, які сприятимуть досягненню Глобальних цілей сталого розвитку, проголошених ООН і підтриманих Україною відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Середовище медіапростору використовуватиметься для формування професійного й духовного світогляду здобувачів освіти з урахуванням переваг і можливостей інформаційно-комунікаційного осередку для розширення соціокультурної та просвітницької діяльності Відділу в загальноуніверситетських заходах.

Основними завданнями виховної діяльності колективу університету в царині військово-патріотичного виховання студентської молоді є:

- навчати та розвивати у здобувачів освіти високу патріотичну свідомість, почуття вірності й любові до Батьківщини, турботу про благо свого народу, готовність до виконання громадянського й конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів, територіальної цілісності й незалежності України та формування української політичної нації;

- прищеплювати національні традиції на прикладах історичних подій минулого та сучасності;

- ефективно використовувати психолого-педагогічні науки, національні традиції, досвід педагогічної майстерності в практиці комплексного виховання здобувачів освіти, лікарів-інтернів, аспірантів університету.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ
З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

Зміст

Термін
виконання

Відповідальний

1.

Вирішувати завдання виховної роботи за напрямами:

- національно-патріотичне виховання,

- громадянське виховання,

- волонтерський рух,

- родинно-сімейне виховання,

- усвідомлене батьківство,

- художньо-естетичне виховання,

- моральне виховання,

- екологічне виховання,

- психологічна підтримка учасників  освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- сприяння творчому та всебічному розвитку особистості.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники
секторів,

завідувачі
кафедр

2.

Забезпечити групи здобувачів освіти та лікарів-інтернів кураторами з-поміж педагогічних, наукових, науково-педагогічних та працівників закладів охорони здоров'я м. Полтави.

Вересень 2023

Деканати

3.

Створювати умови для впровадження поміж здобувачів освіти, лікарів-інтернів принципів здорового способу життя, відповідального ставлення до свого здоров’я, усвідомленого та відповідального батьківства, протидія та запобігання негативним явищам і звичкам, їх профілактика, формування соціально-активної, фізично-здорової та духовно багатої особистості, створення умов для активного відпочинку студентства.

Упродовж вересня-жовтня 2023

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники,
секторів,

завідувачі кафедр

4.

Сприяти створенню в закладі освіти атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату в умовах воєнного стану. Під час оголошення карантину поєднувати роботу в  онлайн режимі з проведенням  тематичних виховних бесід, круглих столів та диспутів.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники
секторів,

декани,

завідувачі
кафедр

5.

Для забезпечення виконання учасни­ками освітнього процесу своїх обов'язків та захисту їхніх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, всебічно сприяти та підтри­мувати розвиток студентських організацій (студентський парламент, ПОПСПОЗУ студентів, наукові товариства).

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

декани, завідувачі кафедр,

студентське
самоврядування

6.

Проводити спільно зі студентським самоврядуванням та волонтерськими загонами кафедр заходи щодо участі у всеукраїнських акціях «Здай кров – врятуй життя», «Допомога захисникам і захисницям Батьківщини», «Державна програ­ма боротьби з туберкульозом», «АнтиНаркотик», «АнтиСНІД», «Життя без паління», «Гігієна ротової порожнини».

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники
секторів, декани,

студентське самоврядування

7.

Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв іноземних студентів здійснювати заходи з гарантування безпеки перебування іноземних громадян на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, у тому числі міжетнічного та релігійного характеру.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

заступник
ректора з міжнародних зв’язків

8.

Активно співпрацювати із самовряд­ними структурами іноземних громадян, які навчаються в університеті. Продов­жити роботу національних земляцтв факультету підготовки іноземних здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

заступник ректо­ра з міжнародних зв’язків

9.

Посилити контроль за виконанням іноземними громадянами вимог чинного законодавства щодо статусу їх перебування на території України та дотримання правил внутрішнього розпорядку університету.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

заступник ректо­ра з міжнародних зв’язків

10.

Спільно зі студентським парламентом університету та представниками іноземних земляцтв проводити ано­німне анкетування студентів і лікарів-інтернів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва, якості освітньої робо­ти, умов проживання в гуртожитках, використання української мови в навчальному процесі, оцінки діяльності адміністрації університету.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи

11.

Розробити та затвердити на засіданні Вченої ради університету план виховної роботи на 2023-2024 навчальний рік.

Вересень 2023

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи

12.

Забезпечити дієвий контроль та систематичну звітність факультетів і кафедр про стан виховної роботи.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи

13.

Розробити та затвердити плани виховної роботи:

- секторів відділу управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю університету:

- студентського парламенту;

- ПОПСПОЗУ студентів;

- студентських рад гуртожитків;

- громадських та творчих об'єднань.

Вересень 2023

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи

14.

З метою забезпечення сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, науково творчої діяльності запровадити в практику роботи колективу університету основні принципи академічної доброчесності, створення безпечного освітнього середовища.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

куратори академічних груп

15.

Для захисту прав у сфері освіти та сприяння реалізації державної освітньої політики, спрямованої на забезпечення прав особи на здобуття якісної та доступної освіти, організувати діяльність освітнього та студентського омбудсменів університету.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

освітній та студентський
омбудсмени

16.

Згідно з виконанням вимог Концепції державної цільової соціальної про­грами національно-патріотичного вихо­вання на період до 2025 р., здійснювати інформаційно-комунікативні заходи з докорінного реформування вітчизняних систем національно-патріотичного виховання та формування української політичної нації громадян України.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

куратори академічних груп

17.

Спрямувати діяльність колективів кафедр  на підвищення формування моральної культури особистості, підвищення пріоритету загальнолюд­ських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки, світогляду здобувачів освіти та культури міжнаціональних взаємин.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

Декани,

голова студентського самоврядування

18.

Спланувати проведення наукових конференцій, круглих столів, диспутів, вебінарів (відповідно до поточних пла­нів виховної роботи та важливих па­м’ятних та ювілейних дат на 2023-2024 н.р.) Підготувати цикл круглих столів, диспутів студентського парламенту з питань академічної доброчесності здобувача освіти, як чинника форму­вання громадянського суспільства.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова студентського самоврядування,

студентське наукове товариство

19.

Сприяти громадсько-правовому вихо­ванню молоді, становленню громадян­ського обов’язку перед Україною, суспільством, формуванню політичної та правової культури особистості, залученню студентської молоді до участі у доброчинних акціях та волонтерському русі.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники
секторів відділу,

декани,

завідувачі
кафедр,

студентське самоврядування

20.

Сприяти національно-патріотичному вихованню студентської молоді, лікарів-інтернів шляхом долучення до обласних та міських національних та військово-патріотичних заходів, акцій, проєктів, форумів, налагодження плідної співпраці  головою організації ветеранів університету з кафедрами університету та органами студентського самоврядування.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

декани,

голова організації ветеранів університету,

голова
студентського

самоврядування

21.

Проводити відповідні виховні заходи за календарем дат на 2023–2024 рік (свята, події, ювілейні та пам’ятні дати з вшанування видатних постатей), реко­мендованим  Громадською радою з національно-патріотичного виховання при МОН України. Провести інфор­маційно-комунікативні виховні години, присвячені пам’ятним датам:

 • 225 років із часу видання "Енеїди" Івана Котляревського (1798);
 • 1040 років із часу народження Ярослава Мудрого (983–1054), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі;
 • 110 років із дня народження Василя Кука (1913–2007), військового та політичного діяча, останнього головнокомандувача УПА, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
 • 200 років із дня народження Костянтина Ушинського (1823–1870), педагога,  реформатора шкільної освіти;
 • 160 років із дня народження Володимира Вернадського (1863–1945), вченого-енциклопедиста, філософа, природодослідника, основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології, творця теорій: про біосферу та ноосферу,  про провідну роль живих істот у геохімічних  процесах,    еволюційної про походження мінералів, організатора й першого президента Української Академії наук, засновника Національної бібліотеки Української Держави (нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського);
 • 170 років із дня народження Володимира  Короленка (1853–1921), письменника, публіциста, громадського діяча;
 • 80 років із дня народження Раїси Кириченко (1943–2005), співачки, Героя України;
 • 110 років із дня народження Платона Воронька (1913–1988),  письменника, публіциста;
 • 110 років із дня народження Георгія Майбороди (1913–1992), композитора, громадського діяча;
 • 110 років із дня народження Миколи Амосова (1913–2002), лікаря, вченого, громадського діяча, академіка;
 • 160 років із дня народження Бориса Грінченка (1863–1910), громадського діяча, письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, публіциста, упорядника і видавця "Словника української мови";
 • 140 років із дня народження Андрія Сапєгіна (1883–1946), вченого, ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера, академіка;
 • 190 років із дня народження Марка Вовчка (справжнє ім’я та прізвище – Марія Вілінська) (1833–1907), письменниці, перекладачки, етнографині.

 

 

 

Упродовж навчального року

 

 

 

11 січня

 

3 березня

 

 

 

12 березня

 

 

 

 

27 липня

 

 

14 жовтня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 грудня

 

 

 

1 грудня

 

 

6 грудня

 

 

9 грудня

 

 

11 грудня

 

 

22 грудня

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

завідувачка кафедри  українознавства та гуманітарної підготовки, куратори академічних груп

 

22.

Організувати шляхом проведення анке­тування та експрес-опитування вивчен­ня громадської думки про стан виховної роботи в академічних групах, на кафедрах, у гуртожитках університету.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

декани

23.

Забезпечити роботу Музею історії ПДМУ (за окремим планом).

Упродовж навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

завідувачка Музею історії ПДМУ

24.

Провести на факультетах та кафедрах університету освітньо-виховні, інформаційні, культурологічні заходи національно-патріотичного виховання, спрямовані на формування ціннісних орієнтирів і громадської самовідданості, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення, політичних лідерів, актуальних питань української історії, популяризації національно-духовної спадщини України.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники секторів відділу,

декани,

завідувачі
кафедр,

студентське самоврядування

 

25.

Організувати участь здобувачів освіти та співробітників університету у проведенні загальноміських заходів із нагоди дер­жавних свят та пам’ятних дат:

- Міжнародний  день благодійності – 5 вересня;

- Міжнародний день грамотності – 8 вересня;

- День пам’яті жертв фашизму – 12 вересня;

- День міста Полтави;

- День пам’яті трагедії Бабиного Яру – 29 вересня;

- Всеукраїнський День бібліотек – 30 вересня;

- День захисника України – 1 жовтня;

- День визволення України від нацизму в роки Другої світової війни 1939-1945 р

- Міжнародний день людей похилого віку – 1 листопада;

- День Української писемності та мови – 9 листопада;

- Міжнародний день толерантності – 16 листопада;

- Міжнародний день студента – 17 листопада;

- Дня Гідності та Свободи – 27 листопада;

- 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні;

- День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр – 24 листопада;

- Всесвітній день солідарності з хворими на СНІД – 1 грудня;

- Всесвітній день волонтерів – 5 грудня;

- День Збройних Сил України – 6 грудня;

- 75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (9 грудня.1948);

- 75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації  прав людини (10 грудня 1948);

- День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня;

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом – 1 січня;

- Міжнародний день людей з інвалідністю – 3 січня;

- Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду – 9 січня;

- День пам’яті Героїв Крут – січень;

- Дня Соборності України –  22 січня;

- День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів – 15 лютого;

- День єдності – 16 лютого;

- День Державного Герба України – 19 лютого;

- День Героїв Небесної Сотні – 20 лютого;

- Міжнародний жіночий день – 8 березня;

- День українського добровольця – 14 березня;

- Всесвітній день Землі – 20 березня;

- Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз – 24 березня;

- День Національної гвардії України – 26 березня;

- Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм – 2 березня;

- Міжнародний день безпритульних тварин – 4 березня;

- Всесвітній день здоров’я – 7 березня;

- Всесвітній день книги – 23 березня;

- День пам’яті жертв Чорнобиль­ської катастрофи – 26 квітня;

- Міжнародний день танцю – 29 березня;

- День Пам’яті та примирення  над нацизмом в роки Другої світової війни – 8- 9 травня;

- День матері – 14 травня;

- Міжнародний день Землі – 15 травня;

- Міжнародний день музею – 18 травня;

- День вишиванки – 19 травня;

- День Європи в Україні – 20 травня;

- День пам’яті жертв політичних репресій – 22 травня;

- Всесвітній день без тютюну – 31 березня;

- День захисту дітей в Україні – 1 червня;

- Всесвітній день довкілля – 5 червня;

- Всесвітній день донора крові – 14 червня;

- День скорботи та гадання почестей пам’яті жертв війни в Україні – 22 червня;

- День медичного працівника;

- День Конституції України – 28 червня;

- День Державного Прапора України – 23 серпня;

- День Незалежності України – 24 серпня.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

керівники секторів відділу,

декани,

завідувачі
кафедр,

студентське
самоврядування

 

26.

Сприяти та розвивати естетичне виховання молоді шляхом формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях, розвиток художніх здібностей і творчої діяльності.

Упродовж навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

27.

Інформацію про проведення держав­них, регіональних, міських та університетських виховних заходів популяризувати в програмах міського телебачення та розміщувати на вебресурсах університету, соціальних мережах та в локальній мережі.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 
ТА  ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

1.

Забезпечувати відповідність інформа­ційних матеріалів, статей, інтерв’ю, репортажів у друкованих та електрон­них ЗМІ до Закону України «Про засади державної мовної політики».

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

2.

Забезпечення офіційної інформації, написання пресрелізів, оновлення сайту університету.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

3.

Організаційна та методична допомога ЗМІ у створенні матеріалів про навчально-наукову та виховну діяльність ПДМУ.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

4.

Створення і участь у випуску інформаційних матеріалів.

Упродовж навчального року

Провідний фахі­вець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

5.

Оперативний збір та аналіз матеріалів преси про діяльність університету.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

6.

Збір і класифікація запитань адресованих ректору і підготовка відповідей для розміщення на сайті університету.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

7.

Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме університет, шляхом завчасного розміщення на офіційному вебсайті університету пресанонсів та надсилання відповідних електронних запрошень.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ

8.

Організація та проведення брифінгів, круглих столів, пресконференцій з нагальних питань, рекомендованих ректором, або особою, що його заміщує.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

9.

Здійснення щомісячних бліцоглядів подій, які відбувалися у звітний період в навчально-науковій та виховній діяльності ПДМУ.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

10.

 Підготовка авторських та режисерських сценаріїв до телевізійних документальних фільмів про начально-наукову та виховну діяльність університету.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

11.

Забезпечення роботи відеооператора та здійснення контролю за монтажем фільмів у відділі технічних засобів.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

12.

Організація роботи фотографів для оперативного та якісного висвітлення заходів в університеті. Контроль за вчасним завантаженням фото на сайті, на сторінці університету у Фейсбук та в Інстаграм.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад­ськістю та ЗМІ

13.

Створити сторінку в Телеграм, на якій вести активне обговорення значущих подій у ЗВО ПДМУ.

Вересень-жовтень 2023

Провідний фахівець із зв’язків з громад-ськістю та ЗМІ

14.

З метою популяризації навчально-наукової діяльності університету працювати над розширенням контенту і налагодженням взаємодії з підписниками на офіційних сторінках ФБ, Телеграм та Інстаграм.

Упродовж навчального року

Провідний фахівець із зв’язків з громад-ськістю та ЗМІ

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ПДМУ

1.

Проведення тематичних екскурсій та тематичних консультацій для здобувачів освіти, перших курсів, співробітників, лікарів-інтернів, слухачів.

Упродовж  навчального року

Завідувачка
музею

2.

Доповнення військовими артефактами експозиції «російсько-українська війна».

Упродовж  навчального року

Завідувачка
музею

3.

Оформлення книги
«Книга Героїв».

Упродовж  навчального року

Завідувачка музею,відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю

4.

Продовжити формування мультимедійного сенсорного кіоску з фото співробітників, випускників різних періодів, починаючи з 1921 року.

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

5.

Приймання переданих до фонду музею експонатів, документів, фотоматеріалів подій для нової експозиції, які відображають діяльність університету.

За запитом

Завідувачка
музею

6.

Продовжити проведення тематичних екскурсій, присвячених до пам’ятних дат народження відомих медиків-полтавців та співробітників університету.

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

7.

Проведення післяекскурсійного квест-дайджесту «Знавці історії ПДМУ».

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

8.

Провести екскурсії у межах профорієнтаційної роботи, враховуючи всі заходи безпеки для учнів шкіл та їхніх батьків у День відкритих дверей, та під час олімпіад.

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

9.

Продовжити активне використання інформаційних та технічних можливостей музею історії ПДМУ у проведенні виховних заходів та засідань наукових гуртків на теми національно-патріотичного виховання та історії університету.

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

10.

Проводити систематичну перевірку експонатів основного та додаткового  фонду музею.

Упродовж навчального року

Завідувачка
музею

11.

Брати участь у семінарах-практикумах з організації музейної діяльності та збереження музейних експонатів на базі Полтавського краєзнавчого музею.

Упродовж  навчального року

Завідувачка
музею

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 

1.

Згідно з Положенням про організацію ветеранів університету постійно оновлювати списки ветеранів та ветеранів-ювілярів університету; допо­магати колегам-ветеранам у вирішенні важливих для них питань; представляти документи від імені орга­нізації ветеранів до різних форм вшану­вання ветеранів-ювілярів університету.

Упродовж навчального року

Голова організації ветеранів університету

2.

Надавати допомогу факультетам, ка­федрам, профспілковій та іншим гро­мадським і студентським організаціям самоврядування у різнобічному вихован­ні студентської молоді, залученні її до творчого опанування наукової спад­щини при володінні фаховими знаннями.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педа­гогічної та ви­ховної роботи,

голова організації ветеранів університету

3.

Залучати ветеранів університету до проведення виховних заходів з-поміж здобувачів освіти університету з метою їх національно-патріотичного і морального виховання.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

 

4.

Усіляко сприяти збереженню й поширенню кращих традицій університету, брати безпосередню участь у вивченні історії ПДМУ.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

5.

Брати участь в адресній допомозі сім'ям  ветеранів та інвалідів війни, бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО/ООС, учасників російсько-української війни.

Упродовж навчального року

Голова організації ветеранів університету

6.

Провести практичні семінари:

«Лікарі – учасники російсько-української війни – погляд очевидця»; «Практична реабілітація військовослужбовців у польових умовах у зоні проведення бойових дій».

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

7.

Організувати участь здобувачів освіти та співробітників у Всеукраїнській благодійній програмі підтримки родин загиблих українських воїнів, вимушених переселенців зі Сходу, надання психологічної та волонтерської матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни та їх родинам.

 

 

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

студентське са­моврядування,

голова організації ветеранів університету,

практичний психолог

8.

Відкриття меморіальної дошки з відзначення 50-річчя створення  однієї з перших клінічних кафедр університету – кафедри факультетської терапії,  засновником та першим завідувачем якої упродовж 1974-1991 рр. був легендарний фундатор терапевтичної школи Полтавщини, професор Дудченко Максим Андрійович.

Вересень 2023

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

9.

Провести  урочисті заходи з нагоди Дня виведення військ з Афганістану. Взяти участь у міських та обласних урочистостях із нагоди Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

Лютий

2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

10.

Провести кейс-практикуми:

«8 рота: ми рятували інших, не думаючи про себе!»; «Медична реабілітація учасників бойових дій: реальність і міфи».

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

11.

Провести диспути:

«Революція Гідності: чи здійснились всі очікування українців?» до Дня Героїв Небесної Сотні, «Очікувана Перемога - шляхи досягнення миру та взаєморозуміння в України» до Дня захисників та захисниць України.

Лютий 2024,

Жовтень 2023

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

12.

Взяти участь у заходах із нагоди відкриття меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям російсько-української війни з Полтавщини.

Упродовж навчального року

Голова організації ветеранів університету

13.

Провести курс презентації інформаційної платформи у вигляді лекції «NATO–УКРАЇНА. Шляхи розвитку відносин і співпраці».

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

14.

Провести зустрічі здобувачів освіти та працівників університету з героями-ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильської АЕС - ветеранами університету. Взяти участь у міських та обласних урочистостях із нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Квітень

2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи;

голова організації ветеранів університету

15.

Провести урочисті та святкові заходи для ветеранів університету з нагоди державних свят та пам’ятних дат 2023-2024 років. Взяти участь у міських та обласних заходах із нагоди держаних свят та пам’ятних дат 2023-2024 рр.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

16.

Взяти участь у організації проведення військової присяги спеціального курсу студентів кафедри медицини катастроф та військової медицини університету.

Травень

2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

17.

Провести зустрічі здобувачів працівників  університету із захисниками та захисницями України співробітниками університету, які брали участь у російсько-українській війні.

Упродовж навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

голова організації ветеранів університету

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 

Назва заходу

Термін
виконання

Відпові-дальна особа

 1.  

Розробити та затвердити на засіданні відділу управління  освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю План роботи психологічної служби та тематичний план тренінгових занять, лекторіїв, бесід на 2023-2024 навчальний рік.

Вересень  2023

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, практичний психолог

 1.  

Упровадити контактне та дистанційне психологічне забезпечення здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Для підтримки ментального здоров’я та психоедукації проводити інформаційні бесіди, лекції, круглі столи, практичні тренінги психологічного спрямування для усіх учасників та учасниць освітнього процесу.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

З метою уникнення проявів психологічного та емоційного насильства, кібертретирування, булінгу, нетерпимого ставлення до будь-яких насильницьких моделей поведінки та небай­дужого ставлення до постражда­лих осіб розповсюджувати відповідні  інформаційно-тематичні  матеріали.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підготовити та провести соціально-психологічні дослідження поміж здобувачів освіти, оброблення результатів, надання звіту:

- адаптація студентів груп нового набору до навчання;

- психологічний клімат у академічних групах;

- життєстійкість та резельєнтність здобувачів освіти;

- емоційного стану, особливостей прояву агресії, рівень тривоги у здобувачів освіти.

Проводити консультування кураторів за результатами діагностики груп (за запитом).

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підвищувати професійну кваліфікацію, здійснювати безперервне підвищення професійної кваліфікації.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Надавати індивідуальні психологічні консультації для учасників та учасниць освітнього процесу.

Упродовж

навчального року

Практичний психолог

 1.  

Організувати засідання психологічної служби  з питань становлення  дружніх відносин у студентських колективах для представників студентського самоврядування та громадських організацій.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Підвищити психологічну культуру учасників освітнього процесу засобами ІКТ.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Проводити просвітницьку діяльність  задля популяризації та роз’яснення результатів новітніх психологічних і соціальних досліджень та формування потреби у психологічних знаннях.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Проведення профілактичних заходів за програмами гендерної рівності, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми і булінгу.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Надавати соціально-психологічне забезпечення здобувачам освіти з особливими потребами та студентам позбавленим батьківського піклування, молодих студентських сімей.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Надавати психологічне забезпечення студентам ВПО.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Здійснювати психопрофілактичну роботу поміж здобувачів освіти з метою своєчасного попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у освітньому процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 1.  

Висвітлювати роботу психологічної служби на сайті ПДМУ, блозі відділу управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю та у Фейсбуці.

Упродовж навчального року

Практичний психолог

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПДМУ

 

Зміст

Термін виконання

Відпові­дальний

 1. Громадські заходи

1.

На виконання ч.1. ст. 40 Закону України про вищу освіту «Студентське самоврядування» організувати роботу самоврядних організацій університету за напрямами діяльності.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педагогічної та вихов­ної роботи,

голова студентського парламенту

2.

Проведення спільних організаційних засідань відділу сім’ї та молодіжної політики Полтавської обласної державної адміністрації, студентської ради м. Полтави, Молодіжної ради Полтавської міської територіальної громади та Полтавської області студентського парламенту ПДМУ.

За окремим графіком

Проректор
з науково-педаго­гічної та вихов­ної роботи,

голова студентського парламенту

3.

Проведення семінарів-тренінгів для членів студентського парламенту за підтримки студентської ради
м. Полтава.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педа­гогічної та виховної роботи,

голова студентського парламенту

4.

Продовження роботи студентського омбудсмена ПДМУ щодо протидії будь-яких проявів булінгу, харасменту, насилля та проявів академічної недоброчесності.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педа­гогічної та ви­ховної роботи, студентський омбудсмен ПДМУ

5.

Продовження забезпечення участі здобувачів вищої освіти у внутрішньому управлінні ПДМУ (Вченої ради ПДМУ, вчених рад факультетів, профільних комісій тощо).

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова студентського парламенту, студентський омбудсмен ПДМУ

6.

Продовження співпраці студентського парламенту із навчально-методичним відділом забезпечення якості освіти у сфері проведення спільних анкетувань щодо задоволеності здобувачів якістю надання освітніх послуг.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості освіти, голова студентського парламенту, студентський омбудсмен ПДМУ

 

7.

Продовження забезпечення участі здобувачів освіти щодо змін та доповнення освітньо-професійних програм.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, начальник
навчально-методичного відділу забезпечення якості освіти, голова студентського парламенту, студентський омбудсмен ПДМУ

8.

Продовження роботи Телефону довіри прямого зв’язку з ректором ПДМУ, професором В.М. Жданом, скриньок скарг та пропозицій студентського парламенту на території університету та у гуртожитках ПДМУ.

Упродовж
навчального року

Голова студентського парламенту, студентський омбудсмен ПДМУ

9.

Сформувати кандидатури до оргкомітету конкурсу на кращу кімнату та гуртожиток університету.

Квітень 2024

Студентський парламент, студентський профком, студентські ради гуртожитків

10.

Продовжити проведення круглих столів, зустріч із ректором та адміністрацією університету з питань якості освіти: «Оновлення освітньо-професійних планів. Бачення студентства  актуальних проблем щодо проживання в гуртожитках та навчального процесу в університеті. Проблеми та пропозиції студентів».

Раз у квартал, упродовж навчального року

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

декани факультетів, начальник навчального відділу,

директор студентського містечка, пред­ставники  СП

11.

Відповідно до Положення «Про студентське самоврядування ПДМУ» провести звітно-виборні конференції на курсах, факультетах університету».

5-7 тиждень навчального року

Голова СП курсів, факультетів університету, студентський омбудсмен

12.

Для виконання завдань студентського самоврядування студентського містечка провести вибори представницьких органів у гуртожитках університету.

8-10 тиждень навчального року

Голова СП,

голова студентського містечка ПДМУ, Студентський омбудсмен ПДМУ

13.

Продовжити співпрацю з громадськими організаціями та об’єднаннями задля підтримання іміджу здобувача-медика.

Упродовж
навчального року

Проректор з науково-педа-гогічної та виховної роботи,

голова студентського парламенту

 1. Волонтерство

14.

Взяти участь у міжнародній благодійній акції «World CleanUp Day».

Вересень 2023

Голова студентського парламенту

15.

Продовжити волонтерську діяльність з підтримки Полтавського міського центру адаптації безпритульних, відвідувати та підтримувати  харчами та відповідним доглядом за тваринами.

Щоквартально

Волонтерський відділ «Альміно» студентського парламенту

16.

Організувати «Благодійний  аукціон побачень», задля збирання коштів на потреби Збройних Сил України.

Листопад 2023

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова студентського парламенту

17.

Проводити благодійні ярмарки, вил­учені кошти спрямовувати на допомогу, реабілітацію сімей полтав­ських бійців, що постраждали під час війни.

Упродовж
навчального року

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

культурно-масовий відділ СП, голова СП

18.

Проводити уроки гігієни, присвячені  профілактиці стоматологічних захворювань у дітей (для учнів 4-9 класів).

Жовтень 2023

Волонтерській відділ СП,

голова СП

19.

Участь у міському благодійному балу «Допомогти так легко».

Листопад 2023

Проректор з науково-педагогічної та виховної робо­ти, голова СП

20.

Проведення  щорічної благодійної донорської акції «По краплині до життя».

Жовтень-листопад 2023,

квітень-травень 2024

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова студентського парламенту

21.

Проведення щорічної акції «Не дай СНІДу шанс», з метою підвищення обізнаності здобувачів освіти.

Грудень 2023

Волонтерський відділ СП,

голова СП,

кафедра інфекційних хвороб

22.

Участь у щорічному міському конкурсі волонтерських організацій «Волонтер року».

Грудень 2023

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова студентського парламенту, волонтерський відділ СП

23.

Взяти участь у щорічній благодійній волонтерській акції «Дай лапу».

Лютий 2024

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова СП

24.

Взяти участь у організації та проведенні щорічної благодійної акції зі збору макулатури.

Березень 2024

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
голова СП, волонтерський відділ «Альміно» СП

25.

Для вихованців навчально-реабілі­таційного центру «Соняшник» організу­вати до великодніх, новорічних, різдвяних свят подарункові набори.

Згідно з календарем свят 2023-2024 рр.

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова студентського парламенту

26.

Участь у щорічній Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця».

Квітень 2024

Студентський парламент, волонтерський відділ «Альміно»

27.

Взяти участь у міському щорічному  проєкті «Врятуй життя ближнього».

Квітень 2024

Проректор з науково-педа­гогічної та виховної роботи,

голова СП, волонтерський відділ «Альміно» СП

29.

 Взяти участь в організації щорічної благодійної акції «День донора».

Травень 2024

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова СП

30.

Продовжити співпрацю з Респуб­ліканським (Громадянським) штабом солідарності у м. Полтава щодо усе­бічної гуманітарної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Упродовж
навчального року

Студентський парламент, волонтерський відділ «Альміно»

31.

Продовжити співпрацю з кафедрою ендокринології з дитячими інфекційними хворобами щодо забезпечення безплатних лікарських засобів ВПО із захворюваннями щитоподібної залози, підшлункової залози.

Упродовж
навчального року

Завідувач(ка) кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами, голова СП

32.

Продовжити співпрацю з кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології щодо надання безплатних консультацій, психологічної та психіатричної допомоги ВПО.

Упродовж
навчального року

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, голова СП

 1. Патріотичне виховання молоді

33.

 З нагоди дня міста Полтава взяти участь в урочистостях та покладанні квітів до пам’ятних місць Другої світової війни.

Вересень 2023

Голова студентського парламенту

34.

Долучення до маршу вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Лютий 2024

Голова студентського парламенту

35.

Активізувати патріотичні аспекти роботи студентського кінолекторію шляхом перегляду та обговорення  аудіо та відео продукції на актуальні питання сьогодення.

Упродовж
навчального року

Голова студентського парламенту, відповідальний кінолекторію

 1. Культурно-масові заходи

36.

Проведення щорічного  конкурсу «Дебют першокурсника ПДМУ-2023».

Жовтень-листопад 2023

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності

37.

Проведення вокального фестивалю «Голос ПДМУ».

Листопад-грудень 2023

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності

38.

Проведення свята з нагоди Дня студента з благодійною вікториною, кошти з якої будуть направлені на ЗСУ.

17 листопада

 

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

студентський парламент

39.

Проведення традиційного новорічного вечора «Таємний Санта».

Грудень 2023

Голова СП,

відділ культурно-освітньої діяльності, деканати

40.

До Дня святого Валентина провести акцію «Студентська святкова пошта».

Лютий 2024

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

41.

Проведення святкового вечора, присвяченого дню закоханих.

13-14 лютого

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

42.

Проведення щорічного конкурсу краси  «Міс ПДМУ − 2024».

Березень 2024

Голова СП, культурно-масовий відділ парламенту

43.

Організація та проведення щорічного кубка ректора з КВК.

Квітень 2024

Голова СП

44.

Проведення щорічної церемонії нагородження кращих студентів за підсумками року «Студент року - 2024».

Травень 2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

студентський парламент,

відділ культурно-освітньої діяльності

45.

Проведення університетського танцювального фестивалю «Академія зірок».

Квітень - травень 2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи,

студентський парламент,

відділ культурно-освітньої діяльності

46.

Підготовка та участь у конкурсі «Студент­ська республіка ПДМУ- 2024».

Травень-червень 2024

Проректор
з науково-педагогічної та виховної робо­ти, голова СП, культурно-масо­вий відділ СП

47.

Урочисте покладання квітів із нагоди дня народження Тараса Шевченка.

Березень 2024

Проректор
з науково - педагогічної діяльності,

голова СП

48.

Організація та проведення святкового флешмобу до Дня  Європи. 

Травень 2024

Голова СП, культурно-масовий відділ СП

 1. Заходи, направлені на виховання, інтелектуальний розвиток
  та обізнаність студентів

49.

Проведення інформаційно-просвіт­ницької та профілактичної роботи поміж здобувачів освіти ПДМУ про запобігання вживання наркотиків та проявів девіантної поведінки в молодіжному середовищі.

Упродовж
навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи, студентський парламент, студентський омбудсмен ПДМУ

50.

Робота та розвиток студентського телебачення ПДМУ.

Упродовж

навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи, студентський парламент

51.

Випуск електронної студентської газети «In Vivo».

Кожного семестру

Студентський парламент

52.

Проведення традиційної інтелек­туальної гри «Що? Де? Коли?», спільно з кафедрами університету.

Упродовж

 навчального року

Голова Студентського парламенту,

відповідальна кафедра, деканати

53.

Проведення лекцій-тренінгів «Repre­sеntation» для студентів ПДМУ.

Упродовж

навчального року

Голова СП, навчальний відділ парламенту

54.

Проведення заходів, направлених на підтримання політики “нульової толерантності” проявам академічної недоброчесності.

Упродовж

навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи, освітній омбудсмен ПДМУ, студентський омбудсмен ПДМУ

55.

Проведення просвітницьких заходів із метою інформування здобувачів щодо виявлення та вчасного запобігання булінгу, насилля, будь-якої форми рабства.

Упродовж

навчального року

Проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи, практичний психолог ПДМУ, студентський омбудсмен ПДМУ

56.

Проведення просвітницьких заходів із метою забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці.

Упродовж

 навчального року

Проректор – науково-педагогічної та виховної роботи, практичний психолог ПДМУ, голова СП

 1. Спортивно-оздоровчі заходи

57.

Організація щорічних спортивно-туристичних подорожей «Неповторна Україна».

Упродовж

навчального року

Студентський парламент, студентський профком

58.

Проведення акції боротьби зі зловживання тютюновими виробами «Цигарку за цукерку».

Березень 2024

Студентський парламент, студентський профком

59.

Організація масових прибирань  територій біля гуртожитків.

Травень 2024

Студентський парламент, студентський профком

60.

Проведення щорічного благодійного турніру з боулінгу.

Лютий 2024

Волонтерський відділ «Альміно» СП,

голова студентського парламенту, спортивний відділ СП

61.

Воєнно-польові збори, через гру в пейнтбол.

Щоквартально

Студентський парламент

62.

Проведення турніру з більярду.

Щоквартально

Студентський парламент

63.

Активний відпочинок на природі.

Осінь 2023, весна 2024

Студентський парламент

64.

Проведення змагань між командами факультетів з усіх видів спорту, що представлені в ПДМУ.

Упродовж

навчального року

Студентський парламент, студентський профком

ПЛАН РОБОТИ ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ СТУДЕНТІВ ПДМУ

 

Назва

Термін
виконання

Відповідальні

1.

Залучення нових здобувачів освіти до членства у профспілці.

Вересень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, організаційно-облікова комісія

2.

Проведення зборів членів первинної організації професійної спілки працівників охорони здоров’я України студентів ПДМУ та ознайомлення їх з пла­ном заходів на навчальний рік.

Вересень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги

3.

Участь здобувачів вищої освіти у благодійній акції «Всесвітній день бібліотек».

Вересень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова комісія,, працівники бібліотеки університету

4.

Залучення здобувачів вищої освіти до  суботника у гуртожитках та на прилеглій території.

Жовтень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, житлово-побутова
комісія

5.

Всеуніверситетський мистецько-благодійний конкурс «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ГАРТ».

Жовтень, листопад 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова
комісія

6.

Мистецько-благодійний конкурс «Dance Battle 2023».

Листопад 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова
комісія

7.

Похід до дитячого будинку «Святий Миколай дітям».

Грудень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова
комісія

8.

Привітання здобувачів освіти з новорічними святами.

Грудень 2023

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту

9.

Всеуніверситетський мистецько-благодійний конкурс Містер «ПДМУ-2024».

Березень 2024

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова
комісія

10.

Мистецько-благодійний конкурс «Humor in Alma Mater».

Березень- квітень 2024

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, культурно-масова
комісія

11.

Всеуніверситетський конкурс на кращу студентську кімнату та кращий гуртожиток.

Травень-червень 2024

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, житлово-побутова комісія

12.

Похід до притулку тварин “Подай руку лапам”.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, житлово-побутова
комісія

13.

Дискусійний клуб «АргументУМ», спільно зі здобувачами вищої освіти всіх факультетів.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, навчально-наукова комісія

14.

Відзначення пам’ятних дат, міжнародних і державних свят.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги

15.

Соціальні заходи:

 • надання матеріальної допомоги;
 • робота з соціально незахищеними студентами.

Упродовж навчального року

ПОПСПОЗУ студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту

16.

Проведення круглих столів спільно зі студентськими організаціями університету.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги

17.

Акція «День донора» спільно зі здобувачами вищої освіти ПДМУ.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги спільно зі студентським парламентом ПДМУ, волонтерським загоном «Єдність»

18.

Волонтерська допомога сім'ям воїнів загиблих захисників та захисниць України.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, комісія з питань соціального захисту спільно з головою ради ветеранів

19.

Організувати роботу з належного санітарно-гігієнічного стану поверхів, кухонь, місць загального громадського користування  гуртожитків університету.

Упродовж навчального року

Голова ПОПСПОЗУ студентів, профорги, житлово-побутова комісія

 

 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ЄДНІСТЬ» ПДМУ

 

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний

1.

Розроблення та затвердження плану роботи волонтерського загону на 2023-2024 н.р.

Вересень

2023

Координатор ВЗ, голова ВЗ

2.

Вивчення та виконання норма­тивних документів, наказів, розпоряджень щодо організації виховної роботи у ЗВО та плану виховної роботи ПДМУ за напрям­ом волонтерської  діяльності.

Упродовж навчального року

Координатор ВЗ, голова ВЗ

3.

Супровід та оновлення інфор­маційної сторінки про діяльність волонтерів на сайті університету, у соціальних мережах Facebook, Instagram.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,  керівник сектору інформаційної діяльності та зв'язків із громадськістю ВЗ

4.

Реалізація волонтерського проєкту «Дитячий університет супергероїв» на базі онкогематологічного відділення КЗ «ДМКЛ ПМР» та обласного центру реабілітації дітей з органічними порушеннями ЦНС.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ

 

5.

Реалізація волонтерського проєкту : «Ми обираємо здоров'я». Організація та проведення загальноміських акцій, заходів присвячених пропаганді здорового способу життя, профілактиці найпоширеніших захворювань тощо:

- «Обережно! Туберкульоз!» (Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз);

- «Життя під тиском» (Всесвітній день боротьби з артеріальною гiпертонією);

- «Без тютюну в майбутнє йду»

(Всесвітній день без тютюнү);

 • «По краплині для життя» (Всесвітній день донора);

- «Полтава у блакитному»;                 - «Наркотикам - HI» (Mіжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу);

- «Рожева стрічка» (Всесвітній день боротьби з РМЗ);

- «Переможемо інсульт разом» (Всесвітній день боротьби з інсультом).

Упродовж
навчального року

Координатор ВЗ, голова ВЗ

6.

Підготовка та проведення інтерактивних занять, лекторіїв, тренінгів для учнів закладів освіти міста.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ,

заступник голови ВЗ

7.

Участь в екологічних акціях «День всесвітнього прибирання», «Зробимо чистою Україну разом».

Вересень 2023,

квітень 2024

Координатор ВЗ, голова ВЗ

керівник екологічного сектору  ВЗ

8.

Допомога зоозахисним
організаціям.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ

9.

Адресна допомога ВПО.

Упродовж
навчального року

Координатор ВЗ,голова ВЗ

10.

Допомога на гуманітарному складі Полтавської ОВА.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ,

Заступник голови ВЗ

11.

Проведення тренінгів і лекцій на тему  здорового способу життя для ВПО.

Упродовж
навчального року

Заступник голови ВЗ,

керівник сектору інформаційної діяльності та зв'язків із громадськістю ВЗ

12.

Виготовлення маскувальних сіток для військових.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ,

замісник голови ВЗ

13.

Збір матеріалів для виготовлення окопних свічок.

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ

замісник голови ВЗ

14.

Участь у наданні медичної допомоги в деокупованих містах  України волонтерами загону «Єдність».

Упродовж
навчального року

Голова ВЗ

15.

«Зігріємо героїв» акція забезпечення військових одягом.

Грудень 2023

Голова ВЗ,

замісник голови ВЗ

16.

Реалізація волонтерського проєк­ту «Дитячий університет супергероїв» на базі онкогематологічного відділення КЗ «ДМКЛ ПМР» та обласного центру реабілітації дітей з органічними порушеннями ЦНС.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

17.

Проєкт «Вуличний університет».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

Замісник голови ВЗ

18.

Участь у Всеукрaїнській акції «16 днів проти насильства».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

 

19.

Організація та проведення донорських  акцій «По краплині для життя», «Донорський вівторок».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

 керівник сектору «донорство» ВЗ

20.

Реалізація програми ментального здоров’я «ТИ ЯК?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Упродовж навчального року

Координатор ВЗ, голова ВЗ

21.

Проведення акції
«Книжкова лікарня».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

22.

Проведення акції «Щедрий вівторок» (збір та передача одягу, взуття людям, які опинилися у скрутному становищі).

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

23.

Проведення тренінгів із невідкладної медичної допомоги для здобувачів освіти ЗСО та ЗВО Полтави.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

24.

Cпівпраця з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, комунальними установами з питань діяльності волонтерського руху.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

25.

Допомога в підготовці та проведенні культурно-мистецьких і спортивно-масових обласних, міських, університетських заходів.

Упродовж навчального року

Координатор ВЗ, голова ВЗ

27.

Організація співпраці зі студентським парламентом, студрадами факультетів та профспілковою організацією студентів ПДМУ.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

28.

Організація і проведення новорічно-різдвяного проєкту «Магія Різдва» для дітей-сиріт, дітей-пацієнтів онкогематологічного відділення КЗ «ДМКЛ ПМР».

Грудень 2023

Січень 2024

Координатор ВЗ, голова ВЗ

29.

Координатор ВЗ Голова ВЗ.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

30.

Проведення інформаційно-прос-вітницьких  заходів до Міжнародного дня волонтера.

Грудень 2023

Голова ВЗ

31.

Проведення заходів (тренінгів, виставок, лекторіїв), спрямованих на популяризацію волонтерського  руху в університеті.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

32.

Презентація результатів діяльності ВЗ «Єдності» на всеукраїнських, обласних, міських  конференціях, форумах, семінарах.

Упродовж навчального року

Координатор ВЗ Голова ВЗ

33.

Участь у заходах (тренінгах, воркшопах, семінарах тощо), спрямованих на розвиток соціальної активності і компетенцій волонтерів ВЗ «Єдність».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ПОСМІШКА»
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

 1.  

Розробити і затвердити план роботи волонтерського загону на 2023-2024 н. р.

Вересень 2023

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 1.  

Реалізація волонтерського проєкту «Здорова посмішка» в організованих дитячих колективах.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

  координатор ВЗ

 1.  

Продовжити співпрацю з Полтавським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 

 1.  

Участь у проведенні донорських акцій «Донорський вівторок».

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 1.  

Співпраця з органами місцевого самоврядування, громадськими установами.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ

Координатор ВЗ

 1.  

Співпраця зі студентським парламентом, студентськими радами факультетів, профспілковою організацією студентів ПДМУ.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 1.  

Участь у всеукраїнських та міських заходах.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 1.  

Заходи спрямовані на залучення студентів до лав волонтерів.

Упродовж навчального року

Голова ВЗ,

координатор ВЗ

 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Провести відбір талановитої молоді поміж студентів усіх курсів і залучити до роботи гуртків та колективів художньої самодіяльності, сприяти формуванню освіченої творчої особистості, відродженню і розбудові національної культури і освіти як найважливіших ланок виховання свідомих лікарів України.

Упродовж  навчального року

Відділ культурно-освітньої
діяльності

2.

Забезпечити діяльність самодіяльних гуртків та творчих колективів, залучити іноземних студентів до роботи в них. Здійснення заходів щодо організації студентського дозвілля.

Упродовж навчального року

Відділ культурно-освітньої
діяльності

3.

Провести роботу з підготування учасників колективів до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних, міських мистецьких фестивалях та конкурсах.

Упродовж навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

4.

Організувати та провести урочисту Посвяту у студенти для здобувачів освіти 1-их курсів «Україна єдина».

Вересень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

5.

Взяти активну участь у параді вишиванок, присвяченому Дню міста.

Вересень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

6.

Працювати над створенням  нових колективів (малі форми) художньої самодіяльності.

Упродовж навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

7.

Разом зі студентським парламентом організувати та провести фестиваль творчої молоді «Дебют першокурсника».

Жовтень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

8.

Культурно-мистецький захід присвячеий Дню захисників та захисниць України та Дню Українського козацтва «Нема рівні козакам, що йдуть за свободу».

Жовтень

2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

9.

Провести творчі звіти колективів художньої самодіяльності на предмет підтвердження звання «Народний аматорський».

Листопад 2023

Керівники колективів

10.

Організація заходів до Міжнародного дня студента «Ми ті, хто змінює світ».

Листопад 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

11.

Організувати та провести творчий звіт народного аматарського ансамблю танцю «Юність» з нагоди 50-річного ювілею.

Грудень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

12.

Підготоувати та провести культурно-мистецький захід, присвячений Дню Збройних Сил України «Україна незламна».

Грудень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

13.

Проведення циклу новорічних та різдвяних заходів.

Грудень 2023

Відділ культурно-освітньої діяльності

14.

Підготувати святкову програму, присвячену Дню матері «Хай святиться ім’я твоє, мамо».

Травень 2024

Відділ культурно-освітньої діяльності

15.

Організувати та провести творчий звіт гуртків та колективів художньої самоді­яльності в обласному мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна -2024».

Квітень 2024

Керівники
всіх колективів, відділ культурно-освітньої діяльності

16.

Мистецькі заходи, присвячені Дню медичного працівника «Ми українці: честь і слава незламним медикам», Дню медичної сестри «Янголи в білих халатах».

Травень-

червень 2024

Відділ культурно-освітньої діяльності

17.

Забезпечити участь народного аматор­ського духового оркестру та ансамблю барабанщиць «Аритмія» в обласному марш-параді духових оркестрів, присвя­ченому Дню захисників та захисниць України та Дню Українського козацтва.

Жовтень,
травень 2024

Відділ культурно-освітньої діяльності

18.

Придбати нові костюми для ансамблю бально-спортивного танцю «Орхідея» та концертне взуття для народного аматорського ансамблю танцю «Юність», звукопідсилювальнуу апаратуру.

Упродовж навчального року

Відділ культурно-освітньої діяльності

19.

Взяти активну участь у підготовці та про­веденні випускних вечорів факультетів.

Червень

2024 року

Відділ культурно-освітньої діяльності

 

ГРАФІК РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ТА ГУРТКІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2023–2024 рр.

 

1. Народний аматорський вокальний ансамбль «Мальви».

понеділок, середа,

п’ятниця
17-00–19-30

муз. студія

2. Підготовча група народного  аматорського вокального ансамблю «Мальви».

понеділок, середа,

п’ятниця
17-00–19-30

муз. студія

3. Народний аматорський ансамбль танцю «Юність».

понеділок, середа,

п’ятниця
17-00–19-30

бал. клас

4. Підготовча група народного аматорського ансамблю танцю «Юність».

понеділок, середа,

п’ятниця
17-00–19-30

бал. клас

5. Народний аматорський духовий оркестр.

вівторок, четвер

17-00–19-30

муз. студія

6. Підготовча група народного аматорського духового оркестру.

вівторок, четвер

17-00–19-30

муз. студія

7. Народний аматорський хор співробітників «Криниця».

понеділок, четвер

11-30–13-00

муз. студія

8. Підготовча група народного хору «Криниця».

понеділок, четвер

11-30–13-00

муз. студія

9. Ансамбль барабанщиць «Аритмія».

вівторок
15-00–17-00

субота 9-00–14-00

муз. студія

10. Ансамбль бально-спортивного танцю «Орхідея».

понеділок, середа
п’ятниця
19-00 – 20-30

бал. клас

11. Ансамбль естрадно-спортивного танцю  «Стимул».

вівторок 16-30–18-00,

четвер 16-30–18-00

бал. клас

12. Студія художнього читання.

вівторок, четвер
16-00 – 17-30

муз. студія

13. Ансамбль народного танцю співробітників «Візерунки».

вівторок, четвер
18-00–20-00

бал. клас

14.  ВІА  «Бенд А». понеділ «Бенд А»

субота 14-00–16-00

муз. студія

15. Студія звукозапису.

понеділок, середа

п’ятниця
17-00–20-00

муз. студія

16. Народний аматорський вокальний  ансамбль «Пліка вокаліз».

вівторок, п’ятниця

15-00–17-00

муз. студія

17. Підготовча група вокального ансамблю «Пліка вокаліз».

вівторок, п’ятниця

15-00–17-00

муз. студія

18. Вокально-інструментальний ансамбль «Вагант».

субота, неділя

16-00–18-00

муз. студія

19. Арт-студія «Med Voice».

понеділок, середа

17-00–19-00

муз. студія

20. Рок група «Hartdent».

вівторок, п’ятниця

17-00-19-00

муз. студія

 

СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні за виконання

1.

Формування та застосування здобувачами вищої освіти компетентностей, необхідних для здорового безпечного життя, сприяння досягненню Глобальних цілей сталого розвитку, проголошених ООН (резолюція Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року №70/1) і підтриманих Україною відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Упродовж

навчального року

Завідувач
кафедри,
викладачі

2.

Загальноуніверситетський олімпійський урок для студентів І-ІІ курсів.

 

Вересень 2023

Завідувач
кафедри

3.

Для вдосконалення спортивних навичок, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя студентів та співробітників університету організовувати та сприяти функціонуванню спортивних секцій з олімпійських та неолімпійських видів спорту:

 • для студентів: боротьба вільна, греко-римська, самбо,  паверліфтинг, гирьовий спорт, волейбол, баскетбол, мініфутбол, шахи, настільний теніс, плавання,  бокс;
 • для викладачів: волейбол, мініфутбол, атлетична гімнастика, настільний теніс.

Розклад роботи спортивних секцій додається.

Упродовж

навчального року

Завідувач
кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

4.

Збірними командами університету з видів спорту брати участь у міських (чемпіонати міста, турніри з видів спорту), обласних (чемпіонати області, турніри з видів спорту, Універсіада Полтавщини, обласна спартакіада гуртожитків, обласний етап «Здорова молодь – здорова нація»), всеукраїнських (чемпіонати України з видів спорту поміж студентів,  Універсіада України, всеукраїнський захід «Здорова молодь – здорова нація») та міжнародних змаганнях (у разі відбору на них згідно з календарем).

Згідно з календарем змагань

Завідувач
кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

5.

Участь у спортивно-масових заходах, присвячених ювілейним датам та визначним подіям.

Упродовж навчального

року

Завідувач
кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету..

6.

Підготувати збірні команди студентів університету з видів спорту та взяти участь у обласній спартакіаді поміж гуртожитків.

Жовтень-листопад

Завідувач
кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету..

7.

Для розвитку олімпійських видів спорту, більш широкого залучення студентів до систематичних занять фізкультурою і спортом та відбору кращих спортсменів для комплектування збірних команд провести традиційні університетські спартакіади:

 

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу
роботу університету.

1. «Першокурсник»:

- волейбол

- мініфутбол

- баскетбол

- настільний теніс

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Листопад

2. Спартакіада з-поміж факультетів та курсів:

 • баскетбол
 • волейбол
 • настільний теніс
 • мініфутбол

 

Лютий

Лютий

Березень

Березень

Квітень

 

 

3. Спартакіада з-поміж гуртожитків

 • волейбол
 • настільний теніс
 • мініфутбол

Квітень

Квітень

Травень

Травень

4. Спартакіада з-поміж співробітників уні­верситету (шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, стрибки у довжину).

Грудень

8.

Підготувати збірні команди співробітників університету з видів спорту та взяти участь у ХVІІ обласній галузевій спартакіаді з-поміж працівників закладів охорони здоров’я:

- шахи

- шашки

- настільний теніс

- волейбол

- мініфутбол.

 

 

 

Згідно з календарем змагань

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

9.

Підготувати збірні команди студентів університету з видів спорту та взяти участь в XVІІ Універсіаді Полтавщини.

Згідно з календарем змагань

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

10.

Підготувати збірні команди співробітників університету з видів спорту та взяти участь у обласній спартакіаді «Бадьо­рість і здоров’я» поміж професорсько-викладацького складу ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації (волейбол, мініфутбол, на­стільний теніс, шахи, теніс, плавання, більярд).

Згідно з календарем змагань

Завідувач
кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

11.

Висвітлювати в засобах масової інформації спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, яка проводиться  в університеті.

Упродовж навчального

року

Завідувач кафедри, відповідальний за спортивно-оздоровчу роботу університету.

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ ПДМУ НА 2023- 2024 н.р.

 

з/п

Вид спорту

П.І.Б. тренера

Час проведення
занять

Місце проведення занять

1.

Боротьба вільна

Голобородько Максим
Олександрович

Вт.,Чт., Сб.

18.00-21.00

Спорткомплекс ПДМУ, зал №2

2.

Гирьовий спорт

Сосненко

Євген Павлович

Пн., Ср.

17.45-19.15

Пт.

17.45-18.30

 

Спорткомплекс ПДМУ, зал №1

3.

Паверліфтинг

Ільченко

Ігор
Миколайович

Пн.,Ср., Пт.

19.15-21.30

 

Спорткомплекс ПДМУ, зал №1

4.

Волейбол

(гр. спорт. майстерності)

Дьяченко

Юрій
Альбертович

Пн.,Ср.,Пт.

16.45-19.00

Спорткомплекс ПДМУ, зал №3

5.

Волейбол

 (чол., жін.) (ЗФП)

Латиш

Олександр
Миколайович

Пн., Ср.

17.00-20.00

Пт.

16.45-19.00

Сб

12.00-15.00

 

Спорткомплекс ПДМУ, зал №3

6.

Баскетбол

(жін.)

Ніщименко
Анатолій
Павлович

Вт.

18.00-19.30

Чт.

19.45-21.15

Спортивний зал ПДМУ,

вул. Шевченка, 20

7.

Баскетбол

(чол.)

Ніщименко

Анатолій
Павлович

Вт.

18.00-19.30

Чт.

19.45-21.15

Спортивний зал ПДМУ,

вул. Шевченка 20

8.

Настільний
теніс

(чол.)

Бурцева Галина Валеріївна

Вт.Чт.

17.00-19.15

Нд.

10.45-13.00

Спорткомплекс ПДМУ, зала №3

9.

Настільний
теніс

(жін.)

Бурцева Галина Валеріївна

Пт.

19.15-21.30

Спорткомплекс ПДМУ, зала №3

10.

Мініфутбол

Сич

Олег Васильович

Пн., Ср., Пт.

18.00-20.15

Сб.
12.00-14.15

Майданчик ПДМУ зимовий час – за за індивідуальним графіком

11.

Бокс

Латиш

Олександр
Миколайович

Вт., Чт.

19.00-21.15

Сб.

15.00-16.30

Спорткомплекс ПДМУ

13.

Легка атлетика

Голобородько Максим
Олександрович

 

Янош

Віктор
Степанович

 

Пн.,Ср.,Пт.

19.00-21.15

 

Вт.

19.45-21.15

Сб.

10.45-12.15

Спортивний манеж стадіону
«Ворскла»

14.

Шахи

Дорошенко

Андрій

Григорович

Пн. Ср. Пт.

18.00-20.15

Шаховий клуб,

Майдан незалежності, 22.

15.

Важка атлетика

Сосненко

Євген Павлович

Вт.

16.45-19.00

Чт.

18.00-20.15

Сб.

15.00-16.30

Спорткомплекс ПДМУ, зал №2

17.

Рукопашний бій

Малярчук

Ігор Вікторович

Пн.,Ср.,Пт.

18.00-20.15

Спорткомплекс ПДМУ зал №1,№2

18.

 Боротьба самбо

Голобородько Максим
Олександрович

Вт., Чт.

16.45-19.00 Сб.

17.30-19.00

Спорткомплекс ПДМУ, зал №1

           

 

 

БІБЛІОТЕКА ПДМУ

 


з/п

Назви заходів

Час

Прове-дення

Місце

проведення

 

Вересень

I. Книжково-ілюстративні виставки:

 1.  

«Кожен має знати» (до Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Безпека та права пацієнтів» (до Всесвітнього Дня безпеки пацієнтів, День безпеки пацієнтів України)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Полтава: історія краю» (до Дня міста)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Нескорена Полтава» (до 80-річчя визволення м. Полтави від нацистських загарбників (1943)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Мир – найвище добро» «Щоб тільки неба очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні» (до Міжнародного дня миру)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Серце, віддане дітям» (до 105-річчя від д. н. Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), українського педагога, письменника)

упродовж місяця

н/а

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

до Дня читання книг

6.09

вебресурс, соцмережі

 1.  

до Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв фашизму

10.09

 1.  

до Міжнародного дня читання електронних книг

18.09

 1.  

1648 – неподалік с. Соснівки на Глухівщині засновано монастир – Глинська пустинь, де функціонувала велика лікарня, а при ній – аптека, сюди за зціленням та консультацією приїжджали люди з усієї країни.

26.09

III. Бліц – інформація:

 1.  

«Тобі, першокурснику!»

31.08

1.09

Заг.збори перших
курсів

IV. Віртуальний бюлетень «Гідні визнання»:

 1.  

1908, 17 вересня – у Києві в сім`ї військового лікаря народився Дмитро Федорович Чеботарьов – радянський терапевт і геронтолог, академік НАН (1992) та АМН (1993) України, академік АМН СРСР (1965), професор 2-го Київського медінституту (1934-41), професор, завідувач кафедри терапії Київського інституту вдосконалення лікарів (1955-1961)

17.09

вебресурс, соцмережі

V.  Бібліотечний подіум до Всеукраїнського дня бібліотек

 1.  

«Духовна місія бібліотек»

30.09

 

Жовтень

I. Виставки:

 1.  

«Життя, віддане слову» (до 80-річчя вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), українського драматурга, поета, перекладача)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Козацькому роду – нема переводу» (до Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць України)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Медицина катастроф: до навчального процесу» (до Міжнародного дня зменшення небезпеки стихійних лих)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Світло в темряві» (до Міжнародного дня білої тростини (незрячих)

упродовжмісяця

ч/з

 1.  

"Книга пам`яті України розповідає...": історичні хвилини слави (до Дня визволення України від нацистських загарбників) 28

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Високе покликання» (до 275-річчя від д. н. О.М. Шумлянського (1748-1795), лікаря-акушера. Народився у с. Яківцях, тепер територія м. Полтави)

упродовжмісяця

н/а

Цикл виставок: «Хвороби без віку – хвороби без часу»:

 1.  

«Здоров’я для всіх» – тема дня (до Всесвітнього дня охорони психічного здоровʼя) 10

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Чисті руки рятують життя» (до Всесвітнього дня миття рук) (Постольник Віта Анатоліївна, лікар-інфекціоніст)

упродовж місяця

ч/з

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

1913, 2 жовтня – у Львові крайове товариство Червоного Хреста відкрило першу державну школу світських доглядачок хворих; одночасно Червоний Хрест відкрив безплатний інтернат для доглядачок.

2.10

вебресурс, соцмережі

 1.  

«Здоров’я в ваших руках» (до

Всесвітнього дня продуктів харчування)

16.10

 1.  

1778 – у с. Жуки поблизу Полтави в родині священика народився Семен Федорович Гаєвський – доктор медицини, професор патології і терапії. Закінчив філософський клас Катеринославської семінарії, Петербурзьку медико-хірургічну академію (1800). Удосконалювався в університетах та медичних закладах міст Ґалле, Лейпціґ, Єна, Ґеттінген, Бамберґ.

23.10

 1.  

«Здоров’я для всіх» – Тиждень ментального здоров’я.

10.10

III. Віртуальний бюлетень «Гідні визнання»:

 1.  

1908, 9 жовтня – у с. Форпост Шумяченського повіту на Смоленщині народився Пилип Миколайович Сєрков – фізіолог, академік АН УРСР (1978), засновник школи нейрофізіологів.

9.10

вебресурс, соцмережі

IV. Перегляди навчальної  літератури «Знайомся та вивчай!»:

 1.  

Для студентів першого курсу медичних факультетів №1 та №2

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

Для студентів першого курсу стоматологічного факультету

упродовж місяця

ч/з

 

V. Бліц-бесіди зі студентами перших курсів:

 1.  

«Бібліотека – світ нових можливостей»

упродовж місяця

абонементи, чит. зали

VI. Бібліотечні заняття із першокурсниками:

 1.  

«Основи інформаційної культури»

упродовж місяця

абонементи, чит. зали

 1.  

«Медійна та інформаційна грамотність для суспільного блага» (до Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності (24-31.10)

упродовж місяця

ч/з

 

Листопад

I. Виставки:

 1.  

«Життя духовного основа» (до Всеукраїнського дня культури та майстрів народного мистецтва; до Дня української вишиванки)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Бережімо мову! Бережімо Україну!» (до Дня української писемності та мови)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Рівні права – рівні можливості» (до Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства»)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

Документальна виставка «Незламні» (до Дня Гідності і Свободи; до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Очима істориків – мовою документів» (до 85-річчя Голодомору в Україні)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Інформаційний вибух: як захиститися?» (до Всесвітнього дня інформації)

упродовж місяця

ч/з

 

Цикл виставок: «Славетні імена»:

 1.  

«Парацельс (Paracelsus)» (до 530-річчя вiд дня народження Парацельса (справж. – Філіпп Аврелій Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541), нiмецького природознавця, лiкаря)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Живий у слові» (до 185-річчя від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1838–1918), українського письменника)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Народжена Україною» (до 160-річчя вiд дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863–1942), української письменницi, громадсько-культурної діячки)

упродовжмісяця

н/а

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

1798 – у с. Пологи Переяславського повіту на Полтавщині в сім’ї священика народився Яким Олексійович Чаруківський (Чаруковський) – доктор медицини, військовий лікар і науковець, один із засновників військової медицини в країні.

3.11

вебресурс, соцмережі

 1.  

1898 – у с. Безсади на Полтавщині в сім’ї священника народився Борис Юрійович Андрієвський – хірург і трансфузіолог, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Всеукраїнського інституту вдосконалення лікарів у Харкові (1938), згодом професор хірургії Дніпропетровського медичного інституту (з 1939 р.). Винайшов кровозамінний розчин «Українфузин», заснував Українську суспільно-харитативну службу в Мюнхені, член НТШ і УВАН, ініціатор створення Українського лікарського товариства в Німеччині.

13.11

 1.  

«Студенство – цвіт нації» (до Міжнародного дня студента)

17.11

 1.  

До Всесвітнього тижня обізнаності про антибіотики

18.11

III. Віртуальний бюлетень «Гідні визнання»:

 1.  

1858, 28 листопада – у м. Городні на Чернігівщині народився Микола Маркіянович Волкович – видатний хірург-отоларинголог, професор, завідувач кафедри шпитальної (1903), пізніше (1911-23) – факультетської хірургії Університету св. Володимира, академік ВУАН (1928). Один із основоположників хірургії в Україні.

28.11

вебресурс, соцмережі

IV. Акція-спомин:

 1.  

«Холодний подих згаслої свічі…» (до Дня пам’яті жертв Голодоморів)

24.11

ч/з

V. Інформаційний брифінг:

 1.  

«Толерантність – запорука людяності»: година спілкування (до Міжнародного дня толерантності)

16.11

ч/з

Грудень

I. Виставки:

 1.  

«Волонтери врятують світ» (до Міжнародного дня волонтерів)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Українська гордість і міць» (до Дня Збройних сил України) 6

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Я пізнаю закон» (до Міжнародного дня прав людини)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Новий рік вже на порозі»

упродовж місяця

ч/з

Цикл виставок: «Славетні імена»:

 1.  

«Науку творять особистості» (до 110-річчя від д.н. М.М. Амосова, видатного кардіохірурга) 6

упродовж місяця

ч/з

 1.  

(до 190-річчя від д.н.) 1833, 25 грудня (6 січня 1834) народився Степан Руданський – лікар, поет і перекладач, палкий прихильник рідної мови.

упродовж місяця

н/а

 1.  

(до 110-річчя вiд дня народження Платона Микитовича Воронька (1913–1988), українського поета, письменника, публіциста, драматурга) 1

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Поет з душею вогняною» (до 145-річчя від д. н. Олександра Олеся (1878-1944), укр. поета)

упродовж місяця

н/а

 1.  

(до 180-річчя вiд дня народження Роберта Коха (1843–1910), нiмецького мікробіолога, бактеріолога (виявив збудників туберкульозу, холери, сибірки), одного з основоположників сучасної бактеріології і епідеміології, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1905)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Чарівниця слова» (до190-річчя від д. н. Марка Вовчка (1833–1907), української і російської письменниці) 22

протягом місяця

н/а

II. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 1.  

1848, 25 грудня – в с. Устиниці Миргородського повіту на Полтавщині народився Овксентій Трохимович Богаєвський – хірург-новатор, земський дільничний лікар у Миргороді, а пізніше старший лікар Кременчуцької земської лікарні. Одним з перших став проводити “на провінції” найскладніші операції резекції шлунку.

25.12

вебресурс, соцмережі

III. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

1113-1118 – у Київській Русі написаний найвидатніший і найбільш відомий літопис «Повесть временних лет.

22.12

вебресурс, соцмережі

 1.  

до Всесвітнього дня загального медичного забезпечення

12.12

IV. Перегляд літератури:

 1.  

«Медицина в періодиці» (нові видання)

Упродовж місяця

ч/з

V. Іміджева акція:

 1.  

«Чайна симфонія» (до Міжнародного дня чаю)

15.12

ч/з

V. Патріотична година:

 1.  

«Україна – країна героїв» (до Дня Збройних сил України)

6.12

ч/з

Січень

I. Виставки:

 1.  

«Гратами не вбити ідею, тюрмі – не зламати духа»  (до Дня українського політв’язня)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Соборна Україна – від ідеї до життя» (до Дня Соборності України) 22

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Голокост – це трагедія не лише євреїв, а всього людства» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Волі народної дзвін» (до Дня пам’яті героїв Крут)

упродовж місяця

ч/з

Серія виставок «Славетні імена»:

 1.  

1834, 30 січня – у містечку Махнівка Бердичівського повіту Київської губернії  народився Володимир Боніфатійович Антонович – лікар і видатний український історик, археолог, етнограф, археограф, розвивав культуру та свідомість України, ідеолог національно-визвольного руху.

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Живий у слові» (до 120-річчя від д.н. Є.О.Адамцевича (1904-1972), українського кобзаря)

упродовж місяця

н/а

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

до Міжнародного дня заповідників та національних парків

11.01

вебресурс, соцмережі

 1.  

до Дня проти прокрастинації

14.01

 1.  

до Всесвітнього дня допомоги хворим на проказу

30.01

III. Бібліотечна година:

 1.  

«Один день без інтернету» (до Міжнародного дня без інтернету)

28.01

ч/з

Лютий

I. Виставки:

 1.  

«Мистецтво дарувати посмішку» (до Дня стоматолога) 9

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«З милосердям до хворого» (до Всесвітнього дня хворого)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Ми – єдиний народ» (до Дня єднання)

 

 

 1.  

«Герої не вмирають» (до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні)

упродовжмісяця

ч/з

 1.  

«Палітра рідного слова» (виставка-експозиція до Міжнародного дня рідної мови)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Онкологія: до навчального процесу» (До Всесвітнього дня боротьби проти раку; до Міжнародного дня дітей, хворих на рак)

упродовж місяця

ч/з

Серія виставок «Славетні імена»:

 1.  

«Володар слів ясних і мудрих» (до 160-річчя з д. н. В. І. Самійленка (1864-1925), українського письменника)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Науково-філософська діяльність Галілея» (до 500-річчя від д. н. Галілео Галілея (1564-1642), італійського астронома, фізика, механіка, одного із засновників природознавства)

упродовж місяця

н/а

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

до Дня донора (включаючи донорів органів)

14.02

вебресурс, соцмережі

 1.  

до Дня Державного герба України

19.02

 1.  

24 лютого – початок війни Росії проти України

24.02

 1.  

до Міжнародного дня загального доступу до інформації

28.02

III. Перегляд літратури:

 1.  

«Книги з добрих рук» (книги, подаровані читачами)

14.02

ч/з

IV. Інформаційний брифінг:

 1.  

«Тобі, абітурієнте!» (у межах Днів відкритих дверей університету)

 

ч/з

V. Акція «Подаруй бібліотеці книгу»:

 1.  

«З книгою жити – з добром дружити» (до Міжнародного дня дарування книг)

14.02

ч/з

Березень

I. Виставки:

 1.  

«Міцний імунітет – запорука здоров’я» (до Всесвітнього дня імунітету)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Вони писали вічним пером» (до Всесвітнього дня письменника)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» (до Дня укарїнського добровольця)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Україна поетична» (до Всесвітнього дня поезії)

упродовж місяця

н/а

Серія виставок «Славетні імена»:

 1.  

«Тарасові твори сяють, як зорі» – 9 березня  народився Тарас Шевченко – геніальний поет і художник, народний Кобзар, вічний Пророк і «Провідник Української Нації».

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«В одній особі образ поколінь» (до 95-річчя від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика (1929-2019), українського прозаїка)

упродовж місяця

н/а

 1.  

«Всесвіт таланту» (до 260-річчя від д.н. І. П. Котляревського)

упродовж місяця

ч/з

 1.  

«Борець за волю України» (до 385-річчя з д. н. Івана Мазепи (1639-1709), гетьмана України, борця за незалежність України)

протягом місяця

н/а

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 1.  

до Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою (відзначається включно до 17 березня)

11.03

вебресурс, соцмережі

 1.  

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» (до Дня укарїнського добровольця)

14.03

 1.  

до Всесвітнього дня сну

15.03

 1.  

«Zero Discrimination Day» (до Всесвітнього дня «Нуль дискримінації»; до Міжнародного дня за ліквідацію расової дискримінації)

21.03

 1.  

«Цілюща сила води» (до Всесвітнього дня води)

22.03

III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 1.  

1844, 1 березня – в м. Прилуки, тоді Полтавської губернії, народився Віктор Андрійович Субботін – доктор медицини, перший в Україні професор гігієни.

1.03

вебресурс, соцмережі

IV. Бібліотечна година:

 1.  

«Проникливий світ Кобзаря» (до 210-річчя Тараса Шевченка)

9.03

ч/з

Квітень

 

I. Виставки:

 

 1.  

«Писанковий дивосвіт» (Світле Христове Воскресіння. Великдень)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Пам’яті закатованих у нацистських таборах» (до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«А Чорнобиль болить…» (до Дня Чорнобильської трагедії)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Кант – мислитель, естетик, мораліст» (до 300-річчя з д. н. Іммануїла Канта (1724-1804), німецького філософа)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Вільям Шекспір – геній століть» (до 460-річчя з д.н. Вільяма Шекспіра (1564-1616), англійського драматурга)

упродовж місяця

н/а

 

Цикл виставок: «Хвороби без віку – хвороби без часу»:

 

 1.  

«Хай буде здоровим весь рід український!» (до Всесвітнього дня здоров’я)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Запобігти хворобі» (до Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона) 11

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Стоп – стрес» (до Дня обізнаності про стрес)

упродовж місяця

н/а

 

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

 1.  

«Інтернет – вікно у Всесвіт» (до Міжнародного дня інтернету)

4.04

вебресурс,
соцмережі

 

 1.  

до Міжнародного дня фактчекінгу

2.04

 

 1.  

до Міжнародного Дня спеціаліста лабораторної діагностики

15.04

 

III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

 1.  

1899, 11 квітня – у с. Софіївці на Чернігівщині  народився Федір Якович Примак – лікар-терапевт, професор кафедри факультетської терапії (1947-52), завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (1952-1973) Київського медичного інституту.

11.04

вебресурс,
соцмережі

 

IV.  Книжковий (бібліотечний) фрімаркет:

 

 1.  

«Немеркнучі перлини» (до Всесвітнього дня книги і авторського права)

23.04

ч/з

 

Травень

 

I. Виставки:

 

 1.  

«Хай пам’ять про війну нас всіх єднає» (до Дня пам’яті та примирення)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Енергія добра» (до Всесвітнього дня медичних сестер)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Вишиванка – символ нескорених» (до Всесвітнього дня вишиванки)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Європа без кордонів» (до Дня Європи)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Лікар для всієї родини» (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Герої Країни – воїни світла» (до Дня Героїв. Свято на честь українських вояків – борців за волю України)

упродовж місяця

ч/з

 

Серія виставок «Славетні імена»:

 

 1.  

1899, 13 травня – в Одесі в сім’ї лікаря народився Михайло Олександрович Ясиновський – визначний радянський терапевт, дійсний член АМН СРСР (1963), професор, завідувач кафедр шпитальної та факультетської терапії Одеського медичного інституту (1934-72). В роки війни був головним терапевтом Чорноморського флоту.

упродовж місяця

н/а

 

 

 1.  

1889, 29 травня – у Харкові народився Олександр Григорович Єлецький – ортопед-травматолог, керівник кафедри ортопедії і травматології Київського медичного інституту (1932-63).

упродовж місяця

н/а

 

 

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

 1.  

до Дня руху для здоровʼя

10.05

вебресурс,
соцмережі

 

 1.  

до Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією

17.05

 

 1.  

до Всесвітнього дня щитовидної залози

25.05

 

 1.  

до Всесвітнього дня здоровʼя травної системи або Всесвітній день здорового травлення

29.05

 

III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

 1.  

1869, 15 травня – у с. Сердечівцях на Черкащині народився Марко Петрович Нещадименко – видатний український вчениймікробіолог, доктор медицини, професор, член ВУАН (1929), засновник і керівник першої в Україні кафедри мікробіології (1919-41) та кафедри епідеміології (1933-39), засновник і багатолітній директор Київського бактеріологічного інституту.

15.05

вебресурс,
соцмережі

 

V. Віртуальна виставка:

 

 1.  

«Літературні меридіани Європи» (до Дня Європи)

18.05

вебресурс,
соцмережі

 

Червень

 

I. Виставки:

 

 1.  

«Янголи в небі» (до Міжнародного дня безвинних дітей – жертв агресії. День пам’яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Щоб не грати реквієм природі» (до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Гігієна харчування: молоко та молочні продукти» (до Всесвітнього дня молока)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Шляхами української Конституції» (до Дня Конституції України)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«На хвилях творчості» (до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки, української поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, літературного критика)

упродовж місяця

н/а

 

II. Ілюстрована експрес-інформація на вебресурсі бібліотеки:

 

 1.  

до Європейського дня зубних техніків

2.06

вебресурс, соцмережі

 

 1.  

до Всесвітнього дня боротьби з карієсом

4.06

 

 1.  

до Всесвітнього тижня серцевого ритму

5.06

 

III. Віртуальна літературна пропозиція

 

 1.  

«Ми хочемо, щоб ваше літо було книгами зігріто»

протягом місяця

вебресурс,
соцмережі

 

III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

 1.  

1904, 5 липня – у с. Опішні на Полтавщині народився Іван Якович Дейнека – радянський хірург, ректор Вінницького медінституту (1944–1951), професор, завідувач кафедри (1951-70) і ректор (1951-67) Одеського медичного інституту.

5.07

вебресурс, соцмережі

 

Липень

 

I. Виставки:

 

 1.  

«Покликання – лікар!» (до Дня медичного працівника) 27

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Держави славна назва – Україна!» (до Дня Української Державності) 28

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

Дружба єднає щирі серця» (до Міжнародного дня дружби) 30

упродовж місяця

н/а

 

III. Віртуальні бюлетені «Гідні визнання»:

 

 1.  

1789, 7 липня – в с. Вороб’ївцях на Чернігівщині в сім’ї священика сімнадцятою дитиною народився Ілля Васильович Буяльський – талановитий хірург, академік, професор анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії та Академії мистецтв, засновник пластичної анатомії, вчений європейського рівня.

7.07

вебресурс,
соцмережі

 

 1.  

1889, 16 липня – у Полтаві в єврейській родині народився Віктор Мойсейович Коган-Ясний – терапевт і науковець, професор Харківського медичного інституту (з 1930 р.).

16.07

вебресурс,
соцмережі

 

Серпень

 

I. Виставки:

 

 1.  

«Ми цвіт нової України» (до Міжнародного дня молоді)

упродовж місяця

н/а

 

 1.  

«Прапор миру, вірності і волі» (до Дня державного прапора України)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Пам’ятаємо загиблих, шануємо живих» (до Дня пам'яті загиблих захисників України)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

«Україна – це ти! Україна – це я! Незалежна і вільна державо моя!» (до Дня Незалежності)

упродовж місяця

ч/з

 

 1.  

1769, 29 серпня (9 вересня) – в Полтаві народився Іван Котляревський – видатний український письменник, автор знаменитої «Енеїди».

упродовж місяця

н/а

 

                                 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 30 серпня 2023 р.

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 1

 

Організаційна робота

Форми і засоби виховної роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Розробка та затвердження плану виховної роботи факультету на навчальний рік.

Вересень 2023

Декан, заступники декана

2.

Підготовка наказу про призначення кураторів груп згідно з підпорядкованими кафедрами факультету.

Вересень 2023

Декан, заступники декана

3

Підготовка звіту з виховної роботи за навчальний та календарні роки з формуванням рейтингу підпорядкованих підрозділів.

Грудень 2023, червень 2023

Декан, заступники декана

4.

Взяти участь у загальноуніверситетських, загальноміських заходах із нагоди державних свят та культурно-освітніх заходів.

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори груп

5.

Подання анонсів запланованих виховних заходів (у т.ч. фіксованих академічних годин) на навчальний рік підпорядкованих структурних підрозділів із висвітленням іх на сторінці ПДМУ в інтернеті.

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори груп, відповідальні за виховну роботу НПП

6.

Підтримувати участь у всеукраїнських заходах протидії збройній агресії рф та вшануванню захисників Україні (щоденна всеукраїнська хвилина мовчання, інформування студентів про захисників України поміж студентів та викладачів ПДМУ, інші заходи).

Упродовж навчального року

Декан,

заступники декана,

куратори груп

7.

Взяти участь у культурно-освітніх та національно-патріотичних заходах міста та області.

Упродовж навчального  року

Заступники декана, куратори груп

8.

Проводити круглі столи та бесіди з кураторами з питань методів виховної роботи зі здобувачами освіти.

Упродовж навчального року

Заступники декана

9.

Надавати допомогу щодо реалізації потреб здобувачів освіти в участі у СНТ, студентському парламенті, студентському профкомі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях тощо.

Упродовж навчального року

Заступники декана

10.

Забезпечення контролю, перевірок та систематичних звітів кафедр факультету про стан виховної роботи на засіданнях вченої ради факультету.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана

11.

Організувати заходи з популяризації можливостей, щодо академічної мобільності з-поміж здобувачів освіти:

 • проведення першого уроку «Академічна мобільність для здобувачів».

 

Вересень 2023 упродовж навчального року

Заступники декана, куратори групп, НПП підрозділів

 1. Військово-патріотичне та громадянське виховання

12.

Надати кураторам матеріали для  проведення інформаційно-виховних годин із національно-патріотичного виховання молоді, ознайомлення з героями Полтавщини, які беруть участь у захисті України від збройної агресії рф, учасниками АТО та ООС, героями України.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, куратори груп

13.

Організація зустрічей з видатними людьми Полтавщини, волонтерами-активістами міста та області.

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори груп

14.

Кураторам зі студентами призначених груп  брати участь у загальноуніверситетських, загальноміських та загальнообласних заходах із патріотичного та громадянського виховання.

Упродовж навчального року

Куратори груп

15.

Кураторам груп разом зі студентами проводити екскурсії в музеї та видатними місцями Полтавщини.

Упродовж навчального року

Куратори груп

16.

Відвідування ветеранів праці університету, упорядкування могил померлих працівників кафедр, брати шефство над літніми викладачами.

Упродовж навчального року

Куратори груп

17.

Координація волонтерської роботи.

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори груп

18.

Виховувати у студентів повагу і шану до народних традицій та звичаїв, національних, історичних культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурних та природних пам’яток.

Упродовж навчального року

Куратори груп

19.

На лекціях підкреслювати внесок вітчизняних учених у розвиток вітчизняної медицини та вчених Полтавщини.

Упродовж навчального року

Куратори груп

20.

Кураторам груп проводити індивідуальну роботу поміж невстигаючих здобувачв освіти, регулярно розглядати питання успішності на кафедральних засіданнях.

Упродовж навчального року

Куратори груп

21.

Висвітлення питань Євроінтеграції та європейських цінностей з-поміж студентської молоді.

 

Упродовж навчального року

Куратори груп

3. Правове виховання

22.

Забезпечувати виконання антикорупційної програми університету.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, куратори груп

23.

Проводити бесіди, заходи щодо попередження правопорушень поміж здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Декан,

Заступники декана,

куратори груп

24.

Проводити бесіди щодо попередження вживання психоактивних, наркотичних речовин та алкоголю.

Упродовж навчального року

Куратори груп

25.

Формувати правову свідомість на основі правових знань та переконань, що склалися в суспільстві, підвищувати правову культуру учасників навчально-виховного процесу.

Упродовж навчального року

Куратори груп

26.

Ознайомлення та поглиблення знань здобувачів освіти щодо поняття «Академічна доброчесність» та важливість дотримання канонів академічної доброчесності в Європейському та світовому освітньому середовищі.

 

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

4. Моральне виховання

27.

Забезпечувати  зустрічі з психологом університету (за необхідності).

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори груп

28.

Проводити круглі столи щодо профілактики булінгу в системах «викладач-студент» та «студент-студент».

Упродовж навчального року

Куратори груп

29.

Проводити бесіди, спрямовані на розвиток моральних почуттів згідно з нормами, прийнятими в суспільстві.

Упродовж навчального року

Куратори груп

30.

      Проводити бесіди, заходи щодо формування цілісної моральної особистості, утвердження гендерної  рівності.

Упродовж навчального року

Куратори груп

31.

     Брати участь  в акціях донорства.

Упродовж навчального року

Куратори груп

32.

Брати участь у реабілітаційних програмах допомоги населенню та постраждалим від збройної агресії рф (Ти як? тощо).

Упродовж навчального року

Куратори груп

5. Художньо-естетичне виховання

33.

Залучати студентів до участі в роботі гуртків художньої самодіяльності університету.

Упродовж навчального року

Куратори груп

34.

Брати участь у проведенні святкових, творчих вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам'ятних дат, які святкуються в ПДМУ.

Упродовж навчального року

Куратори груп

35.

Брати активну участь у виставках творчих робіт здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Куратори груп

36.

Взяти участь в акції «Подаруй книгу бібліотеці» та популяризації української книги.

Упродовж навчальногороку

Заступники декана, куратори груп

37.

Регулярно проводити ознайомлення здобувачів освіти із шедеврами світового мистецтва (відвідування театрів, музеїв).

Упродовж навчального року

Куратори груп

6. Спортивно-масова та оздоровча робота

38.

Кураторам зі здобувачами освіти брати участь у всіх спортивних заходах, запланованих у  ПДМУ.

Упродовж навчального року

Куратори груп

39.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманіії та ВІЛ-інфекції.

Упродовж навчального року

Куратори груп

7. Профорієнтаційна робота

40.

Організувати та провести уроки «Здоровий спосіб життя – здоров’я нації».

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

41.

Стимулювати активність здобувачів освіти щодо опанування та удосконалення  практичних навичок із надання первинної медичної допомоги в умовах збройної агресії рф.

    Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 

Декан медичного факультету № 1                            Микола РЯБУШКО

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор  ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                     Валерій ПОХИЛЬКО

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 30 серпня 2023 р.

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2

 

Форми і засоби виховної роботи

Термін виконання

Виконавці

Організаційна робота

1.

Розробка та затвердження плану виховної роботи на 2023-2024 навчальний рік.

Серпень 2023

Декан факультету, заступники декана

2.

Підготовка наказу про призначення кураторів академічних груп на факультеті.

Вересень 2023

Заступники декана

3.

Вивчення та виконання керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО та плану виховної роботи університету.

Упродовж навчального року

Заступники декана

4.

Забезпечення освітнього, організа­ційного, інформаційного, соціаль­но-психологічного супроводу здобувачів вищої освіти.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана,

завідувачі кафедр,

куратори

5.

Інформування про основні події з життя факультету в рубриці «новини» на сайті ПДМУ та в соціальній спільноті.

Упродовж навчального року

Заступники декана

6.

Організація наочних матеріалів у навчальних корпусах, спрямованих на висвітлення громадського життя факультету, університету, міста.

Упродовж навчального року

Заступники декана

7.

Інформаційно-освітня та методич­на робота з відповідальними за виховну роботу кафедр, курато­рами академічних груп.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр

8.

Забезпечення контролю та систематичного звіту кафедр за стан виховної роботи на засіданнях вченої ради факультету.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі

кафедр

9.

Участь у міжнародних, все­українських, регіональних науково-практичних конференціях, семі­нарах, присвячених проблемам виховання молоді.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, куратори академічних груп, викладачі кафедр

10.

Проведення кураторських годин в академічних групах згідно з розкладом.

Упродовж навчального року

Куратори груп

11.

Контроль за проведенням інформаційно-виховних годин кураторами академічних груп.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр

12.

Організація співпраці зі студентським самоврядуванням (студентським парламентом, студ­радою факультету), студентським профкомом, університету та ВЗ «Єдність».

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана

13.

Надання допомоги щодо задо­волення потреби здобувачів освіти в самореалізації, розвитку soft skills.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори

14.

Упровадження дистанційних форм виховної роботи зі здобувачами освіти.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори

15.

Залучення здобувачів освіти та викладачів підпорядкованих кафедр до участі в загальноунівер­ситетських, факультетських вихов­них заходах, святах, конференціях.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана

16.

Періодичне обговорення на засіданнях вченої ради факультету питань про стан виховної роботи на кафедрах.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори

Національно-патріотичне та громадянське виховання

17.

Інноваційна освітня діяльність на факультеті в ході реалізації єдиної комплексної програми патріо­тичного виховання молодих громадян України.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники

декана, завідувачі кафедр

18.

Ознайомлення студентів-першо­курсників з історією університету, міста, області, організація екскурсій до музеїв та визначних місць Полтавщини.

Вересень 2023

Куратори академічних груп, завідувачка музею університету

19.

Підготовка і проведення курсових та індивідуально-групових інфор­маційно-виховних годин із національно-патріотичного вихо­вання.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

20.

Участь у всеукраїнських, регіональ­них, міських та університетських заходах до Дня міста, Дня захис­ника Вітчизни, Дня Соборності, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті та примирення, присвяченого жерт­вам Другої світової війни, вшану­вання пам’яті жертв Голодомору, мітингу-реквієму до 38-річчя Чорнобильської катастрофи тощо.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп, викладачі

21.

Участь здобувачів освіти у всеукраїнських, регіональних, міських та університетських заходах щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

22.

Участь здобувачів освіти у національно- та військово-патріо-тичних обласних, міських проєктах.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

23.

Інформаційно-освітня та превентивна робота щодо профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів з-поміж студентської молоді з метою протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори

24.

Організація зустрічей здобувачів освіти з представниками органів місцевої влади, членами громадських організацій, громадськими активістами, волонтерами, представниками ЗМІ, які обрали активну й відповідальну громадянську позицію.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

25.

Залучення здобувачів освіти до участі в соціальних проєктах місцевої громади.

Упродовж навчального року

Заступники декана,

куратори академічних груп

26.

Волонтерська діяльність, спрямована на підтримку українських військових.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

Правове виховання

27.

Ознайомлення здобувачів освіти з їх правами і обов’язками, правилами проживання та правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

Вересень 2023

Заступники декана, куратори академічних груп

28.

Забезпечення виконання антикорупційної програми університету.

Упродовж навчального року

Декан факультету

29.

Організація зустрічей здобувачів освіти з представниками правоохоронних органів м. Полтава.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

30.

Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості.

Упродовж навчального року

Куратори академічних груп

31.

Проведення заходів щодо попередження правопорушень поміж здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, куратори академічних груп

32.

Участь у всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».

Листопад-грудень 2023

Заступники декана, куратори академічних груп

33.

Проведення відеолекторію до Міжнародного дня пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі.

Березень 2024

Заступники декана, куратори академічних груп

34.

Проведення відеолекторію, присвяченого проблемам торгівлі людьми.

Грудень 2023

Заступники декана

Морально-етичне виховання

35.

Проведення у студентських групах інформаційно-виховних годин щодо утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.

Відповідно до планів кураторів

Куратори академічних груп

36.

Просвітницько-виховна робота з молодими сім’ями з метою усвідомлення та пропаганди родинних цінностей.

Протягом навчального року

Куратори академічних груп

37.

Проведення бесід у студентських групах з актуальних морально-етичних питань.

Відповідно до планів кураторів

Куратори академічних груп

38.

Забезпечення роботи психологічної служби університету на факультеті.

Упродовж навчального року

Заступник декана, психологічна служба університету

39.

Участь у загальноміських заходах до Дня захисту дітей та до Дня молоді.

Червень 2024

Заступники декана

40.

Проведення «годин довіри».

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп, психологічна служба університету

41.

Проведення групових консуль­тативно-розвиваючих психологіч­них тренінгів для здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Заступники декана, психологічна служба університету

Екологічне виховання, формування здорового способу життя
та трудове виховання

42.

Цикл бесід з питань попередження наркоманії та СНІДу.

Листопад-грудень 2023

Куратори академічних груп, викладачі

43.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів із протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Упродовж навчального року

Декан факультету,

заступники декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори

44.

Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Березень 2024

Заступники декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

45.

Заходи до Всесвітнього дня здоров’я.

Квітень 2024

Декан факультету, заступники декана, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

46.

Інформаційно-освітня робота щодо профілактики наркоманії поміж студентської молоді.

Упродовж навчального року

Декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

47.

Заходи, присвячені Міжнародному дню відмови від куріння.

Листопад 2023

Заступники декана, куратори академічних груп

48.

Профілактичні лекції «Профілактика зловживань психоактивними речовинами в студентському середовищі».

Упродовж навчального року

Відповідальні за виховну роботу кафедр, куратори академічних груп

49.

Участь у «Дні всесвітнього прибирання» та акції «Зробимо Україну чистою».

Вересень 2023,

квітень 2024

Заступники декана, куратори академічних груп

50.

Бесіди з техніки безпеки, охорони життя, правил внутрішнього розпорядку, питань економії тепла, електроенергії тощо.

Упродовж навчального року

Заступники декана факультету, куратори академічних груп

51.

Проведення виховних годин, тренінгів з пропаганди здорового способу життя для учнів шкіл міста.

Упродовж навчального року

Заступники декана, відповідальні за виховну роботу кафедр

52.

Проведення просвітницьких заходів з пропаганди здорового способу життя серед жителів міста.

Упродовж навчального року

Заступники декана, відповідальні за виховну роботу кафедр

Художньо-естетичне виховання

53.

Залучення здобувачів освіти до участі в роботі клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів університету.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

54.

Участь здобувачів освіти в заходах університету, присвячених календарним та традиційним датам.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

55.

Участь у підготовці та проведенні літературних тематичних вечорів, тижнів.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

56.

Ознайомлення з шедеврами світового мистецтва (відвідування театру, філармонії, музеїв, художніх виставок).

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

57.

Виставка творчих робіт здобувачів освіти і викладачів факультету «Весняний натюрморт».

Березень 2024

Заступники декана, куратори академічних груп

Професійне виховання та профорієнтаційна робота

58.

Співпраця з бібліотекою університету з метою організації виставок професійної літератури, яка містить фахову інформацію.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори академічних груп

59.

Зустрічі здобувачів освіти з медичними працівниками міста та області.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори академічних груп

 

 

 

 

Декан медичного факультету № 2                 Денис КАПУСТЯНСЬКИЙ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                           Валерій ПОХИЛЬКО

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 1 від 30 серпня 2023 р.

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Організаиійна робота

Форми і засоби виховної роботи

Термін
 виконання

Відпові-дальні

 1.  

Проведення першого уроку «Сторінки історії Полтавського державного медичного університету».

Вересень 2023

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Проведення Всеукраїнського першого уроку

"Студентська академічна мобільність як перший крок до Євроінтеграції".

Вересень 2023

Заступник декана,

куратори груп

 1.  

Брати участь у загальноуніверситетських, загальноміських заходах із нагоди державних свят, політичних та культурно-освітніх заходів:

- покладання квітів до Вічного вогню в День визволення Полтави від фашистських загарбників.

Упродовж навчального року

 

Вересень 2023

Заступник декана,
куратори груп

 1.  

Проводити бесіди з кураторами з питань форм і методів виховної роботи зі здобувачами освіти.

Упродовж навчального року

Заступник декана

 1.  

Відвідування годин із кураторами з метою контролю якості співпраці здобувачів освіти і кураторів.

Упродовж навчального року

Заступник декана

 1.  

Надавати допомогу щодо реалізації потреб студентів в участі у науковій роботі, гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях.

Упродовж навчального року

Заступники декану

 1. Військово-патріотичне та громадянське виховання
 1.  

Надати кураторам матеріал (відео, пам'ятки) для  проведення інформаційно-виховних годин із національно-патріотичного виховання, ознайомлення з героями Полтавщини, які пройшли ООС та беруть участь у російсько-українській війні.

Упродовж навчального року

Заступник декана

 1.  

Організація зустрічей з видатними людьми Полтави.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Кураторам зі здобувачами освіти підлеглих груп брати участь у загальноуніверситетських, загальноміських заходах.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Кураторам груп разом зі здовубачами освіти проводити екскурсії до музеїв та героїчними місцями - пам'ятками Полтави.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Продовжувати волонтерську роботу. Кураторам груп разом зі студентами відвідати і упорядкувати могили  померлих працівників кафедри; брати шефство над пристарілими.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Виховувати у здобувачів освіти повагу і шану до народних звичаїв та традицій, національних, історични культурних цінностей нашої держави, дбайливе ставлення до історико-культуриих та природних пам'яток країни.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

На лекціях підкреслювати внесок вітчизняних вчених у розвиток стоматології.

Упродовж навчального

року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Кураторам груп проводити індивідуальну роботу поміж відстаючих здобувачів освіти, розглядати питання успішності на кафедральних засіданнях.

Упродовж навчального

року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Проведення в групах уроку з тематики: «Українська мова, формування національної самосвідомості».

 

Упродовж навчального

року

Відпові­дальна за виховну

     роботу                      за                      виховну роботу

3. Правове виховання

 1.  

Формувати правову свідомість на основі правових знань та переконань, що склалися в суспільстві, підвищувати правову культуру учасників навчально-виховного процесу.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Забезпечувати виконання антикорупційної програми університету.

Упродовж навчального року

Заступник декана,

куратори груп

 1.  

Проводити бесіди, заходи щодо попередження правопорушень поміж здобувачів освіти (антикорупційні заходи).

Упродовж навчального року

Заступник декана,

куратори груп

 1.  

Проводити бесіди щодо попередження вживання наркотичних речовин та алкоголю («Молодь проти наркотиків та СНІДу», «Антинаркотик», «Життя без тютюну», «Тверезість»).

Упродовж навчального року

Куратори груп

4. Моральне виховання

 1.  

Забезпечувати зустрічі з психологом університету (за необхідності).

Упродовж навчального року

Заступник декана,
куратори груп

 1.  

Провести виховні заходи, присвячені Дню памяті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

Листопад 2023

Заступник декана,
куратори груп

 1.  

Проводити бесіди, спрямовані на розвиток моральних почуттів згідно з нормами, прийнятими в суспільстві (доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність).

Упродовж навчального року

Заступник декана,
куратори груп

 1.  

      Проводити бесіди, заходи щодо формування цілісної моральної особистості, утвердження гендерної  рівності.

Упродовж навчального року

Заступник декана,

куратори груп

 1.  

     Брати участь в акціях донорства крові «Допомогти так легко», «Здай кров-врятуй солдата», «Допомога воїнам».

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

5. Художньо-естетичне виховання

 1.  

Залучати студентів до участі в роботі клубів, гуртків художньої самодіяльності.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Брати участь у проведенні вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам'ятних дат, які святкуються в університеті.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Міжнародний день грамотності (щорічна акція «Знаю українську!»).

Вересень 2023

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

 1.  

Брати активну участь у виставці творчих робіт здобувачів освіти.

Упродовж навчального року

Заступник декана,

куратори груп

 1.  

День української писемності та мови.

День Преподобного літописця Нестора Печерського. («Ну що б, здавалося, слова…»).

Листопад 2023

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

 1.  

Регулярно проводити ознайомлення здобувачів освіти із шедеврами світового мистецтва (відвідування театру, музеїв).

Упродовж навчального

року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

  Міжнародний  день рідної мови.

Січень 2024

Кафедра українознавства та гуманітарної
підготовки

 

6. Спортивно-масова та оздоровча робота

 1.  

Кураторам зі здобувачами освіти брати участь у всіх спортивних заходах, запланованих у ПДМУ.

Упродовж навчального року

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Підготувати захід до Дня Всесвітньої боротьби зі  СНІДом – «Твоє життя – твій вибір».

Грудень 2023

Заступник декана, куратори груп

 1.  

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманіії та ВІЛ-інфекції.

Упродовж навчального року

Заступник декана,

куратори груп

7. Профорієнтаційна робота

 1.  

Підготувати захід до Всесвітнього дня здоров'я ротової порожнини, який передбачає максимальне привернення громадськості до проблеми здоров'я порожнини рота.

Березень 2024

Кафедра терапев­тичної стоматології

 1.  

Проводити уроки гігієни ротової порожнини учням шкіл та дитячих садочків.

    Упродовж навчального року

Заступник

декана

         

 

 

Декан стоматологічного факультету              Алла СИДОРОВА

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                           Валерій ПОХИЛЬКО

 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

протокол № 30 від серпня 2023 р.

 

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

І. Організаційні заходи

 1.  

Призначення кураторів академічних груп.

Вересень-грудень 2023

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Призначення старост академічних груп.

Вересень-грудень 2023

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Організувати самоврядування на факультеті

Вересень-грудень 2023

Декан, заступники декана

 1.  

Своєчасне розміщення анонсів подій та новин на сайті університету.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Обговорення та затвердження планів виховної роботи кафедр факультету.

Вересень 2023

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Організація та контроль за поселенням здобувачів у гуртожитки.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, провідний спеціаліст гуртожитку

 1.  

Проведення зустрічей  кураторів із групами.

Упродовж навчального року

Завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Проведення збору інформації про зайнятість здобувачів у поза навчальний час.

Вересень- грудень 2023

Куратори груп

 1.  

Проведення інструктажів з охорони праці та правил поведінки на території університету, у гуртожитку та за межами навчального закладу, пожежної та електробезпеки, а також поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Згідно з порядком проведення

Заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

 1.  

Залучення здобувачів до різноманітних гуртків, секцій, круглих столів.

Упродовж навчального року року

Завідувачі кафедр, куратори, викладачі

 1.  

Бесіди щодо успішності навчання та відвідування занять здобувачами.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори, викладачі

 1.  

Залучення викладачів та здобувачів до університетських та факультетських заходів, свят та зібрань.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Обговорення на раді факультету стану виховної роботи з іноземними здобувачами.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр

 1.  

Проведення тематичних бесід на фіксованих годинах куратора.

Згідно з планом куратора

Куратори груп

 1.  

Відвідування іноземними здобувачами експозицій музеїв університету, міста та країни.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

ІІ. Патріотичне та громадянське виховання

 1.  

Участь в заходах університету та міста.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення кураторських годин, присвячених історії ПДМУ.

Вересень-грудень 2023

Куратори груп, завідувачі музеями, бібліотекарі

 1.  

Ознайомлення іноземців з історією університету, міста та України.

Упродовж навчального року

Куратори груп

 1.  

Проведення бесід, конкурсів, вікторин, брейн-рингів з історії та культури України та інших країн.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп

 1.  

Відзначення Дня грамотності.

Вересень 2023

Куратори груп

 1.  

Відзначання Дня захисника України, ознайомлення іноземних громадян з українськими традиціями.

Жовтень 2023

Куратори груп

 1.  

Відзначення Дня української писемності та мови.

Листопад 2023

Куратори груп

 1.  

Зустрічі земляцтв.

Упродовж начального року

Декан, заступники декана

 1.  

Літературні читання.

Березень 2024

Куратори груп

 1.  

Проведення інформаційно-виховної години в академічних групах до Дня пам’яті жертв Голодомору.

Листопад 2023

Куратори груп

 1.  

Участь у заходах університетських, присвячених Всесвітньому дню солідарності з хворими на СНІД.

Грудень 2023

Куратори груп

 1.  

Відзначення Дня Збройних Сил України

Грудень 2023

Куратори груп

 1.  

Проведення заходів щодо відзначення Дня Соборності  України.

Січень 2024

Куратори груп

 1.  

Відзначання Дня пам’яті «Небесної сотні», ознайомлення іноземних здобувачів з українськими героями.

Лютий 2024

 

 1.  

Відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Травень 2024

Куратори груп

 1.  

Організація та проведення зустрічей здобувачів із ветеранами та воїнами

Упродовж навчального року

Куратори груп

ІІІ. Інтелектуально-духовне виховання

 1.  

Залучення іноземних здобувачів до роботи студентського наукового товариства, наукових конкурсів, олімпіад, конференцій, форумів тощо.

Упродовж навчального року

Завідувачі кафедр, керівники наукових груп, куратори груп, викладачі

 1.  

До Всесвітнього дня бібліотек проведення заходів та знайомство здобувачів із бібліотекою університету та міста.

Вересень 2023

Куратори груп, бібліотекарі

 1.  

Бесіди та тренінги на тему профілак­тики суїцидальної поведінки молоді.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Ознайомлення здобувачів з новими досягненнями науки та техніки, а також науковою роботою співробітників та викладачів кафедр.

Упродовж навчального року

Завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

 1.  

Залучення здобувачів до участі у різноманітних волонтерських заходах.

Упродовж навчального року

Заступники декана, завідувачі кафедр, куратори груп, викладачі

IV. Громадянсько-правове виховання

 1.  

Удосконалення та продовження попереджувальної та інформаційно-освітньої роботи серед здобувачів ПДМУ щодо профілактики поширення ксенофобських та расистських проявів, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, у тому числі на підґрунті міжетнічного та релігійного характеру.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Продовження інформаційно-пропа­гандистської та профілактичної  роботи про недопустимість вживання нарко­тиків, електронних сигарет, кальяну, алкоголю та тютюну, а також асоціальної та девіантної поведінки серед здобувачів ПДМУ.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Проведення заходів за участю представників правоохоронних органів міста та області з метою  попередження злочинів та адміністративних правопорушень поміж молоді.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Відзначення Міжнародного дня миру.

Вересень 2023

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення заходів до Міжнародного дня толерантності.

Листопад 2023

Куратори груп

 1.  

Проведення заходів та бесід до Всесвітнього дня книги і авторського права та Міжнародного дня інтелектуальної власності.

Квітень 2024

Куратори груп

 1.  

Проводити заходи, спрямовані на формування та підтримці академічної доброчесності.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення бесід та заходів, спрямованих на протидію корупції.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

 1.  

Проведення тематичних заходів на протидію булінгу, расизму, сексуального рабства тощо.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, юрист

V. Морально-етичне виховання

 1.  

Залучення здобувачів освіти до організації та проведення благодійних акцій та волонтерської роботи.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Відзначення дня людей похилого віку.

Жовтень 2023

Куратори груп

 1.  

Проведення заходів до Міжнародного дня родини та Міжнародного дня захисту дітей.

Травень-червень 2024

Куратори груп

 1.  

Проведення бесід щодо взаємоповаги та толерантного ставлення до навколишніх.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Бесіди, спрямовані на формування морально-етичних принципів лікаря.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, викладачі

VI. Екологічне виховання та художньо-естетичне виховання

 1.  

Проведення бесід про сучасний  стан довкілля та необхідність його збереження.

Упродовж навчального року

Куратори груп, викладачі

 1.  

Залучення здобувачів освіти до заходів художньої творчості міста, відвідування виставок, майстер-класів тощо.

Упродовж начального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Відвідування вистав у Полтавському академічному музично-драматичному театрі ім. М.В. Гоголя.

Упродовж навчального року

Куратори груп

 1.  

Відвідування різноманітних концертів та фестивалів.

Упродовж навчального року

Куратори груп

 1.  

Проведення зустрічей з письменниками, композиторами, художниками, майстрами народної творчості.

Упродовж навчального року

Куратори груп

 1.  

Відзначення Міжнародного дня музики.

Жовтень 2023

Куратори груп, керівники музичних колективів ПДМУ

 1.  

Святкування Міжнародного дня студента.

Листопад 2023

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Відзначення Всесвітнього дня поезії.

Березень 2024

Куратори груп, бібліотекарі

 1.  

Відзначання Міжнародного дня театру.

Березень 2024

Куратори груп, керівники творчих колективів

 1.  

Участь у заходах до Дня довкілля.

Квітень 2024

Куратори груп

 1.  

Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Квітень 2024

Куратори груп

 1.  

Проводити залучення до акцій, приурочених Дню довкілля та Дню боротьби з палінням тощо.

Квітень-травень 2024

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проводити залучення до акцій, приурочених Дня Чорнобильської трагедії.

Квітень 2024

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Участь у різноманітних творчих конкурсах та заходах.

Упродовж навчального року

Декан, заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення різноманітних флешмобів та челенджів, спрямованих на розкриття творчого потенціалу здобувачів.

Упродовж навчального року

Куратори груп

VII. Фізичне виховання та формування здорового способу життя

 1.  

Залучення здобувачів освіти до участі в спортивних гуртках, секціях, олімпіадах, змаганнях.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Проведення Дня фізичної культури та спорту.

Вересень 2023

Куратори груп, керівники секцій

 1.  

Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських місцях.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп, викладачі, спеціалісти гуртожитку

 1.  

Бесіди про значення здорового способу життя для здоров’я людини.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Відзначення Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз.

Березень 2024

Куратори груп

 1.  

Проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я.

Квітень 2024

Куратори груп, керівники секцій

 1.  

Брати участь у змаганнях з різних видів спорту, які проводяться як в університету, так і між навчальними закладами.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 1.  

Бесіди з питань профілактики інфекційних захворювань, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.

Упродовж навчального року

Заступники декана, куратори груп

 

 

 

Декан міжнародного факультету                        Лілія БУРЯ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                  Валерій ПОХИЛЬКО  

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету

Протокол № 31 від серпня 2023 р.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

Заходи

Термін
виконання

Відповідальні

 

 1. Організаційна робота

 

1.

Провести Всеукраїнський перший урок «Студентська академічна мобільність як перший крок до Євроінтеграції».

Вересень 2023

Адміністрація інституту,

завідувачі кафедр

 

2.

Брати участь у загальноуніверси­тетських, загальноміських заходах із нагоди державних свят, політичних та культурно-освітніх заходів:

 • покладання квітів до Вічного вогню в День визволення Полтави від фашистських загарбників;
 • «Парад вишиванок».

Упродовж
навчального
року

Заступник директора ННІПО з виховної роботи, адміністрація інституту,

завідувачі кафедр

 

3.

Проводити бесіди з кураторами з питань форм і методів виховної роботи з лікарями-інтернами та слухачами курсів.

Упродовж навчального
року

Заступник директора ННІПО з виховної роботи, завідувачі кафедр

 

4.

Відвідування виховних годин із кураторами з метою контролю якості співпраці з лікарями-інтернами та слухачами курсів.

Упродовж навчального
року

Заступник директора ННІПО з виховної роботи, завідувачі кафедр

 

 1. Військово-патріотичне та громадське виховання

 

5.

Взяти участь у національно-патріотичному заході «Лікарі. Без кордонів».

Жовтень 2023

Заступник директора ННІПО

 

6.

Надати кураторам груп матеріал для проведення інформаційно-виховних годин із національно-патріотичного виховання, ознайомлення з героями Полтавщини.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 

7.

Брати участь у загальноуніверси­тетських, загальноміських заходах із лікарями-інтернами підлеглих груп та слухачами курсів.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі кафедр, куратори груп

 

8.

Проводити екскурсії до музеїв та героїчними місцями – пам’ятками Полтави з лікарями-інтернами та слухачами курсів.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 

9.

Продовжувати волонтерську роботу. Кураторам груп разом із лікарями-інтернами відвідати і упорядкувати могили померлих працівників кафедри; брати шефство над людьми похилого віку.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 

 

10.

Виховувати у лікарів-інтернів повагу і шану до народних звичаїв та традицій, національних, історичних культурних цінностей нашої держави, дбайливе ставлення до історико-культурних та природних пам’яток країни.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 1. Правове виховання

11.

Забезпечення виконання антикорупцій­ної програми університету.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної
роботи,

куратори груп

 

12.

Організація зустрічей лікарів-інтернів із представниками правоохоронних органів міста.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 

13.

Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та правової культури особистості.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

куратори груп

 

14.

Проведення заходів щодо попередження правопорушень поміж лікарів-інтернів та слухачів курсів.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі кафедр

15.

Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».

Листопад-грудень 2023

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи, завідувачі кафедр,

куратори груп

16.

Проводити бесіди щодо попередження вживання наркотичних речовин та алкоголю.

 Упродовж навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі кафедр,

куратори груп

 1. Моральне виховання

17.

Забезпечення зустрічей з психологом університету .

Упродовж
навчального року

Заступник
директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі кафедр

18.

Проводи бесіди, спрямовані на розвиток моральних почуттів згідно з нормами, прийомами в суспільстві (доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність).

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі кафедр

19.

Проводити бесіди, заходи щодо формування цілісної моральної особистої, утвердження гендерної рівності.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної
роботи,

куратори груп

20.

Брати участь в акціях донорства.

Упродовж
навчального року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи,

завідувачі
кафедр,

куратори груп

 

21.

Брати участь у всеукраїнських акціях «Молодь проти злочинності та насильства», «Даруймо радість дітям», «Молодь проти наркотиків та СНІДу».

Упродовж
навчального
року

Заступник директора ННІПО

з виховної
 роботи,

куратори груп

 

 

22.

Продовжити діяльність руху «За здоровий спосіб життя» за
напрямами:

 • «Шкідливі звички: боротьба за життя»
 • «Алкоголь як руйнівник особистості»
 • «Тютюнопаління: причини і наслідки»
 • «Молодь проти наркотиків»
 • «Життя до та після СНІДу»
 • «Free lоve та її наслідки».

Упродовж
навчального
року

Заступник директора ННІПО

з виховної
 роботи,

куратори груп

 

 1. Художньо-естетичне виховання

 

23.

Брати участь у проведенні вечорів та концертних програм до державних та професійних свят, пам’ятних дат, які святкуються в університеті.

Упродовж
навчального
року

Заступник директора ННІПО

з виховної роботи

Завідувачі
 кафедр

Куратори груп

 

24.

Брати активну участь у виставці творчих робіт майбутніх лікарів.

Упродовж
навчального
року

Заступник
директора ННІПО

з виховної
роботи,

куратори груп

 

25.

Проводити тематичні зустрічі з діячами культури.

Упродовж
навчального
року

Заступник директора ННІПО

з виховної
роботи,

завідувачі
 кафедр,

куратори груп

 

 1. Фізичне виховання

 

26.

Залучати лікарів-інтернів до участі в роботі спортивних секцій університету.

Упродовж
навчального року

Заступник
директора ННІПО

з виховної
роботи,

куратори груп

 

27.

Систематично організовувати та проводити спортивні змагання поміж лікарів-інтернів.

За планом
університету

Заступник директора ННІПО

з виховної
 роботи,

завідувачі
 кафедр,

куратори груп

 

28.

Організовувати та проводити туристичні походи видатними місцями Батьківщини та рідного краю.

Упродовж навчального року

Заступник директора
ННІПО

з виховної
 роботи,

куратори груп

 

29.

Взяти участь у заходах до Всесвітнього дня здоров’я.

Квітень 2024

Заступник директора ННІПО

з виховної
 роботи,

завідувачі
кафедр,

куратори груп

 

 

30.

Брати участь у загальноуніверситетських, міських та обласних змаганнях із гирьового спорту, паверліфтингу та інших видах спорту.

Упродовж
навчального року

Заступник директора
ННІПО

з виховної
 роботи,

завідувачі
кафедр,

куратори груп

 

                       

 

Директор навчально-наукового

інституту післядипломної освіти                           Алла МАРЧЕНКО

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                      Валерій ПОХИЛЬКО

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

навчально-наукового

медичного інституту

Протокол № 1 від 31 серпня 2023 р.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.

Виконання основних положень плану виховної роботи університету на  2023-2024 н.р. та інструктивних документів щодо організації виховної роботи.

Упродовж навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр, відділень,

голови ЦК

2.

Дотримання основних засад академічної доброчесності під час організації освітнього процесу.

Упродовж навчального року

Керівник ННМІ,
директор ФМФК,

група сприяння академічній доброчесності,

куратори,

студентська рада

3.

Затвердження на засіданні Вченої ради інституту плану виховної роботи на 2023-2024  навчальний рік, планів виховної роботи кафедр та ЦК, плану виховної роботи ФМФК, плану роботи Ради з виховної роботи.

  Серпень 2023

Голова ради з
виховної роботи

 

4.

Підготовка інформації до наказу про кураторський склад академічних груп  інституту.

Серпень 2023

Голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр, відділень

голови ЦК

5.

Підготовка та проведення засідань ради з виховної роботи з питань організації навчально-методичних аспектів виховної роботи інституту.

За планом

роботи ради з виховної роботи

Голова ради з виховної роботи

6.

Організувати та провести настановчі збори для першокурсників.

Вересень 2023

 

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Студентська рада

 

7.

Участь в урочистій посвяті першокурсників у здобувачі освіти інституту університету.

 Вересень 2023

 

Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр відділень,

голови ЦК

8.

Організація узгодженої діяльності студентської ради щодо реалізації плану виховної роботи на
навчальний рік.

 Вересень 2023

Заступник керівника ННМІ, директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

студентська рада

9.

Сприяння в організації виборів до студентської ради поміж першокурсників.

 Вересень 2023

Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи

 

10.

Організація і проведення зборів здобувачів освіти, що проживають у гуртожитку, з метою ознайомлення їх із правилами проживання та внутрішнього розпорядку.

Вересень 2023

 

Завідувачі відділень ФМФК,

голови ЦК,

куратори,

студентська рада

 

11.

Провести анкетування першокурсників щодо їхньої адаптації  до освітнього процесу в інституті.

Жовтень 2023

Завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК,

практичний психолог,

студентська рада

12.

Здійснення профорієнтаційної роботи з-поміж випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій ліцеїв, НВК м. Полтави та  області.

Лютий-травень 2024

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини,

кафедра фізичної та реабілітаційної медицини, кафедра анастезіології та медичної терапії,

відділення ФМФК

13.

Організувати і провести відкриті інформаційно-виховні години в академічних групах.

За графіком

Куратори

14.

Проводити інформаційно-освітню роботу та надавати методичну і практичну допомогу відповідальним за виховну роботу кафедр, ЦК, кураторам академічних груп у впровадженні форм і методів військово-патріотичного та національного, громадянського, превентивного, морального, художньо-естетичного, трудового, екологічного, фізичного, творчого розвитку особистості у практику виховної роботи коледжу.

Упродовж навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради
з виховної роботи,

Завідувачі кафедр, відділень,

Голови ЦК

15.

Супровід та вдосконалення інформаційної сторінки про виховну роботу на сайті інституту та коледжу, інформування про основні події з діяльності  коледжу в рубриці «Новини» та в соціальних мережах.

Упродовж

навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи, студентська рада

16.

Проведення Тижнів циклових комісій

Згідно з планами виховної роботи ЦК

Голови ЦК ФМФК

17.

Організовувати методичну допомогу студентській раді при проведенні організаційно-тематичних заходів.

Постійно

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

18.

Брати участь у проведенні загальноміських та загальноуніверситетських заходах із нагоди державних свят.

За планом виховної роботи університету

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи

19.

Проводити з-поміж студентської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об’єктами історичної та культурної спадщини Полтавської області, міста, використовуючи активні форми роботи.

Упродовж навчального року

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки,

української мови
та л-ри з  іноземною мовою

20.

Організація участі здобувачів освіти у впорядкуванні й облаштуванні місць поховань невідомих солдатів, братських могил, меморіальних комплексів, пам’ятних знаків, військових поховань і територій прилеглих до них, визначних місць бойових дій Другої світової війни та військової агресії російської федерації (Парк Скорботної матері, Меморіальний комплекс солдатської слави тощо).

 

Упродовж навчального року

Кафедри ННМІ,

куратори,

студентська рада

 

21.

Організувати і провести відкриті інформаційно-виховні години, присвячені 80-річчю визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників.

 

23 вересня 2023

 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК гуманітарної підготовки, професійних

стоматологічних дисциплін

22.

До Днів захисника України та українського козацтва проведення заходів, круглих столів  з питань ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби до часів незалежності.

Висвітлення подвигів воїнів ЗСУ у війні проти російських окупантів.

 

 

26-29 вересня 2023

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки

23.

Взяти участь у заходах до Дня захисника Вітчизни, свята визволення  України та Дня пам’яті та примирення.

28 вересня,

27 жовтня, 

08-09 травня

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи, кафедри,

куратори,

студентська рада

24.

Організувати та провести заходи у групах із метою виховання відповідально ставлення до рідної мови та писемності участь здобувачів освіти у Всеукраїнському радіодиктанті.

9 листопада 2023

Заступник директора ФМФК,

ЦК української мови та літератури з іноземною мовою,

куратори

 

25.

Провести вечір-реквієм присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років «Біль души і пам'ять серця».

23 листопада 2023

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини, ЦК хіміко-математичних

дисциплін

26.

Організувати участь студентів у заходах присвячених Дню Соборності України.

19 січня 2024

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

ЦК ФМФК

27.

Проведення конкурсу «Наші люди -  всюди!».

26 січня 2024

Студентська рада,

куратори

28.

Провести вечір жалоби до Дня пам’яті «Небесної сотні».

17 лютого 2024

Кафедри ННМІ,

ЦК природничо-наукової

підготовки

29.

Провести челендж «#Шевченко в образах» та науково-літературні читання з нагоди вшанування Т.Г. Шевченка.

07-08 березня 2024

Кафедри ННМІ,

ЦК української мови та л-ри з іноземною мовою,

куратори,

Студентська рада

 

30.

Провести комплекс заходів до Дня Європи.

09 травня 2024

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки

31.

Організувати зустрічі з ветеранами та учасниками бойових дій проти російського агресора, воїнами ЗСУ та волонтерами.

Упродовж навчального
року

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК професійних стоматологічних дисциплін

32.

Організація волонтерської допомоги ветеранами бойових дій, воїнам ЗСУ – учасникам учасниками війни проти російського агресора, пораненим та ушпиталеним, громадянам, постраждалим від російської агресії, вимушено переміщеним особам, сім’ям загиблих воїнів ЗСУ.

Упродовж
 навчального року

Кафедри ННМІ

Голова ради з виховної роботи,

студентська рада

ВЗ «Єдність»

33.

Заходи з вшановування сучасних героїв-захисників України та пам'яті загиблих за свободу, єдність та незалежність Українського народу.

Упродовж
навчального року

Кафедри ННМІ

куратори,

студентська рада

 

34.

Провести виховні заходи – круглі столи, бесіди, акції, флешмоби національно-патріотичного спрямування: «День миру», «Всесвітнього Дня української хустки», «Цінності, на яких тримається людство», «Історія навчального закладк», «Вибрати не можна тільки Батьківщину…».

Упродовж навчального

року

Кафедри ННМІ

Голова ради з виховної роботи,

голови ЦК,

куратори,

студентська рада

 

35.

Організувати та забезпечити роботу психологічної служби ННМІ.  Проводити групові консультативно-розвиваючі тренінги для здобувачів освіти.

Упродовж навчального

року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр, відділень

голови ЦК,

практичний психолог

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

36.

Допомога в оновленні складу волонтерів.

Вересень 2023

Заступник керівника ННМІ,

куратори, 
студентська рада,

ВЗ «Єдність»

 

37.

Продовжити роботу здобувачів освіти - волонтерів ННМІ у складі ВЗ «Єдність».

Упродовж

навчального року

Студентська рада,

ВЗ «Єдність»

 

38.

Співпраця з бібліотекою ПДМУ, з бібліотекою-філіалом №5  ПМЦБС щодо проведення зустрічей з діячами культури, бійцями ЗСУ та волонтерами, проведення виставок професійної літератури.

Упродовж

 навчального

 року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

куратори

39.

Провести індивідуально-групові бесіди на теми: «Громадянство України: правові наслідки», «Роль і важливість активного громадянства в сучасному світі», «Міжкультурне спілкування та розуміння різних культур», «Працевлаштування в Україні та за кордоном».

Упродовж

навчального року

Голова ради з виховної роботи,

кафедри ННМІ

голови ЦК,

куратори

40.

Провести заходи до Міжнародного дня волонтера.

Грудень 2023

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

Куратори,

студентська рада

ВЗ «Єдність»

41.

Провести флешмобу зі здобувачами освіти до Дня Миру, Єдності, Всесвітнього дня української хустки, дня вишиванки.

Упродовж

 навсального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК

голова ради з виховної роботи,

кафедра фізичної та реабілітаційної медицини,

куратори

ПРЕВЕНТИВНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

42.

Ознайомлення студентів із нормативними документами, що регламентують їхні права та обов’язки в університеті. Правилами внутрішнього розпорядку.

Вересень 2023

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

завідувачі кафедр, відділень, голови ЦК,

куратори

43.

Забезпечення проведення Всеукраїнського уроку права.

8 грудня 2023

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК хіміко-математичних дисциплін

 

 

44.

Проведення  заходів за участю представників правоохоронних органів міста та області з метою  попередження злочинів та адміністративних правопорушень поміж молоді.

9 грудня 2023

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр, відділень, голови ЦК,

куратори

45.

Провести загальні збори студентів до Дня захисту прав людини.

15 грудня 2023

Кафедри ННМІ,

ЦК гуманітарної підготовки підготовки

46.

Провести засідання круглого столу на тему: «Воєнний стан та його правовий режим».

02 лютого

Кафедри,

ЦК професійних м/с дисциплін

47.

Організувати проведення виховних заходів на морально – правову тематику: «Інтернет-безпека – «правила гри», «Правова свідомості – показник вихованості молоді», «Свобода як право та обов’язок людини та громадянина», «Правосвідомість та правове виховання», «Юридичні наслідки проступків неповнолітніх», «Наркозалежність та її вплив на розвиток злочинності», «Професійна правова відповідальність лікаря: формування особистісних рис».

05-07 квітня

Голова ради з виховної роботи, завідувачі кафедр ННМІ,

ЦК професійних фармацевтичних  дисциплін

48.

Проведення заходів щодо дотримання засад академічної доброчесності у колективі ННМІ, у академічних групах під час проведення освітнього процесу (лекції, бесіди щодо моральних та правових норм).

Упродовж

навчального

року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр, відділень, голови ЦК,

куратори

49.

Організувати та провести години спілкування в академічних групах на теми: «Інтернет-безпека та соціальні мережі», «Закон захищає і оберігає», «Синтетичні та органічні наркотики та їх вплив на розвиток злочинності», «Торгівля людьми. Як уберегти себе від небезпеки».

 

Упродовж 

навчального

року

Завідувачі кафедр ННМІ,

відділень ФМФК,

голови ЦК,

куратори

50.

Забезпечення виконання антикорупційної програми університету.

Проведення бесіди, заходи щодо попередження правопорушень серед здобувачів вищої освіти.

Упродовж

 навчального року

Керівник ННМІ, директор

ФМФК, Заступник керівника

ННМІ, директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК,

Голови ЦК,

Куратори

51.

Проведення  круглих столів «Наслідки російської агресії для України та світу»,

практичних тренінгів «Соціальні мережі – інше життя», «Медіаграмотність – запорука успішного навчання та професійного зростання».

Упродовж

 навчального

 року

Кафедра фізичної та реабілітаційної медици, кафедра медицини катастроф та військової медицини,

ЦК української мови та л-ри з іноземною мовою

52.

Брати участь у Всеукраїнській акціі «16 днів проти насильства».

Упродовж

 навчального року

Завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК,

голови ЦК,

куратори

ДУХОВНО - МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

53.

Провести в академічних групах Всеукраїнський перший урок «Студентська академічна мобільність як перший крок до Євроінтеграції».

 

1 вересня

15 вересня 2023

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

голова ради з виховної роботи,

куратори

54.

Проведення  інтерактивних бесід зі студентами на тему: «Милосердя» (до Міжнародного дня інвалідів»). Заходи щодо щодо підтримки воїнів ЗСУ,  постраждалих внаслідок бойових дій.

5-8 грудня 2023

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини,

куратори

студентська рада,

ВЗ «Єдність»

55.

Проводити інформаційні години в академічних групах з метою профілактики поширення ксенофобських  і расистських проявів серед здобувачів освіти.

Упродовж

 навчального року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Завідувачі кафедр, відділень Голови ЦК,

Куратори

56.

Провести різноманітні заходи, спрямовані на підвищення пріоритету патріотичних та моральних якостей студентів, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду молоді (у тому числі – онлайн).

Упродовж

 навчального року

Голова ради з виховної роботи,

завідувачі відділень ФМФК,

студентська рада,

кафедри,

куратори

57.

Брати участь у всеукраїнських акціях «Молодь проти злочинності та насильства», «Даруймо радість дітям», «Молодь проти наркотиків та СНІДу».

Упродовж

  навчального року

Відповід. за виховну роботи, співробітники кафедри

ХУДОЖНЬО - ЕСТЕТИЧНЕ   ВИХОВАННЯ

58.

Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення пріоритету патріотичних та моральних якостей студентів, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду молоді. Спланувати проведення виховних заходів до 160-річчя О.Кобилянської,  110-річчя М.Амосова, 190-річчя М.Вовчка, 100-річчя С.Параджанова.

Лютий, грудень, січень

 

Заступник директора ФМФК,

ЦК української мови та л-ри з іноземною мовою, м/с дисциплін

59.

Залучати студентів до участі у благодійних концертах та флешмобах на підтримку ЗСУ.

Упродовж

 навчального  року

Голова ради з виховної роботи,

куратори

60.

Залучення студентів до участі в роботі клубу за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів університету.

Упродовж

 навчального

 року

Кафедри ННМІ,

куратори,

студентська рада

61.

Залучення студентів до участі у заходах університету, присвячених календарним та традиційним датам (фестивалі художньої самодіяльності «Дебют першокурсника», «Голос академії» тощо), у благодійних творчих заходах на підтримку ЗСУ.

Упродовж

 навчального

 року

Голова ради з виховної роботи, кафедри ННМІ,

куратори,

студентська рада

 

62.

Ознайомлення здобувачів освіти з шедеврами світового мистецтва (відвідування театрів, філармонії, музеїв, художніх виставок), відвідування творчих благодійних заходів, спрямованих на допомогу ЗСУ.

Упродовж

 навчального

 року

Кафедри ННМІ,

ЦК фармацевтичних дисциплін, гуманітарної  підготовки,

куратори.

 

63.

Відвідування здобувачами освіти спортивно-масових заходів, театрів, кіно, музеїв, екскурсій, виставок

Упродовж

 навчального року

Кафедри ННМІ,

ЦК ФМФК

куратори

ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ

64.

Організувати конкурси професійної майстерності.

Вересень, лютий, травень, червень

Завідувачі відділень ФМФК,

куратори,

студентська рада

65.

Організувати та провести професійні свята – День учителя, День стоматолога, День медичної сестри, День медика.

06 жовтня,

 09 лютого,

12 травня

16 червня

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

кафедри ННМІ,

відділення ФМФК

66.

 

Продовжити діяльність руху  «Професіонал у своїй справі» за такими напрямами:

 «Фармацевт на ринку медичних послуг»

«Професійна компетентність як спосіб допомогти хворому»

«Роль медичної сестри у наданні медичних послуг населенню»

«Професія зубного техніка у стоматологічній діяльності», «Високе звання «Лікар».

Упродовж

 навчального

 року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК,

голови ЦК

65.

Продовжити діяльність руху «За здоровий спосіб

життя» за напрямками:

1 « Шкідливі звички:
боротьба за  життя»

2 «Тютюнопаління:
причини і наслідки»

3 «Алкоголь
як руйнівник особистості»

4 «Молодь проти наркотиків»

5 «Free love та її наслідки»

6 «Життя  до та після  СНІДу?».

Упродовж

начального

року

 

Кафедри ННМІ

ЦК професійних м/с дисциплін, професійних фармацевтичних дисциплін, природничо-наукової підготовки

66.

Проведення виховних заходів до Дня боротьби зі СНІДом.

1 грудня 2023

Завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК, голови ЦК,

куратори

67.

Провести заходи (інтерактивні лекції, круглі столи, громадські акції) до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Березень 2024

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

Голова ради з виховної роботи,

Кафедри ННМІ,

Куратори,

Студентська рада

68.

Брати участь у заходах професійного медичного спрямування з допомоги воїнам ЗСУ та постраждалим внаслідок бойових дій під час збройної агресії російської федерації.

Упродовж навчального

року

Голова ради з виховної роботи, кафедри ННМІ, куратори,

студентська рада,

ВЗ «Єдність»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

 

69.

Залучати студентів до участі в роботі спортивних секцій університету.

Упродовж навчального

 року

Завідувачі відділень ФМФК,

Студентська рада,

Викладачі фізичного виховання

70.

Систематично організовувати та проводити спортивні змагання поміж студентів.

За планом універсситету

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини ЦК гуманітарної підготовки

71.

Провести загальноуніверситетський олімпійський урок для студентів І-ІІ курсів.

Вересень 2023

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

72.

Провести заходи (акції, виставки, акції, флешмоби) до Всесвітнього дня здоров’я.

Квітень 2024

Голова ради з виховної роботи,

кафедри анастезіології та медичної терапії, медицини катастроф та військової медицини,

куратори, студентська рада, ВЗ «Єдність»

73.

Організовувати зустрічі з ветеранами спорту, видатними спортсменами, призерами всеукраїнських і міжнародних змагань, лікарями збірних команд.

Упродовж навчального

року

Голова ради з виховної роботи

кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

74.

Взяти участь у міських та загальноуніверситетських спортивних змаганнях до Всесвітнього дня здоров’я.

5 квітня 2024

Кафедри ННМІ,

завідувачі відділень ФМФК,

куратори,

студентська рада

75.

Проводити інформаційно-виховні заходи зі здобувачами вищої освіти з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

Упродовж навчального

 року

Кафедри ННМІ,

куратори,

студентська  рада

ТРУДОВЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

76.

Провести круглий стіл «Якісна вода – майбутнє людства», квест «Вода знайома та загадкова» присвяченого до Дня води та водних ресурсів.

19 березня 2024

Кафедри,

ЦК хіміко-математичних дисциплін

77.

Провести виховні заходи до Дня довкілля (20 квітня): участь у прибиранні парків, скверів та інших територій, насадження лісових масивів, тощо).

Травень – квітень 2024

Голова ради з виховної роботи,

завідувачі відділень ФМФК,

куратори,

студентська рада,

ВЗ «Єдність»

78.

Провести інтерактивні лекції, круглі столи, брейн-ринги на тему: «Екологічна мапа України», «Збережи свою планету», «Проблеми екології як наслідок бойових дій у війні проти російських окупантів».

Упродовж навчального року

Кафедра медицини катастроф та військової медицини,

куратори,

студентська рада

ВЗ «Єдність»

79.

Провести заходи з екологічного виховання студентської молоді та населення (акції, флешмоби, колективні прибирання території).

Упродовж навчального

 року

Куратори,

ЦК ФМФК

Студентська рада,

ВЗ «Єдність»

80.

Брати участь у загальноукраїнських та загальноуніверситетських «суботниках».

Упродовж навчального

 року

Голова ради з виховної роботи,

завідувачі кафедр ННМІ, відділень ФМФК,

Студентська рада

81.

Провести інформаційні-виховні  години «Гіркота Чорнобиля», «Дзвони Чорнобиля сьогодні» до вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи та покладання квітів до Пам’ятного знаку Чорнобильської трагедії.

26 квітня 2024

Кафедри ННМІ,

голова ради з виховної роботи,

студентська рада

82.

Взяти участь у всеукраїнських та регіональних екологічних акціях на підтримку ЗСУ (збір пластикових кришечок, макулатури тощо).

Упродовж
навчального

 року

Кафедри ННМІ,

куратори.

студентська рада

 

РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

83.

Заходи (бесіди, інтерактивні лекції) зі здобувачами освіти до  Міжнародного дня родини «Сім’я, родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті!», «Міцна родина - незламна Україна».

Упродовж навчального

 року

Завідувачі кафедр ННМІ,

відділень ФМФК,

кафедри ННМІ,

куратори

84.

Проведення заходів до Дня матері та Дня захисту дітей.

Травень,

Червень 2024

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

кафедра ННМІ,

відділень ФМФК,

Куратори

85.

Організувати цикл лекцій на теми: «Українська сім’я – основа міцності держави», «Пріоритети подружнього життя», «Шлюб  і сім’я».

Упродовж навчального

 року

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

кафедра ННМІ,

відділень ФМФК,

куратори

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я

86.

Вебінар «Піклування про своє ментальне здоров'я».

Жовтень 2023

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

куратори

голови ЦК

87.

Проведення  практичного тренінгу «Психологічна стійкість у складних часах: підтримка під час війни» за участі психолога.

Грудень 2023

Практичний психолог,

куратори

88.

Виховна голина «Разом сильніше».

Квітень 2024

Заступник керівника ННМІ,

директора ФМФК,

кафедри ННМІ,

куратори

             

 

Директор навчально-наукового

медичного інституту                                                 Жанна КУНДІЙ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та наукової роботи                                                      Валерій ПОХИЛЬКО

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «20» вересня  2023 року                                                               № 392-У

 

Про призначення кураторів
академічних груп
на медичному факультеті №1

 

 

 

         З метою забезпечення організації виховної роботи поміж здобувачів освіти медичного факультету № 1, які навчаються за ОПП «Медицина», ОПП «Медична психологія» та ОПП «Фармація» для підвищення якості навчально-виховного процесу, етичного та естетичного виховання, формування особистості майбутнього лікаря на принципах гуманізму, відданості лікарській клятві.

 

 

 

НАКАЗУЮ:

Призначити відповідальними за організацію виховного процесу на курсах кафедри та кураторів академічних груп медичного факультету на 2023-2024 навчальний рік:

 

за ОПП «Медицина»:

І курс:

 

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

1.

Т. Рак

Кафедра гігієни та екології

2.

І. Комишан

3.

М. Романюк

4.

К. Приліпка

5.

С. Іващенко

Кафедра нервових хвороб

6.

В. Пінчук

7.

К. Таряник

8.

Т. Пурденко

9.

К. Гринь

10.

А. Кривчун

11.

О. Палєнка

12.

Г. Силенко

13.

Г. Островська

Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

14.

Н. Девяткіна

15.

С. Чечотіна

16.

Н. Власенко

17.

Є. Пилипюк

Кафедра хірургії №2

18.

О. Овчар

 

 

ІI курс:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

1.

Д. Стрижак

Кафедра хімії

2.

Я. Тарасенко

Кафедра анатомії людини

3.

Н. Свінцицька

4.

В. Білаш

5.

Р. Савченко

Кафедра хірургії №2

6.

Р. Устенко

Кафедра анатомії людини

7.

А. Пілюгін

8.

Н. Корчан

9.

І. Федорченко

10.

В. Литовка

11.

А. Каценко

12.

Н. Прилуцька

Кафедра акушерства і
гінекології №1

13.

В. Талаш

14.

В. Мартиненко

15.

Е. Крутікова

16.

О. Кетова

17.

Т. Ляховська

18.

В. Шафарчук

19.

Ю. Орлова

 

ІIІ курс:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

1.

О. Мохначов

Кафедра внутрішньої
медицини №2

 

2.

С. Рустамян

3.

І. Циганенко

4.

О. Гуцаленко

5.

О. Казаков

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

6.

Д. Бойко

7.

В. Борисенко

8.

С. Сорокіна

Кафедра внутрішньої
медицини №1

9.

Н. Третяк

10.

Т. Шевченко

 

ІV курс:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

1.

Н. Приходько

Кафедра внутрішньої медицини №1

2.

І. Пілат

3.

І. Драбовська

4.

Ю. Кострікова

Кафедра внутрішньої медицини №2

5.

Т. Лиманець

Кафедра внутрішньої медицини №1

6.

І. Кудря

7.

І. Третяк

 

 

V курс:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

1.

С. Кравченко

Кафедра хірургії №2

2.

О. Черкун

3.

С. Сухомлин

4.

О. Крижановський

5.

Д. Ситник

6.

Є. Гриценко

7.

А. Оганезян

8.

Л. Васько

Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

9.

Я. Саричев

Кафедра хірургії №2

10.

К. Нестуля

Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

11.

О. Гагал

12.

В. Марченко

13.

С. Супруненко

Кафедра хірургії №2

14.

Л. Овчаренко

Кафедра внутрішньої медицини №2

15.

Л. Мякінькова

16.

В. Талаш

 

 

За ОПП «Медична психологія»

І курс:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

101МП

П. Кидонь

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

 

 

ІI курс (нормативний термін навчання):

Група

Ім’я та прізвище
куратора

Кафедра

201МПН

Л. Боднар

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

 

 

За ОПП «Фармація»

І курс – магістри:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

101 Ф

О. Власова

Кафедра внутрішньої медицини №2

 

 

ІІ курс – бакалаври з нормативним терміном навчання:

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

201 ФБ

О. Луценко

Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

 

ІІ курс – бакалаври з нормативним терміном навчання:

 

Група

Ім’я та прізвище куратора

Кафедра

201ФБН

Ю. Гришко

Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

 

Ректор                                                                             Вячеслав ЖДАН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор ЗВО                                                Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                       Валерій ПОХИЛЬКО

 

Декан медичного факультету № 1                              Микола РЯБУШКО

 

Провідний юрисконсульт                                             Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявдення корупції                             Едуард МАЩЕНКО

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «30» серпня  2023 року                                                                 № 296–У

 

Про призначення кураторів

академічних груп

на медичному факультеті №2

        

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і Положення про відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю ПДМУ, затвердженого наказом № 40 від 05 травня 2021 р. та з метою створення для здобувачів освіти належних організаційних, морально-психологічних умов для навчання в Полтавському державному медичному університеті.

 

НАКАЗУЮ:

 

Призначити вказаних нижче науково-педагогічних працівників кураторами академічних груп медичного факультету №2 на 2023–2024 навчальний рік, які є відповідальними за організацію виховного процесу зі здобувачами вищої освіти:

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Медицина»

(скорочений нормативний термін навчання)

IІ курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

викл. Криворучко Т.Д.

Кафедра біологічної
та біоорганічної хімії

2-н

ст. викл. Шевченко К.В.

Кафедра біології

3-н

доц. Клепець О.В.

Кафедра біології

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Медицина»

(скорочений нормативний термін навчання)

IІI курс

Група

Прізвище,
ініціали куратора

Кафедра

1-н

викл. Цебенко М.О.

Кафедра біологічної
та біоорганічної хімії

2-н

доц. Білець М.В.

3-н

викл. Тихонович К.В.

4-н

доц. Омельченко О.Є.

5-н

доц. Микитенко А.О.

6-н

викл. Хміль Д.О.

7-н

викл. Котвицька А.А.

8-н

викл. Григоренко А.С.

Кафедра біології

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Медицина»

(скорочений нормативний термін навчання)

IV курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

доц. Ганчо О.В.

Кафедра мікробіології,
вірусології та імунології

2-н

доц. Федорченко В.І.

3-н

доц. Звягольська І.М.

4-н

ас. Літус С.І.

Кафедра педіатрії №2

5-н

ас. Щербак В.Ю.

6-н

ас. Климко Д.О.

7-н

ас. Олійніченко М.О.

8-н

доц. Полянська В.П.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

9-н

викл. Боброва Н.О.

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Медицина»

(скорочений нормативний термін навчання)

V курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

доц. Муравльова О.В.

Кафедра ендокринології

2-н

доц. Дворник І.Л.

3-н

доц. Катеренчук В.І.

4-н

доц. Шаєнко З.О.

5-н

доц. Пікуль К.В.

6-н

доц. Ільченко В.І.

7-н

доц. Несіна І.М.

Кафедра педіатрії №2

8-н

доц. Пода О.А.

9-н

викл. Чумак Ю.В.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

 

VI курс

Група

Прізвище, ініціали куратора

Кафедра

1-н

ас. Жук Л.А.

Кафедра педіатрії №1 із неонатологією

2-н

ас. Козакевич В.К.

3-н

ас. Мелащенко О.І.

4-н

доц. Соловйова Г.О.

5-н,

10-н

доц. Зюзіна Л.С.

6-н

11-н

доц. Фастовець М.М.

7-н

доц. Гасюк Н.І.

8-н

доц. Калюжка О.О.

9-н

ас. Чернявська Ю.І.

 

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Педіатрія»

І курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

30

доц. Фаустова М.О.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

ІI курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

20

ас. Бубир Л.М.

Кафедра педіатрії №2

ІII курс

Група

Прізвище,
ініціали куратора

Кафедра

13

ас. Кузьменко Н.В.

Кафедра педіатрії №2

ІV курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

9

доц. Жамардій В.О.

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

VI курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

15

16

доц. Танянська С.М.

Кафедра педіатрії №2

 

Освітня кваліфікація – бакалавр, ОПП «Біологія»
(денна форма навчання)

І курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

1ББд

доц. Улановська-Циба Н.А.

Кафедра біології

 

Освітня кваліфікація – бакалавр, ОПП «Біологія» (заочна форма навчання)

І курс

Група

Прізвище,
ініціали куратора

Кафедра

1ББз

доц. Рябушко О.Б.

Кафедра біології

 

ІI курс

Група

Прізвище,
ініціали куратора

Кафедра

1

доц. Клепець О.В.

Кафедра біології

 

 

 

Освітня кваліфікація – магістр, ОПП «Біологія»
(заочна форма навчання)

I курс

Група

Прізвище,
 ініціали куратора

Кафедра

1БМз

доц. Рябушко О.Б.

Кафедра біології

 

 

Ректор                                                                Вячеслав ЖДАН

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор ЗВО                                   Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

науково-педагогічної

та виховної роботи                                          Валерій ПОХИЛЬКО

        

 

Провідний юрисконсульт                               Олена БОРСУК

              

 

Декан факультету медичного №2                  Денис КАПУСТЯНСЬКИЙ

        

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                Едуард МАЩЕНКО

          

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

 

Від «13» вересня  2023 року                                                         № 371-У

 

Про призначення кураторів

академічних груп

на стоматологічному факультеті

 

З метою забезпечення організації виховної роботи поміж здобувачів вищої освіти стоматологічного факультету, етичного виховання та формування особистості майбутнього лікаря на принципах гуманізму, відданості лікарській клятві.

 

НАКАЗУЮ:

 

Призначити відповідальними за організацію виховного процесу на курсах кафедри та кураторів академічних груп стоматологічного факультету на 2023-2024 навчальний рік:

 

І. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж здобувачів вищої освіти I курсу:

1. Призначити кафедри відповідальними за навчально-виховну роботу здобувачів вищої освіти I курсу:

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки – завідувач кафедри, доцент Тетяна ЛЕЩЕНКО;

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, професор Людмила КАСЬКОВА;

Кафедра патофізіології – завідувач кафедри, професор Віталій КОСТЕНКО;

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології – завідувач кафедри, професор Дмитро КОРОЛЬ.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників кафедр:

Куратори 1 курсу стоматологічного факультету

1 група

Шевченко О.М.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

2 група

Жовнір М.М.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

3 група

Юфименко В.Г.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

4 група

Павленкова О.С.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

5 група

Амосова Л.І.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

6 група

Соловйова Н.В.

Кафедра патофізіології

7 група

Міщенко А.В.

Кафедра патофізіології

8 група

Акімов О.Є.

Кафедра патофізіології

9 група

Назаренко С.М.

Кафедра патофізіології

10 група

Заколодна О.Е.

Кафедра патофізіології

11 група

Коробейнікова Ю.Л.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

12 група

Зубченко С.Г.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

13 група

Тончева К.Д.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

14 група

Малюченко М.М.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

 

ІІ. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж здобувачів вищої освіти II курсу:

1. Призначити кафедри відповідальними за навчально-виховну роботу здобувачів вищої освіти II курсу:

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології - завідувач кафедри, професор Дмитро КОРОЛЬ;

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології - завідувач кафедри, професор Людмила КАСЬКОВА;

Кафедра фізіології - в.о. завідувача кафедри, професор Людмила ВЕСНІНА.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

Куратори 2 курсу стоматологічного факультету
зі скороченим терміном навчання

1н.група

Калашніков Д.В.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

2н.група

Рамусь М.О.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

3н.група

Козак Р.В.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

 

Куратори 2 курсу стоматологічного факультету

1 група

Ярковий В.В.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

2 група

Кіндій Д.Д.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

3 група

Коробейніков Л.С.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

4 група

Янко Н.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

5 група

Моргун Н.А.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

6 група

Садовські М.О.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

7 група

Мамонтова Т.В.

Кафедра фізіології

8 група

Федотенкова Н. М.

Кафедра фізіології

9 група

Соколенко В. М.

Кафедра фізіології

10 група

Павленко Г.П.

Кафедра фізіології

11 група

Коковська О.В.

Кафедра фізіології

12 група

Сухомлин Т.А.

Кафедра фізіології

13 група

Сухомлин А.А.

Кафедра фізіології

14 група

Жукова М.Ю.

Кафедра фізіології

 

ІІІ. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж здобувачів вищої освіти ІІІ курсу:

1. Призначити кафедри відповідальними за навчально-виховну роботу здобувачів вищої освіти ІІІ курсу:

Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією завідувач кафедри, професор Сергій БІЛАШ;

Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією завідувач кафедри, доцент Оксана БОРЗИХ.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

 

Куратори 3 курсу стоматологічного факультету
зі скороченим терміном навчання

 

1н.група

Білаш С.М.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
та оперативною хірургією

2н.група

Коптев М.М.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
 та оперативною хірургією

3н.група

Проніна О.М.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
 та оперативною хірургією

4н.група

Пирог-Заказнікова А.В.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
 та оперативною хірургією

5н.група

Олексієнко В.В.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
та оперативною хірургією

6н.група

Донченко С.В.

Кафедра анатомії з клінічною анатомією
 та оперативною хірургією

 

Куратори 3 курсу стоматологічного факультету

 

1група

Авраменко Я.М.

Кафедра внутрішньої медицини
 №3 з фтизіатрією

2 група

Дігтяр Н.І.

Кафедра внутрішньої медицини
 №3 з фтизіатрією

3 група

Герасименко Н.Д.

Кафедра внутрішньої медицини
№3 з фтизіатрією

4 група

Бєлан О.В.

Кафедра внутрішньої медицини
 №3 з фтизіатрією

5 група

Мормоль І.А.

Кафедра внутрішньої медицини
 №3 з фтизіатрією

 

IV. Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж здобувачів вищої освіти IV курсу:

1. Призначити кафедри відповідальними за навчально-виховну роботу здобувачів вищої освіти IV курсу:

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, професор Людмила КАСЬКОВА;

Кафедра хірургічної  стоматології та щелепно-лицевої хірургії – завідувач кафедри, доцент Катерина ЛОКЕС;

Кафедра оториноларингології з офтальмологією –  завідувач кафедри, Михайло БЕЗЕГА.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

 

Куратори 4 курсу стоматологічного факультету
зі скороченим терміном навчання

 

1н.група

Чуприна Л.Ф.

Кафедра дитячої терапевтичної
стоматології

2н.група

Акжитова Г.О.

Кафедра дитячої терапевтичної
стоматології

3н.група

Артем’єв А.В.

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

4н.група

Уласевич Л.П.

Кафедра дитячої терапевтичної
 стоматології

5н.група

Ващенко І.Ю.

Кафедра дитячої терапевтичної
стоматології

6н.група

Торопов О.А.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

7н.група

Стебловський Д.В.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

8н.група

Буханченко О.П

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

9н.група

Личман В.О.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

 

Куратори 4 курсу стоматологічного факультету

 

1 група

Гаврильєв В.М.

Кафедра хірургічної стоматології
та щелепно-лицевої хірургії

2 група

Бойко І.В.

Кафедра хірургічної стоматології
та щелепно-лицевої хірургії

3 група

Бондаренко В.В.

Кафедра хірургічної стоматології
та щелепно-лицевої хірургії

4 група

Олефір І.С.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

5 група

Воскресенська Л.К.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

6 група

Зачепило С.В.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

7 група

Соннік Н.Б.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

8 група

Лобурець А.В.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

9 група

Гасюк В.В.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

10 група

Лобурець В.В.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

11 група

Безега Н.М.

Кафедра оториноларингології
з офтальмологією

 

V.Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж здобувачів вищої освіти V курсу:

1. Призначити кафедри відповідальними за навчально-виховну роботу здобувачів вищої освіти V курсу:

Кафедра терапевтичної стоматології – завідувач кафедри, професор Тетяна ПЕТРУШАНКО;

Кафедра ортопедичної стоматології та імплантології – завідувач кафедри, доцент Гельфіра КУЗЬ.

2. Призначити кураторів академічних груп співробітників вище перелічених кафедр:

 

Куратори 5 курсу стоматологічного факультету
зі скороченим терміном навчання

 

1н.група

Котелевська Н.В

Кафедра терапевтичної стоматології

2н.група

Лунькова Ю.С.

Кафедра ортопедичної стоматології
 з імплантологією

3н.група

Петренко Р.В.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

4н. група

Коваль Ю.П.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

5н. група

Добровольський О.В.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

6н. група

Кіндій В.Д.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

7н. група

Мошель Т.М.

Кафедра терапевтичної стоматології

 

 

 

 

Куратори 5 курсу стоматологічного факультету

 

1 група

Костиренко Ю.П.

Кафедра терапевтичної стоматології

2 група

Мартиненко І.М.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

3 група

Тесленко О.І.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

4 група

Лугова Л.О.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

5 група

Павліш І.В.

Кафедра ортопедичної стоматології
 з імплантологією

6 група

Шеметов О.В.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

7 група

Кузь В.С.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

8 група

Силенко Б.Ю.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

9 група

Ільченко Ю.І.

Кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією

10 група

Крутікова А.Д.

Кафедра терапевтичної стоматології

11 група

Литовченко І.Ю.

Кафедра терапевтичної стоматології

 

 

 

 

Ректор                                                                         Вячеслав ЖДАН

     

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор  ЗВО                                           Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                    Валерій ПОХИЛЬКО       

 

Декан стоматологічного факультету                      Алла СИДОРОВА

 

Провідний юрисконсульт                                         Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                         Едуард МАЩЕНКО

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «1» вересня  2023 року                                                                    № 274-І

 

Про призначення кураторів

груп на міжнародному факультеті

 

З метою забезпечення організації виховної роботи поміж здобувачів вищої освіти міжнародного факультету, етичного виховання та формування особистості майбутнього лікаря на принципах гуманізму, відданості лікарській клятві.

 

НАКАЗУЮ:

 

Призначити відповідальними за організацію виховного процесу на курсах кафедри та кураторів груп міжнародного факультету на 2023-2024 навчальний рік:

 

Кафедра


групи

Курс

Спеціальність

Відпові-дальний

Кафедра пропедевтики хірургічної стоматології

 

 

 

 

Доцент Колісник І.А.

21

2

Стоматологія

 

Кафедра гістології, цитології та ембріології

 

 

 

 

Доцент Вільхова О.В.

23

3

Медицина

 

Доцент Пелипенко Л.Б.

7

3

Стоматологія

 

Викладач
Волошина О.В.

24

3

Медицина

 

Викладач Рудь М.В.

35

2

Медицина

 

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

 

 

 

 

Доцент Доленко О.Б.

15

5

Стоматологія

 

Доцент Лохматова Н.М.

16

5

Стоматологія

 

Асистент Коротич Н.М.

17

5

Стоматологія

 

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

 

 

 

 

Доцент
Полторапавлов В.А.

22

5

Медицина

 

Доцент Сизова Л.М.

23

5

Медицина

 

Асистент Здор О.І.

34, 35

6

Медицина

 

Асистент
Лимаренко Н.П.

22

6

Медицина

 

Асистент Марченко О.Г.

36, 37

6

Медицина

 

Кафедра ортодонтії

 

 

 

 

Доцент Воронкова Г.В.

23

5

Стоматологія

 

Доцент Дмитренко М. І.

24

5

Стоматологія

 

Доцент Карасюнок А.Є.

21

5

Стоматологія

 

Асистент Білоус А.М.

14

4

Стоматологія

 

Асистент
Трофименко М.В.

22

5

Стоматологія

 

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

 

 

 

 

Доцент Прилуцький О.К.

27

6

Медицина

 

Доцент Проскурня С.А.

28

6

Медицина

 

Асистент Бабенко В.І.

29

6

Медицина

 

Асистент Ніколенко Д.Є.

24

5

Медицина

 

Асистент Задворнова А.П.

25, 26

5

Медицина

 

Асистент Гринько Р.М.

30, 31

6

Медицина

 

Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

 

 

 

 

Доцент Назаренко З.Ю.

21

3

Стоматологія

 

Асистент Браїлко Н.М.

18

5

Стоматологія

 

Асистент Водоріз Я.Ю.

22

3

Стоматологія

 

Кафедра громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

 

 

 

 

Доцент Харченко Н.В.

25, 26

6

Медицина

 

Викладач Краснова О.І.

23

6

Медицина

 

Викладач Хорош М.В.

32, 33

6

Медицина

 

Кафедра філософії та суспільних наук

 

 

 

 

Доцент Зінченко Н.О.

24

6

Медицина

 

Викладач Біланов О.С.

27

5

Медицина

 

Викладач Дергай А.С.

29

5

Медицина

 

Викладач
Дашевська Т.В.

28

5

Медицина

 

Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

 

 

 

 

Старший викладач
Гаврильєва К.Г.

15, 16

4

Медицина

 

Викладач
Гончарова Є.Є.

17

4

Медицина

 

Викладач Роженко І.В.

13, 14

4

Медицина

 

Викладач
Приходько Я.М.

12

4

Медицина

 

Викладач Трусова Л.В.

16

4

Стоматологія

 

Викладач Лозинський Г.Г.

18

4

Медицина

 

Кафедра фізики

 

 

 

 

Доцент Самойленко С.О.

10

4

Медицина

 

Старший викладач Коровіна Л.Д.

31

2

Медицина

 

Викладач Ісичко Л.В.

21, 22

3

Медицина

 

Викладач Марусич О.О.

25, 26

3

Медицина

 

Хірургії № 3

 

 

 

 

Асистент Осіпов О.С.

17

4

Стоматологія

 

 

 

Ректор                                                                         Вячеслав ЖДАН

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор ЗВО                                            Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та виховної роботи                                                   Валерій ПОХИЛЬКО

 

Декан міжнародного факультету                             Лілія БУРЯ

 

Провідний юрисконсульт                                          Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                         Едуард МАЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від «30» серпня 2023 року                                                              № 626–ПД

 

Про наставництво 

в навчально-науковому

інституті післядипломної освіти

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу та індивідуальної роботи поміж лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів упродовж 2023–2024 навчального року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальними за навчально-виховну роботу колективи кафедр та кураторів:

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №2

ПІП

викладача

Курс

Група

проф. Ліхачов В.К.

інтерни

301 АГ

101 АГ

102 АГ

103 АГ

доц. Макаров О.Г.

інтерни

201 АГ

204 АГ

104 АГ

доц. Тарановська О.О.

інтерни

202АГ

302 АГ

203 АГ

105 АГ

доц. Добровольська Л.М.

 

Слухачі циклів  ТУ

 

 

КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
ТА МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

 

група

викладач

1-й рік навчання

132 МНС

доцент Т. Настрога

133 МНС

доцент Т. Настрога

134 МНС

доцент Т. Настрога

2-й рік навчання

227 МНС

доцент Т. Настрога

 

 

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

група

викладач

1-й рік навчання

120 ВХ

доцент Н. Люлька

121 ВХ

доцент Н. Соколюк

122 ВХ

доцент О. Кітура

123 ВХ

доцент Н. Соколюк

124 ВХ

доцент О. Кітура

125 ВХ

доцент Н.Соколюк

126 ВХ

доцент О.Кітура

127 ВХ

доцент Н. Люлька

128 ВХ

доцент Н. Люлька

129 ВХ

доцент Н. Соколюк

130 ВХ

доцент Т. Настрога

131 ВХ

доцент Н. Люлька

2-й рік навчання

216 ВХ

доцент Т. Настрога

217 ВХ

доцент Н. Люлька

218 ВХ

доцент О. Кітура

219 ВХ

доцент Н. Люлька

220 ВХ

доцент Н. Соколюк

221 ВХ

доцент О. Кітура

222 ВХ

доцент О. Кітура

223 ВХ

доцент Т. Настрога

224 ВХ

доцент Н. Соколюк

225 ВХ

доцент Н. Люлька

226 ВХ

доцент Н. Соколюк

 

КУРАТОРИ ЦИКЛІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
ТА МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ:

 1. Цикл стажування з фаху «Медицина невідкладних станів» - доцент О. Кітура
 2. Циклу ТУ «Сучасні алгоритми діагностики та лікування невідкладних станів в загальнотерапевтичній практиці» - доцент Н. Люлька
 3. Цикл ТУ «Невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях  мирного та воєнного часу» - доцент Н. Соколюк
 4. Цикл  ТУ «Невідкладні стани при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем» - доцент Н. Люлька
 5. Цикл ТУ «Невідкладні стани при коморбідній патології» - доцент Н. Соколюк
 6. Циклу ТУ «Невідкладна допомога при гострих отруєннях» -  доцент Т. Настрога
 7. Циклу ТУ «Терапевтичні аспекти надання паліативної допомоги» -  доцент О. Кітура

КАФЕДРА ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ

група

викладач

141, 142,143

доцент Васильєва К.В.

237, 238

доцент Попова І.Б.

 

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №1

викладач

група

Групи інтернів 1-го року навчання

Доц. Кравців Микола Ігорович

112-х

Ас. Іващенко Дмитро Миколайович

113-х

Ас. Прихідько Роман Анатолійович

114-х

Ас. Шевчук Микола Петрович

115-х

Ас. Зезекало Єфім Олегович

116-117-х

Групи інтернів 2-го року навчання

Доц. Кравців Микола Ігорович

210-х

Ас. Іващенко Дмитро Миколайович

212-х

Ас. Прихідько Роман Анатолійович

211-х

Ас. Шевчук Микола Петрович

213-х

Ас. Зезекало Єфім Олегович

214-х, 215-х

Групи інтернів 3-го року навчання

Доц. Кравців Микола Ігорович

304-х

Ас. Іващенко Дмитро Миколайович

305-х

Ас. Прихідько Роман Анатолійович

306-х

Ас. Шевчук Микола Петрович

307-х

Ас. Зезекало Єфім Олегович

 

 

КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕРАПІЇ

 

КУРАТОР

НАЗВА ЦИКЛУ

доц. Ткаченко М.В.

ТУ «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»

Цикл спеціалізації з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»

Цикл спеціалізації з фаху «Терапія»

доц. Кир’ян О.А.

ТУ «Вибрані питання пульмонології в загальнолікарській практиці»

ТУ «Мультидисциплінарний підхід до профілактики хронічних неінфекційних захворювань»

ТУ «Актуальні питання терапії»

доц. Іваницький І.В.

ТУ «Актуальні питання гастроентерології»

ТУ «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів»

ас. Лебідь В.Г.

ТУ «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку»

ТУ «Актуальні питання гематології»

доц. Кітура Є.М.

ТУ «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи»

ТУ «Ведення хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в амбулаторних умовах»

доц. Волченко Г.В.

ТУ «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язової системи»

ТУ «Мультидисциплінарний підхід до пацієнта з коморбідною патологією»

цикл стажування з фаху «Загальна практика – сімейна медицина»

Цикл стажування з фаху "Терапія" 

доц. Шилкіна Л.М.

ТУ «Коморбідна патологія: особливості діагностики та лікування»

 

ФАХ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

ВИКЛАДАЧ

ГРУПИ

ас. Лебідь В.Г.

№132, №136, №235

доц. Ткаченко М.В.

№133, №232

доц. Волченко Г.В.

№134, №137, №230

доц. Кітура Є.М.

№135, №231

доц. Кир’ян О.А.

№233,  №234

доц. Іваницький І.В.

№229, №236, №237

 

КАФЕДРА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

група

викладач

101

Доц. Смаглюк В.І.

102

Асистент Шевченко В.К.

103

Доц. Хміль Т.А.

104

Доц. Шинкевич В.І.

105

Асистент Лазарєва К.А.

106

Доц. Бережна О.Е.

107

Доц. Писаренко О.А.

108

Асистент Хавалкіна Л.М.

109

Доц. Удальцова К.О.

110

Доц. Гуржій О.В.

111

Доц. Коломієць С.В.

112

Асистент Мельник В.Л.

113

Доц. Кулай О.О.

114

Асистент Тимошенко Ю.В.

115

Професор Силенко Ю.І.

116

Асистент Дубина В.О.

117

Доц. Кулай О.О.

118

Доц. Приходченко С.В.

119

Доц. Шинкевич В.І.

Лікарі-слухачі

Професор Скрипнікова Т.П.

КАФЕДРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЛІКАРІВ-ОРТОДОНТІВ

 

ВИКЛАДАЧ

КУРС

Проф. Куроєдова Віра Дмитрівна

стажування

Доц. Галич Людмила Борисівна

ТУ «Мультидисциплінарний підхід до лікування та профілактики зубощелепних аномалій»

Доц. Стасюк Олексій Анатолійович

ТУ «Комплекс стоматологічних дій при порушеннях прикусу»

Ас. Сокологорська-Никіна Юлія Костянтинівна

ТУ «Раннє лікування зубощелепних аномалій»

Ас. Ніколішин Ігор Анатолійович

ТУ «Діагностика та лікування зубощелепних аномалій»

Доц. Виженко Євген Євгенович

спеціалізація

 

 

КАФЕДРА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

СТОМАТОЛОГІВ-ОРТОПЕДІВ

 

НАЗВА ЦИКЛУ

КУРАТОР

Спеціалізація за фахом

«Ортопедична стоматологія» (4 міс)

в.о. зав.каф. В. ДАВИДЕНКО

доц. О. ПИСАРЕНКО

доц. Н. ЦВЕТКОВА

доц. Г. ДАВИДЕНКО

Спеціалізація за фахом

«Ортопедична стоматологія» (2 міс)

в.о. зав.каф. В. ДАВИДЕНКО

проф. М.НІДЗЕЛЬСЬКИЙ

доц. Н.ЦВЕТКОВА

Стажування

ас. Є. ХІЛІНІЧ

ТУ «Естетичні аспекти в стоматології»

доц. В. КУЗНЕЦОВ

ТУ «Інтеграційний підхід до протезування в умовах військового часу»

доц. В.СОКОЛОВСЬКА

ТУ «Семіологія в ортопедичній стоматології»

ас. Ю. ТАРАШЕВСЬКА

ТУ «3D–технології в ортопедичній стоматології»

в.о. зав.каф. В.ДАВИДЕНКО

ТУ «Реабілітація пацієнтів знімними конструкціями зубних протезів»

доц. В. КУЗНЕЦОВ

ТУ «Ортопедичне лікування травм щелепно-лицевої області»

доц. О. ПИСАРЕНКО

 

 

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

 

ВИКЛАДАЧ

КУРС

Професор Шешукова О.В.

слухачі циклу стажування

Доцент Труфанова В.П. 

слухачі спеціалізації

Доцент Поліщук Т.В. 

слухачі циклу ТУ

Доцент Максименко А.І. 

слухачі циклу ТУ

Асистент Бауман С.С.

слухачі циклу ТУ

Асистент Казакова К.С.

слухачі циклу спеціалізації

Асистент Мосієнко А.С.

слухачі циклу ТУ

 

 

 

Ректор                                                                         Вячеслав ЖДАН

 

Погоджено:

 

Перший проректор  ЗВО                                          Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної
та виховної роботи                                                  Валерій ПОХИЛЬКО

 

Директор навчально-наукового
інституту післядипломної освіти                           Алла МАРЧЕНКО

 

Провідний ю рисконсульт                                       Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                       Едуард МАЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

Від  «1» вересня 2023 року                                                              № 77- ннмі

 

Про призначення кураторів

академічних груп

навчально-наукового медичного

коледжу інституту

у 2023-2024 навчальному році

 

З метою адаптації здобувачів фахової передвищої освіти до освітнього процесу, створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку, залучення до активної діяльності, покращення виховної роботи процесу у навчальний і позанавчальний час призначити кураторами, класними керівниками академічних груп таких викладачів:

1. Призначити кураторами академічних груп таких науково-педагогічних працівників:

спеціальність 223 «Медсестринство»

освітньо-професійна програма «Медсестринство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

11-МС група – Тетяна ІВАНИЦЬКА, асистент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

21-МС група – Вікторія САКЕВИЧ, к.м.н., доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

41-СС група – Вікторія САКЕВИЧ, к.м.н., доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

заочна форма навчання

11-СС, 12-СС групи – Світлана ШУТЬ, к.м.н., доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

13-СС, 21-СС групи – Віктор БОРЯК, к.м.н., доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини;

освітньо-професійна програма «Парамедик» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

11-ПМ група – Ігор ПРАЦЬКО, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;

21-ПМ група – Володимир КОКА, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;

31-ПМ група – Валерій РОЖНОВ, к.м.н., старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини;

спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»

освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

11-ФТ група – Валерій ЖАМАРДІЙ, д.пед.н., доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

12-ФТ група – Олександр ПЕТРИШИН, к.пед.н., доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

13-ФТ група – Вікторія ДОНЧЕНКО, к.пед.н., доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

14-ФТ група – Анатолій ЄМЕЦЬ, к.пед.н., доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

15-ФТ група – Євгеній СТРАШКО, к.м.н., доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

21-ФТ група – Ірина ЛЮБЛІНСЬКА, асистент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

освітньо-професійна програма «Терапія та реабілітація» другого (магістерського) рівня вищої освіти

11-ТР група – Ірина ЛЮБЛІНСЬКА, асистент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини;

спеціальність 229 «Громадське здоров’я»

освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти

денна форма навчання

11-ГЗ – Ірина БОРОДАЙ, к.т.н., заступник директора інституту в складі адміністрації закладу вищої освіти навчально-наукового медичного інституту

заочна форма навчання

12-ГЗ – Ірина БОРОДАЙ, к.т.н., заступник директора інституту в складі адміністрації закладу вищої освіти навчально-наукового медичного інституту;

21-ГЗ, 22-ГЗ – Наталія АДАМЧУК, асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії;

23-ГЗ, 24-ГЗ групи Наталія ЧЕКАЛІНА, д.мед.н., професор закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

 

Ректор                                                                        Вячеслав ЖДАН

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор ЗВО                                           Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної

та наукової роботи                                                   Валерій ПОХИЛЬКО

  

Керівник ННМІ                                                           Жанна КУНДІЙ

 

Провідний юрисконсульт                                        Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                        Едуард МАЩЕНКО

 

 

 

ВИТЯГ З НАКАЗУ

 

 

 Від « 31 » серпня 2023 року                                                       №  104 мк-у

 

 

 Про організацію освітнього

 процесу у фаховому медико-фармацевтичному

 коледжі університету в 2023-2024 навчальному році

 

З метою адаптації здобувачів фахової передвищої освіти до освітнього процесу, створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку, залучення до активної діяльності, покращення виховної роботи процесу у навчальний і позанавчальний час призначити кураторами, класними керівниками академічних груп таких викладачів:

 

МЕДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП «Сестринська справа», спеціальність 223 «Медсестринство» (на основі базової середньої освіти):

11/9 група Таїсія Волкова

12/9 група Анатолій Солод

21/9 група Ольга Клименко

22/9 група Олена Школьна

3/9 група Альона Гордієнко

4/9 група Валерія Бобух

ОПП «Сестринська справа», спеціальність 223 «Медсестринство» (на основі повної загальної середньої освіти):

11 група Валерія Бобух

21 група Галина Деміденкова

31 група Вікторія Прокопенко

ОПП «Стоматологія ортопедична», спеціальність 221 «Стоматологія» (на основі базової загальної середньої освіти):

11/9 група Юлія Яковенко

12/9 група Оксана Воробйова

21/9 група Людмила Наливайко

22/9 група Євгеній Бажан

3/9 група Оксана Скубій

ОПП «Стоматологія ортопедична», спеціальність 221 «Стоматологія» (на основі повної загальної середньої освіти):

11 група Олена Давидова

21 група Юрій Пивовар

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОПП «Фармація» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (на основі базової загальної середньої освіти):

11/9 група Наталія Гончаренко

12/9 група Юрій Дьяченко

21/9 група Юлія Ниркова

31/9 група Христина Агаєва

32/9 група Оксана Лісніченко

ОПП «Фармація» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (на основі повної загальної середньої освіти):

11 група Дмитрій Горжуй

21 група Наталія Сизоненко

22 група Андрій Караташ

ОПП «Фармація» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання):

11 група Людмила Гурай

12 група Вікторія Прокопенко

13 група Юрій Дьяченко

14 група Оксана Лісніченко

21 група Євгеній Бажан

22 група Дмитро Горжуй

23 група Олексій Тарасовський

31 група Ольга Хмельницька

32 група Наталія Сизоненко

33 група Христина Агаєва

 

 

 

Ректор                                                                         Вячеслав ЖДАН

 

Погоджено:

 

Перший проректор  ЗВО                                          Валентин ДВОРНИК

 

Проректор ЗВО

з науково-педагогічної
та виховної роботи                                                   Валерій ПОХИЛЬКО

 

Директор фахового

медико-фармацевтичного коледжу                      Наталія КУЦЕНКО

 

Провідний юрисконсульт                                       Олена БОРСУК

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                       Едуард МАЩЕНКО

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

 

Засідання президії Студентського парламенту

Полтавського державного медичного університету