Заради позитивних змін! Волонтерський загін Студентського парламенту «Almino»  ПДМУ звітує / For positive change! The "Almino" volunteer group of the Student Parliament at PSMU reports

21 червня 2024
157

За кілька місяців активної роботи волонтерського загону «Almino» ПДМУ усі його учасники отримали чималу порцію позитиву від зроблених добрих справ у 5-ох обраних ними напрямках. Під час активної фази війни, коли так важливо не стояти осторонь викликів сьогодення і за будь-яких умов допомагати один одному, студенти-медики «Almino» за першої ж нагоди долучаються до різних благодійних акцій та ініціатив, що виникають у стінах Університету та за його межами. 

Голова загону Ярослав Катриченко, студент 2-го курсу медичного факультету № 2 ПДМУ продовжує звітувати про спільну успішну роботу колег-волонтерів  за останні кілька місяців.

І одним із провідних напрямків діяльності «Almino» цього року стала «Навчально-виховна програма». Команда волонтерів провела кілька лекцій для студентів-медиків та школярів у Полтаві:

 • лекцію з цитології для студентів ПДМУ - «Механізми цукрового діабету на клітинному рівні». Спікер - студент 2-го курсу медичного факультету № 1 Денніс Бориняк, керівник - доцент кафедри біології ПДМУ Костянтин Шевченко;
 • лекцію з ембріології для здобувачів вищої освіти ПДМУ. Спікер - студент I-го курсу медичного факультету № 1 Антон Бунін, керівник – доцент кафедри біології Костянтин Шевченко;
 • лекцію до Дня Чорнобильської катастрофи «Радіація та Чорнобильська катастрофа». Спікер - студент I-го курсу медичного факультету № 1 Демʼян Грушецький; 
 • лекцію на тему «Гігієна на фоні статевого дозрівання» для школярів
 • 4-х, 6-х та 11-х класів Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради        провели здобувачі вищої освіти Демʼян Грушецький, Надія Полякова та Марина Ушакова;
 • 2 лекції на тему гемофілії для студентів першокурсників ПДМУ та школярів Полтавської загальноосвітньої школи № 37 I-III ступенів Полтавської міської. Лектори -  волонтери Денніс Бориняк та Вероніка Гладка,  Анастасія Запорожець та Демʼян Грушецький;
 • лекцію на тему здорового харчування  для школярів першокласників Ліцею  № 33 Полтавської міської ради в ігровій формі провели здобувачі вищої освіти   Дем'ян Грушецький та Марина Ушакова. 

Про інші корисні напрямки роботи   ВЗ «Almino» ПДМУ  - у наступних публікаціях. 

For positive change! The "Almino" volunteer group of the Student Parliament at PSMU reports

After several months of active work, all members of the "Almino" PSMU volunteer group have received a significant portion of positivity from the good deeds performed in five chosen directions. During the active phase of the war, when it is so important not to stand aside from today's challenges and to help each other under any circumstances, the medical students of the "Almino" join various charitable actions and initiatives arising both within and outside the university at the first opportunity.

The head of the group, Yaroslav Katrychenko, a second-year student of the Medical Faculty No. 2 at PSMU, continues to report on the joint successful work of his volunteer colleagues over the past few months.

One of the leading activities of the "Almino" this year has been the "Educational Program." The team of volunteers conducted several lectures for medical students and schoolchildren in Poltava:

 • A lecture on cytology for PSMU students titled "Mechanisms of Diabetes at the Cellular Level." Speaker: Dennis Borynyak, a second-year student of the Medical Faculty No. 1, supervised by Associate Professor of the Department of Biology at PSMU, Kostiantyn Shevchenko.
 • A lecture on embryology for PSMU higher education students. Speaker: Anton Bunin, a first-year student of the Medical Faculty No. 1, supervised by Associate Professor of the Department of Biology, Kostiantyn Shevchenko.
 • A lecture for Chernobyl Disaster Remembrance Day titled "Radiation and the Chernobyl Disaster." Speaker: Demian Grushetskyi, a first-year student of the Medical Faculty No. 1.
 • A lecture on "Hygiene During Puberty" for 4th, 6th, and 11th-grade schoolchildren at Lyceum No. 17 "Intellect" of the Poltava City Council, conducted by the students Demian Grushetsky, Nadiia Poliakova, and Maryna Ushakova.
 • Two lectures on hemophilia for the first-year PSMU students and pupils of Poltava Secondary School No. 37 I-III levels of the Poltava City Council. Lecturers: volunteers Dennis Borynyak, Veronika Hladka, Anastasiia Zaporozhets, and Demian Grushetskyi.
 • A lecture on healthy nutrition for the first-grade schoolchildren at Lyceum No. 33 of the Poltava City Council in a playful format conducted by higher education students Demian Grushetskyi and Maryna Ushakova.

More about other useful activities of the "Almino" PSMU volunteer group in the next publications.