ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА ГРУПИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИПОЛОЖЕННЯ

ПРО КУРАТОРА ГРУПИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

         1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Куратор групи здобувачів освіти належить до категорії науково - педагогічних працівників.

1.2. Деканатами за кожним курсом закріпляються кафедри та визначається опорна кафедра, яка координує та організовує виховну роботу.

1.3. На початку навчального року відповідальні кафедри визначають та подають до деканату списки кураторів груп здобувачів освіти.

1.4. Куратор групи здобувачів освіти призначається та звільняється від обов’язків за поданням деканату наказом ректора університету.

1.5. В своїй роботі куратори груп здобувачів освіти підзвітні завідувачам кафедри, відповідальному за виховну роботу опорної кафедри та деканатам. Декани факультетів та їхні заступники систематично здійснюють необхідний контроль.

1.6. Кураторами груп здобувачів освіти можуть призначатися професори, доценти, старші викладачі та викладачі (асистенти) кафедр, що мають стаж педагогічної роботи не менш як 2 роки та працюють не менше як на 0,5 ставки.

1.7. В своїй практичній організаційно-виховній роботі куратор керується:

– Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;

- Статутом Полтавського державного медичного університету;

– Планом виховної роботи Полтавського державного медичного університету

–Положенням про гуртожиток Полтавського державного медичного університету;

– локальними нормативними документами, які регламентують організацію навчального та виховного процесу  тощо.

1.8. Робота куратора є складовою частиною його педагогічної діяльності, складає 122 години на навчальний рік (Постанова Вченої ради академії; протокол № 1 від 01.08.2006 року), обов’язково враховується при оцінюванні його ділових якостей та відповідності займаній посаді при обранні за конкурсом на черговий термін.

1.9. Головним завданням в роботі куратора є створення монолітного колективу студентської групи, ефективне керівництво начальним та поза аудиторним процесам, запобігання проявам девіантної та антигромадської поведінки.

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Куратор групи здобувачів освіти  повинен всебічно знати кожного студента групи, особисто брати участь у виховних заходах, що проводяться керівництвом університету та деканатом.

2.2.   Організовувати проведення групових інформаційно-виховних годин.

2.3. Вести щоденник куратора згідно встановленого зразка. Кожного семестру звітувати на засіданні кафедри про виконання плану виховних та організаційних заходів. Щоденник куратора зберігається на відповідній кафедрі протягом всього періоду навчання студентів групи здобувачів освіти. Подається на перевірку відповідальному за організацію виховної роботи опорної кафедри та деканату (за вимогою).

2.4. Контролювати успішність здобувачів освіти, популяризувати досвід відмінників навчання. Організовувати індивідуальну роботу зі студентами, які мають пропуски занять без поважних причин та незадовільну успішність.

2.5. Знати житлові та матеріальні умови проживання іногородніх здобувачів освіти. Відвідувати студентів в гуртожитках, таких, які проживають на приватних квартирах не менш як один раз в місяць.

2.6. Активізувати участь здобувачів освіти в СНТ, гуртках художньої творчості, спортивних секціях та оздоровчих груп.

2.7. Знайомити здобувачів освіти з історією та традиціями університету, структурною та діяльністю громадянських організацій, типовими положеннями та іншими нормативними документами, які регламентують характер та особливості роботи у вуші.

2.8. Куратор повинен знати сімейний стан, матеріальне становище здобувачів освіти групи, вести облік студентів, які потребують додаткового соціального захисту:

         – сиріт;

         – осіб з інвалідністю;

         – багатодітних сімей:

         – постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         – здобувачів освіти, що мають дітей тощо.

2.9. Куратор інформує завідувача кафедри та заступника декана про запити, потреби та настрої здобувачів освіти групи.

3. КУРАТОР МАЄ ПРАВО:

3.1. За погодженням з деканатом бути присутні разом зі здобувачами освіти групи на лекціях та практичних заняттях;

3.2. Брати участь в роботі органів студентського самоврядування, засіданнях старостату;

3.3. Надавати пропозиції в адміністративні та громадські структури факультету щодо поліпшення начальної, виховної роботи, культурно-побутових умов навчання та проживання студентів;

3.4. Брати участь у винесенні рішень адміністрації по розгляду персональних справ здобувачів освіти групи, а також при поселенні чи виселенні з гуртожитку.

3.5. За підсумками семестрового та річного контролю якості виховної роботи подавати пропозиції до керівництва кафедри (протокольним рішенням засідання кафедри) та деканату щодо заохочення здобувачів освіти, які мають високі показники в навчанні, науковій діяльності, а також пропозиції про притягнення студентів до дисциплінарної відповідальності.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Куратор групи несе відповідальність:

4.1. За недостатню організацію виховної роботи серед здобувачів освіти визначної групи, невиконання основних пунктів плану виховної роботи, ігнорування та неохайне ведення щоденника куратора.

4.2. За невиконання чинних законодавчих актів, регламентуючих освітній процес, невиконання внутрішніх організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень), порушення терміну виконання доручень з резолюцією трудового розпорядку, функціональних обов’язків куратора, визначених цією інструкцією;

4.3. Незалежний стан трудової дисципліни та морально-психологічний клімат в колективі групи здобувачів освіти.

4.4. За порушення етики працівника університету та вчинення аморального проступку, що дискредитує університет.

 

5. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ КУРАТОРА ГРУПИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

5.1. Участь здобувачів освіти групи в громадянському житті університету.

5.2. Дотримання та виконання студентами Правил внутрішнього розпорядку.

5.3. Підвищення якості навчання та відвідування занять  здобувачами освіти групи. Ліквідація пропусків занять без поважних причин.

5.4. Організація заходів з профілактики девіантної поведінки та анти громадянських проявів в студентському середовищі.

5.5. Наявність відповідної документації, що регламентує виховний процес.