Полтавський державний медичний університет продовжує активно розширювати межі співпраці для забезпечення якісної та ефективної освіти

17 листопада 2023
493

17 листопада, Полтавський державний медичний університет в особі ректора ПДМУ, професора Вячеслава Ждана, долучився до підписання Договору про співробітництво між закладами вищої освіти Полтавщини.

Урочисте підписання відбулося між Полтавським державним медичним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, Полтавським університетом економіки і торгівлі та Полтавським державним аграрним університетом.

Серед основних напрямів співробітництва окреслили: підвищення якості та ефективності освітньої діяльності; спільні дії щодо підготовки здобувачів освіти відповідно до ОПП та ОНП, докторантури та інших освітніх програм; проведення спільних наукових, інноваційних проєктів та інших заходів, створення технопарків, бізнес-інкубаторів, стартапів тощо; спільна видавнича діяльність, підготовка навчальних, методичних та наукових праць, рецензування видань, публікація у виданнях; інформаційна діяльність у напрямках співробітництва; сумісна участь у підготовці, поданні та реалізації міжнародних грантів; проведення культурних, мистецьких програм та заходів.

Ректор Полтавського державного медичного університету, професор Вячеслав Ждан зазначив: «Медицина – це галузь, яку опановують майбутні медики. Ми не обійдемося без педагогічних технологій, які може надати педагогічний університет.  ВООЗ довела, що від медиків залежить тільки 10% здоров’я людини. Решта – відноситься до інших сфер діяльності, зокрема, і до тих, яких навчають в аграрному університеті. Ми маємо дотичні галузі – анатомія, ветеринарна медицина та фармація, тому є можливість реалізувати спільні проєкти. Для того, щоб опанувати сучасне лікувальне та діагностичне обладнання нам потрібні інженерні технології, які можуть надати нам інші університети.»

Підписання Договору про співробітництво відбулося в Міжнародний день студентів, що стало знаковою подією, адже здобувачі вищої освіти завжди залишаються в пріоритеті.

Університетська спільнота Полтавського державного медичного університету впевнена, що нові горизонти співробітництва допоможуть у становленні медиків-професіоналів, які в майбутньому будуть надійною опорою всьому людству.

Poltava State Medical University Continues to Expand Cooperation Boundaries for Quality and Effective Education

On November 17, Poltava State Medical University, represented by the Rector, Professor Viacheslav Zhdan, participated in the signing of a Cooperation Agreement between higher education institutions in the Poltava region.

The solemn signing took place between Poltava State Medical University, V.G. Korolenko Poltava National Pedagogical University, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Poltava University of Economics and Trade and Poltava State Agrarian University.

Among the main areas of cooperation outlined were: improving the quality and efficiency of educational activities; joint efforts in the training of students in accordance with educational and professional programs and educational and scientific programs, doctoral programs and other educational programs; conducting joint scientific and innovative projects and other events, establishing technology parks, business incubators, startups, etc.; joint publishing activities, preparation of educational, methodological and scientific works, reviewing publications and publishing in journals; informational activities in the fields of cooperation; joint participation in the preparation, submission and implementation of international grants; and organizing cultural, artistic programs and events.

Professor Viacheslav Zhdan, the Rector of Poltava State Medical University, emphasized, "Medicine is a field the future physicians are trained. We cannot do without pedagogical technologies that a pedagogical university can provide. The World Health Organization has proven that only 10% of a person's health depends on physicians. The rest relates to other spheres of activity, including those taught at the agrarian university. We have related fields – anatomy, veterinary medicine and pharmacy, so there is an opportunity to implement joint projects. To work with the state-of-the-art medical and diagnostic equipment, we need engineering technologies that other universities can provide us."

The signing of the Cooperation Agreement took place on International Students' Day, which became a significant event, as higher education students always remain a priority.

The university community of Poltava State Medical University is confident that the new horizons of cooperation will contribute to the formation of medical professionals who will be a reliable support to humanity in the future.