Міжнародний факультет

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: international@pdmu.edu.uaМісія освітньо-професійної програми "Медицина"

Збереження та покращення здоров'я окремої людини та суспільства в цілому шляхом підготовки лікарів, відданих професійному обов'язку, ініціативних та відкритих для мінливих парадигм охорони здоров'я, здатних здійснювати діагностику, лікування та профілактику захворювань на високому рівні, проводити інноваційні фундаментальні та прикладні наукові дослідження, впроваджувати їх результати освітню та клінічну практику, пропагувати здоровий спосіб життя.

The mission of the EP Medicine

The mission of the EP Medicine is to preserve and improve the health of an individual and society as a general matter by training doctors who are committed to their professional duty, proactive and open to changing healthcare paradigms, capable of diagnosing, treating and preventing diseases at a high level, conduct innovative basic and applied scientific research, implement the results in educational and clinical practice, promote a healthy lifestyle.


Місія освітньо – професійної програми "Стоматологія"

Збереження та покращення стоматологічного здоров’я населення через надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам і новітнім досягненням у галузі охорони здоров’я шляхом формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів, відданих професійному обов’язку, здатних навчатися впродовж життя, здійснювати наукові дослідження та втілювати інновації в практичну діяльність.


The mission of the EP Dentistry

The mission of the EP Dentistry includes preservation and improvement of the dental health of the population by provision prime services that comply modern professional and ethical standards and the latest achievements in the field of health care based on the formation of highly qualified clinicians committed to their professional duty, able to learn throughout their lives, carry out scientific research and to introduce innovations into practical activities.

Серед вишів нашої держави в цьому контексті активно діє Полтавський державний медичний університет, який за часи існування міжнародного факультету набув позитивного досвіду щодо інтернаціоналізації вищої медичної освіти, зокрема в організації цілісного процесу підготовки сучасних фахівців у галузі медицини для іноземних країн.

З 2002 р. в університеті працює Рада факультету та циклова методична комісія з підготовки іноземних громадян. Її основними функціями є розробка методичних основ навчання іноземців і контроль його якості безпосередньо на кафедрах. З 2004 р. за спеціальностями «Стоматологія» та «Медицина» проводиться підготовка студентів англійською мовою.

Адміністрація університету здійснює підбір найбільш досвідчених викладачів з числа професорсько-викладацького складу, які використовуючи матеріально-технічну базу та застосовуючи інноваційні технології навчання надають якісну освіту іноземним громадянам.

Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних на світовому ринку надання медичних послуг спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров’я населення своїх країн, вихованих у дусі кращих досягнень і надбань світової науки та культури.

Керівництвом деканату міжнародного факультету та кураторами академічних груп згідно затвердженого плану проводяться заходи, спрямовані на дотримання іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя.

Іноземці активно залучаються до участі в художній самодіяльності, спортивному житті та науковій роботі університету.

Неодноразово здобувачі міжнародного факультету займали призові місця у студентських наукових конференціях.