Плідним у науковому сенсі видався минулий тиждень / Productive Week in Scientific Domain

07 грудня 2023
205

22 листопада 2023 року – «VIII Міжнародна конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи». Вона була насичена науковим спілкуванням й актуальними доповідями, представленими із різних куточків світу, починаючи від Великої Британії і закінчуючи Шрі-Ланкою. Учасники відзначили, що конференція з кожним роком стає все потужнішною, чому, безумовно, сприяє її відмінна організація, міждисциплінарний характер, високий науковий рівень доповідей, а також надзвичайно дружня атмосфера, притаманна цьому науковому заходу, а відтак висловили глибоку подяку ректору ЗВО ПДМУ, професору Вячеславу Ждану за суттєву підтримку у її  проведенні.

 30 листопада у Полтавському державному медичному університеті у змішаному оф- та онлайн форматах відбулась Всеукраїнська науково- практична конференція з міжнародною участю «Проблеми і перспективи стоматології та щелепно-лицевої хірургії в умовах сьогодення». ЇЇ організувала кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Знані науковці-стоматологи провідних медичних університетів України, Іспанії, Узбекистану стали її активними учасниками. На початку роботи конференції їх привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Валентин Дворник та проректор з наукової роботи, професор Ігор Кайдашев з побажаннями плідної конструктивної роботи. Конференція дійсно стала логічним продовженням цілої низки значущих наукових зібрань, які вже неодноразово організовувались і проводились з ініціативи ПДМУ, а відтак сьогодні об`єднують давніх партнерів і колег у вирішенні актуальних наукових проблем.

1 грудня 2023 року – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука – 2023». Молоді науковці університету та представники медичних вишів в Україні обговорювали питання сучасної медичної науки та ділились амбітними планами щодо втілення їх у життя і практичну медицину.

Productive Week in Scientific Domain

November 22, 2023 – "VIII International Conference on Current Issues in Linguistics, Professional Linguodidactics, Psychology and Pedagogy in Higher Education." It was filled with scientific discussions and relevant presentations from various parts of the world, ranging from the United Kingdom to Sri Lanka. Participants noted that the conference becomes more powerful with each passing year, undoubtedly facilitated by its excellent organization, interdisciplinary nature, high scientific level of presentations and an exceptionally friendly atmosphere inherent to this academic event. They expressed deep gratitude to the Rector of PSMU, Professor Viacheslav Zhdan, for significant support in its organization.

On November 30, at Poltava State Medical University, a nationwide scientific-practical conference with international participation took place in mixed offline and online formats, titled "Current Issues and Prospects of Oral and Maxillofacial Surgery." The conference was organized by the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Renowned dental scientists from leading medical universities in Ukraine, Spain and Uzbekistan actively participated. At the beginning of the conference, they were welcomed by the First Vice-Rector, Professor Valentyn Dvornyk, and the Vice-Rector for Research, Professor Igor Kaidashev, with wishes for fruitful and constructive work. The conference was indeed a logical continuation of a series of significant scientific gatherings initiated and organized by PSMU, uniting long-standing partners and colleagues in addressing current scientific issues.

December 1, 2023 – All-Ukrainian Scientific-Practical Conference of Young Scientists "Medical Science – 2023." Young researchers from our university and representatives of medical universities in Ukraine discussed contemporary issues in medical science and shared ambitious plans for their implementation in practical medicine.