Марафон науковців ПДМУ завершився успішним захистом наукових праць: Університет пишається гідним поповненням

10 червня 2024
368

Літо ще тільки почалося, а на науковій ниві Полтавського державного медичного університету вже активно ідуть «жнива». Гарний врожай здобутків було зібрано на минулому тижні. Наукова родина університету поповнилася чотирма докторами філософії у різних галузях.

4 червня 2024 року свої наукові роботи на розгляд разової спеціалізованої вченої ради представив аспірант очної (денної) форми навчання кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету Дмитро Дубінін на тему «Порівняльно-анатомічна характеристика будови внутрішньопечінкових жовчовивідних шляхів у тварин та людини» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» (науковий керівник: доктор медичних наук, професор Володимир Шепітько).

Наукові здобутки дисертанта оцінювали висококваліфіковані фахівці, науковий пошук яких дозволив їм стати членами разової спеціалізованої ради за даною тематикою. Головував на засіданні доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини Полтавського державного медичного університету Валерій Черно. Рецензували наукову роботу спеціалісти-морфологи нашого університету: доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри біології Галина Єрошенко та доктор медичних наук, професор, професор закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії та судової медицини Іван Старченко.

Опонентами виступили кращі фахівці в галузі біології: докторка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри медичної біології, фармакогнозії, ботаніки та гістології Дніпровського державного медичного університету Віра Шаторна та кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Аліна Довгалюк.

Дисертаційну роботу на тему «Взаємозв’язок уражень печінки та кишечника у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання та методи їх корекції» 5 червня 2024 року блискуче захистив аспірант очної (денної) форми навчання кафедри внутрішньої медицини № 1 Полтавського державного медичного університету на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» Роман Скрипник (науковий керівник: докторка медичних наук, доцентка Ганна Маслова). 

Головував на засіданні доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету Сергій Білаш.

Для опоненції були запрошені висококваліфіковані спеціалісти із різних закладів України: докторка медичних наук, професорка, член-кореспондент НАМН України, завідувачка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Наталія Харченко; докторка медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в. о. директора Державної установи «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» Галина Фадєєнко; докторка медичних наук, професорка, завідувачка клініки хіміотерапії та онкогемотології Державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку» Ірина Крячок. Рецензував наукову роботу доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології Полтавського державного медичного університету Віталій Костенко.

А вже 6 червня 2024 року свої наукові результати презентувала аспірантка очної (вечірньої) форми навчання кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету Марина Васько на тему «Особливості терапевтичного лікування хронічного генералізованого пародонтиту ІІ ступеня тяжкості в залежності від добових біологічних ритмів людини» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» (науковий керівник: докторка медичних наук, професорка Ірина Ткаченко). У роботі разової ради взяли участь провідні науковці зі стоматології. Так, головувала на засіданні разової спеціалізованої вченої ради докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри дитячої стоматології Полтавського державного медичного університету Ольга Шешукова. В якості опонентів виступили висококваліфіковані вчені: докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Харківського національного медичного університету Розана Назарян та доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету Андрій Самойленко. Рецензували наукові досягнення здобувача професіонали своєї справи нашого університету: докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології Людмила Каськова та кандидатка медичних наук, доцентка кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Вікторія Шинкевич.

Завершив цей марафон науковців аспірант очної (денної) форми навчання кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Полтавського державного медичного університету Юрій Коваль, який представив результати дисертаційної роботи на тему «Оптимізація методів лікування генералізованого підвищеного стирання твердих тканин зубів» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» (науковий керівник – доктор медичних наук, професор Валентин Дворник). Головувала на засіданні разової спеціалізованої вченої ради докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету Ірина Ткаченко.

Опонентами були запрошені професіонали своєї справи: доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Валентин Макєєв та докторка медичних наук, професорка, в. о. завідувача кафедри ортопедичної стоматології Дніпровського державного медичного університету Олена Фастовець.

Рецензували роботу науковці Полтавського державного медичного університету: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Дмитро Король та кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Геннадій Баля.

Здобувачі представили глибокі наукові результати, обґрунтували практичне значення своїх здобутків та гідно проявили себе як кваліфіковані спеціалісти та компетентні науковці.

Після засідань молоді науковці висловили слова глибокої поваги та особливої вдячності ректору Полтавського державного медичного університету, професору Вячеславу Ждану за підтримку, надані можливості підготовки та захисту дисертацій в стінах рідного закладу. Висловили щиру вдячність проректору з наукової роботи, Гаранту ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 222 – Медицина, професору Ігорю Кайдашеву за всебічну підтримку, змістовну підготовку та розуміння під час навчання в аспірантурі; секретарю разових спеціалізованих вчених рад, доцентці Валентині Соколенко, співробітникам наукового відділу за підтримку, підготовку, організацію навчання і проведення захисту дисертацій; членам разової ради за згоду бути опонентами та рецензентами, за їхню копітку роботу, багатосторонню об’єктивну оцінку, слушні зауваження і підтримку.

Низький уклін ЗСУ за можливість жити, працювати, творити та мріяти!

Всім зичимо натхнення, творчих ідей та наснаги у розвитку Української медичної науки. Чекайте на нові зустрічі попереду!

Слава Україні! Героям Слава!

Summer has just begun, and the scientific field of Poltava State Medical University is in full swing. A good harvest was gathered last week. The scientific family of the university was replenished with four Doctors of Philosophy in different fields

On June 4, 2024, Dmytro Dubinin, a full-time postgraduate student of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Poltava State Medical University, presented his scientific achievements to the one-time specialized academic council on the topic “Comparative and anatomical characteristics of the structure of intrahepatic biliary tract in animals and humans” for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 09 “Biology”, specialty 091 “Biology” (scientific advisor: Doctor of Medical Sciences, Professor Volodymyr Shepitko).

The scientific achievements of the dissertation were evaluated by highly qualified specialists whose scientific research allowed them to become members of a one-time specialized council on this topic. The meeting was chaired by Professor Valerii Cherno, DMSc, Professor of the Department of Human Anatomy of Poltava State Medical University. The scientific work was reviewed by the morphologists of our university: Professor Halyna Yeroshenko, Head of the Department of Biology, Professor Ivan Starchenko, the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine.

The opponents were the best specialists in the field of biology: Professor Vira Shatorna, Head of the Department of Medical Biology, Pharmacognosy, Botany and Histology of Dnipro State Medical University and Associate Professor Alina Dovhaliuk, the Department of Histology and Embryology at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University.

On June 5, 2024, Roman Skrypnyk, a full-time postgraduate student of the Department of Internal Medicine No. 1 of Poltava State Medical University, defended his dissertation on the topic “Interrelation of Liver and Intestinal Lesions in Patients with Chronic Lymphoproliferative Diseases and Methods of Their Correction” for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 22 “Health”, specialty 222 “Medicine” (scientific advisor: Associate Professor Anna Maslova, DMSc,).

The meeting was chaired by Professor Serhii Bilash, Head of the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and Operative Surgery of Poltava State Medical University.

Highly qualified specialists from different institutions of Ukraine were invited to participate as the opponents: Professor Nataliia Kharchenko, DMSc, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Head of the Department of Gastroenterology, Dietetics and Endoscopy of the Shupyk National University of Health of Ukraine; Professor Galyna Fadeenko, DMSc, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Acting Director of the State Institution “L.T. Malaya National Institute of Therapy of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”; Professor Iryna Kriachok, DMSc, Head of the Clinic of Chemotherapy and Oncohematology of the State Nonprofit Enterprise “National Cancer Institute”. The scientific paper was reviewed by Professor Vitalii Kostenko, DMSc, Head of the Department of Pathophysiology, Poltava State Medical University.

And on June 6, 2024, a full-time (evening) postgraduate student of the Department of Propaedeutics of Therapeutic Dentistry of Poltava State Medical University Maryna Vasko presented her scientific findings on the topic “Features of therapeutic treatment of chronic generalized periodontitis of the II degree of severity depending on the daily biological rhythms of a person” for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 22 “Health”, specialty 221 “Dentistry” (scientific adviser: Doctor of Medical Sciences, Professor Iryna Tkachenko). Leading dental scientists took part in the work of the one-time council. Thus, the meeting of the one-time specialized academic council was chaired by Professor Olga Sheshukova, DMSc, Head of the Department of Pediatric Dentistry at Poltava State Medical University. The opponents were highly qualified scientists: Professor Rozana Nazaryan, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Pediatric Dentistry and Implantology at Kharkiv National Medical University, and Professor Andrii Samoilenko, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Therapeutic Dentistry at Dnipro State Medical University. The scientific achievements of the dissertants were reviewed by professionals of our university: Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Pediatric Therapeutic Dentistry Lyudmyla Kaskova and PhD, Associate Professor Victoria Shynkevych, the Department of Postgraduate Education of Dentists

This marathon of scientists was completed by the full-time postgraduate student of the Department of Prosthetic Dentistry with Implantology at Poltava State Medical University Yurii Koval, who presented the results of his dissertation on “Optimization of treatment methods for generalized increased abrasion of hard tooth tissues” for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 22 “Health Care”, specialty 221 “Dentistry” (scientific advisor - Doctor of Medical Sciences, Professor Valentyn Dvornyk). The meeting of the one-time specialized academic council was chaired by Iryna Tkachenko, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Propedeutics of Therapeutic Dentistry at Poltava State Medical University.

Professionals were invited as opponents: Valentyn Makeev, Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Prosthetic Dentistry at Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, and Olena Oleksandrivna Fastovets, Doctor of Medical Sciences, Professor, Acting Head of the Department of Orthopedic Dentistry at Dnipro State Medical University.

The work was reviewed by the scientists of Poltava State Medical University: Professor Dmytro Korol, Doctor of Medicine, Head of the Department of Propaedeutics of Prosthetic Dentistry, and Associate Professor Gennadii Balya, PhD, the Department of Prosthetic Dentistry with Implantology.

The dissertants presented profound scientific findings, substantiated the practical significance of their achievements and proved themselves to be qualified specialists and competent scientists.

At the end of the meetings, the young scientists expressed their deep respect and special gratitude to the Rector of Poltava State Medical University, Professor Viacheslav Zhdan, for the support and the opportunities provided for the preparation and defense of their dissertations at their home university. We express our sincere gratitude to the Vice-Rector for Research, Guarantor of the Doctor of Philosophy program in specialty 222 - Medicine, Professor Igor Petrovych Kaidashev for his comprehensive support, meaningful training and understanding during postgraduate studies; the secretary of the one-time specialized academic councils, Associate Professor Valentyna Sokolenko, the staff of the scientific department for their support, preparation, organization of training and defense of dissertations; members of the one-time council for agreeing to be opponents and reviewers, for their hard work, multilateral objective assessment, reasonable comments and support.

Low bow to the Armed Forces of Ukraine for the opportunity to live, work, create and dream!!!

We wish you all inspiration, creative ideas and inspiration in the development of Ukrainian medical science. Look forward to new meetings ahead!

GLORY TO UKRAINE!!! GLORY TO THE HEROES!