«Новітні досягнення клінічної анатомії і оперативної хірургії в розвитку сучасної медицини і стоматології»: учасники симпозіуму у ПДМУ обговорили актуальні проблеми

21 червня 2024
231

20 червня 2024 року у Полтавському державному медичному університеті відбувся Третій Міжнародний морфологічний симпозіум. Темою його стали новітні досягнення клінічної анатомії і оперативної хірургії в розвитку сучасної медицини і стоматології. Фахівці з усієї України взяли у його роботі участь, представивши доповіді та долучившись активно до їх обговорення. Проректор з наукової роботи ЗВО ПДМУ, професор Ігор Кайдашев передав учасникам вітання від голови організаційного комітету симпозіуму, ректора ПДМУ, професора Вячеслава Ждана.

«Шановні колеги! Симпозіум вже набув популярності у науковому середовищі і став традиційним, - сказав він. -Це свідчить про те, що обраний напрямок викликає неабияку зацікавленість, і особливо він набуває її у тяжкий період воєнного стану в країні. Адже його напрацювання сприяють порятунку життя! Нещодавній тренінг, проведений у ПДМУ спільно з американськими колегами, став також одним із факторів затребуваності даного напрямку і підтвердженням його життєвої затребуваності». 

Заступник голови організаційного комітету, завідувач кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією ПДМУ, професор Сергій Білаш надав вступні слова учасникам симпозіуму, які взяли участь у форматі онлайн.

В. о. президента НТ АГЕТ України, завідувачка кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету, професорка Олена Аппельханс у режимі онлайн привітавши колег, вказала на значущість такої дисципліни, як клінічна анатомія і оперативна хірургія, і висловила вдячність за вагомий внесок у морфологічну науку колегам-науковцям, нагородивши їх Грамотами Президії Наук Товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

«Без знання фундаментальних дисциплін не буває знання клінічних дисциплін»,- пролунало у вступному слові ще одної учасниці симпозіуму,

професорки кафедри гістології та ембріології національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Лілії Яременко.

«Тематика представлених робіт надзвичайно актуальна і потрібна. А поважне наукове зібрання сьогодні на симпозіумі додає натхнення і віри у завтрашній день! - Сказала у своєму зверненні до колег завідувачка кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету О. Г. Попадинець. – Віримо, що ми будемо далі прогресивно працювати! Всім нам витримки, сили, перемоги!» Далі на пленарному та секційному засіданнях морфологи представили доповіді, провели відкриту наукову дискусію, після чого завершили роботу, окресливши плани майбутніх ділових зустрічей з метою подальшого обміну досвідом.

"Latest Advances in Clinical Anatomy and Operative Surgery in the Development of Modern Medicine and Dentistry": Symposium Participants at PSMU Discuss Current Issues

On June 20, 2024, the Third International Morphological Symposium was held at Poltava State Medical University. The symposium focused on the latest advances in clinical anatomy and operative surgery in the development of modern medicine and dentistry. Specialists from all over Ukraine participated, presenting reports and actively engaging in discussions. Professor Ihor Kaidashev, the Vice-Rector for Research at PSMU, conveyed greetings from the symposium's Organizing Committee Chair, PSMU Rector, Professor Viacheslav Zhdan.

"Dear colleagues! The symposium has already gained popularity in the scientific community and has become a tradition," he said. "This indicates that the chosen direction is of great interest, especially during the challenging period of martial law in the country. Its findings contribute to saving lives! The recent training conducted at PSMU in collaboration with American colleagues has also underscored the relevance and necessity of this direction."

Professor Serhii Bilash, the Deputy Chair of the Organizing Committee, Head of the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and Operative Surgery at PSMU, provided opening remarks to the symposium participants, who attended online.

Professor Olena Appelkhans, Acting President of the Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists, and Topographic Anatomists of Ukraine, Head of the Department of Normal and Pathological Clinical Anatomy at Odessa National Medical University, addressed colleagues online, emphasizing the significance of clinical anatomy and operative surgery, and expressed gratitude for the substantial contributions to morphological science, awarding colleagues with certificates from the Presidium of the Scientific Society.

"Without knowledge of fundamental disciplines, there is no knowledge of clinical disciplines," remarked another symposium participant, Professor Liliia Yaremenko, the Department of Histology and Embryology at Bogomolets National Medical University.

"The topics of the presented works are extremely relevant and necessary. And the esteemed scientific gathering today at the symposium inspires and gives hope for tomorrow!" said O. H. Popadynets, the Head of the Department of Human Anatomy at Ivano-Frankivsk National Medical University, in her address to colleagues. "We believe that we will continue to work progressively! Wishing us all endurance, strength, and victory!"

Subsequently, at the plenary and sectional meetings, morphologists presented reports and conducted an open scientific discussion, after which they concluded the symposium by outlining plans for future meetings to further exchange experiences.