Нова сходинка в розширенні співробітництва Полтавського державного медичного університету /A New Step in Expanding Collaboration for Poltava State Medical University

25 жовтня 2023
302

У Полтавському державному медичному університеті, в особі ректора ПДМУ, професора Вячеслава Ждана було укладено Договір про співробітництво з Полтавським державним аграрним університетом.

Метою Договору стало сприяння розвитку освіти й науки з урахуванням регіональних потреб, реалізація освітніх програм та спільних проєктів. Також важливим аспектом співробітництва стало забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, упровадження інноваційних  технологій та досліджень, ефективне використання інтелектуального потенціалу  та матеріально-технічної бази.

Заклади вищої освіти окреслили напрями спільної роботи задля покращення якості підготовки кваліфікованих спеціалістів. Серед основних напрямів виокремили: спільні дії щодо підготовки здобувачів освіти відповідно до ОП; проведення спільних наукових заходів, інноваційних проєктів; видавничої діяльності та підготовки різнопланових видань; подання та реалізація спільних міжнародних грантів. Також проведення культурних, мистецьких програм та заходів.

Полтавський державний медичний університет упевнений в тому, що плідна співпраця з партнерами допоможе якомога краще організувати освітній процес та розширити межі самовдосконалення.

A New Step in Expanding Collaboration for Poltava State Medical University

Poltava State Medical University, represented by its Rector, Professor Viacheslav Zhdan, has entered into a Cooperation Agreement with Poltava State Agrarian University.

The goal of the Agreement is to promote the development of education and science, taking into account regional needs, and to implement educational programs and joint projects. Another important aspect of the collaboration is ensuring high-quality professional training, the introduction of innovative technologies and research, and the effective utilization of intellectual potential and material-technical resources.

Both higher education institutions have outlined directions for joint work to enhance the quality of training for qualified specialists. Among the main areas are joint actions for the education of students in accordance with educational programs, conducting joint scientific events and innovative projects, publishing activities, and the preparation of various publications. Additionally, there will be the submission and implementation of joint international grants, as well as the organization of cultural and artistic programs and events.

Poltava State Medical University is confident that fruitful cooperation with partners will help organize the educational process even more effectively and broaden the boundaries of self-improvement.