ІV Жутаєвські читання: теми, проблеми, дискусії, учасники / IV Zhutaiev Readings: topics, problems, discussions, participants

19 квітня 2024
189

18-19 квітня 2024 року на базі Полтавського державного медичного університету та кафедри гістології, цитології та ембріології відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ІV Жутаєвські читання» на тему: «Морфогенез та регенерація».

Учасників конференції від імені ректора ПДМУ, професора Вячеслава Ждана привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Валентин Дворник та проректор з наукової роботи, професор Ігор Кайдашев. Вони побажали всім учасникам плідної конструктивної роботи та успішного обміну досвідом. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих захисників і захисниць України.

У роботі конференції взяли участь президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, професор Олена Аппельханс (Одеса), виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології, професор Ігор Гунас (Вінниця), завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, професор Олександр Грабовий (Київ), завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Володимир Шепітько (Полтава).

У вітальному слові президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, професор Олена Аппельханс, нагородила почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у навчально-виховний процес ПДМУ завідувача кафедри гістології, цитології та ембріології, професора Володимира Шепітька, доцентів цієї кафедри Євгена Стецука, Наталію Боруту та викладачку Марію Рудь і професора кафедри анатомії людини Володимира Гриня, доцента цієї ж кафедри Наталію Свінцицьку, доцентів кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Ангеліну Пирог-Заказнікову та Михайла Коптева.

До участі у конференції долучилися також провідні науковці медичних закладів міста Полтави (ПДМУ), Запоріжжя, Сум, Вінниці, Івано-Франківська, Одеси, Харкова, Києва, Львова, Тернополя, Чернівців, Болгарії, Литви, Словаччини.

На пленарному засіданні були представлені ґрунтовні доповіді, що супроводжувалися плідною дискусією та цікаві стендові доповіді від провідних фахівців у галузі охорони здоров’я з 9 закладів вищої освіти. Окремі секції були присвячені різним напрямкам морфології та актуальним проблемам викладання морфологічних дисциплін. Програма конференції виявилась цікавою і насиченою.

Наступного дня прочитана лекція, спікером заходу став завідувач відділення імунологічних досліджень Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України міста Харкова, Академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор – Гольцев Анатолій, на тему: «Морфогенез макрофагів (М1/М2) при патологічних станах».

Загалом лекція була цікавою з наукової точки зору та інформативною, про що засвідчили відгуки учасників. Це ще одне підтвердження фахового підвищення кваліфікації, кожен учасник отримав іменний сертифікат з 0,5 кредитами ЄКТС.

Організатори висловлюють вдячність адміністрації Університету і зокрема, ректору ПДМУ, професору Вячеславу Ждану, завдяки якому захід відбувся на високому професійному рівні.

IV Zhutaiev Readings: topics, problems, discussions, participants

On April 18-19, 2024, the All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation "IV Zhutaiev Readings" on "Morphogenesis and Regeneration" was held at Poltava State Medical University and the Department of Histology, Cytology and Embryology.

The conference participants were greeted on behalf of the PSMU Rector, Professor Vшacheslav Zhdan, by the First Vice-Rector for Research and Education, Professor Valentyn Dvornyk and Vice-Rector for Research, Professor Igor Kaidashev. They wished all participants fruitful constructive work and successful exchange of experience. A minute of silence was observed in memory of the fallen defenders of Ukraine.

The conference was attended by the President of the Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographical Anatomists of Ukraine, Professor Olena Appelhans (Odesa), Executive Director of the International Academy of Integrative Anthropology, Professor Ihor Gunas (Vinnytsia), Head of the Department of Histology and Embryology of the Bogomolets National Medical University, Professor Professor Oleksandr Grabovyi (Kyiv), Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Professor Volodymyr Shepitko (Poltava).

In her welcoming speech, the President of the Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographical Anatomists of Ukraine, Professor Olena Appelhans, awarded diplomas for many years of conscientious work, high professionalism and significant personal contribution to the educational process of PSMU to the Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology, Professor Volodymyr Shepitko, Associate Professors Yevhen Stetsuk, Natalia Boruta and lecturer Mariia Rud, and Professor of the Department of Human Anatomy Volodymyr Hryn, Associate Professor of the same department Nataliia Svintsitska, Associate Professors of the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and Operative Surgery Angelina Pyroh-Zakaznikova and Mykhailo Koptev.

Leading scientists from medical institutions in Poltava (PSMU), Zaporizhzhia, Sumy, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Odesa, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Ternopil, Chernivtsi, Bulgaria, Lithuania, and Slovakia also joined the conference.

The plenary session featured in-depth reports accompanied by fruitful discussions and interesting poster presentations by leading healthcare professionals from 9 higher education institutions. Separate sections were devoted to various areas of morphology and topical issues of teaching morphological disciplines. The program of the conference was interesting and rich. 

The next day, the lecture "Morphogenesis of macrophages (M1/M2) in pathological conditions" was given by Professor Anatoliy Goltsev, Head of the Immunological Research Department of the Institute of Cryobiology and Cryomedicine Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kharkiv, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Doctor of Medical Sciences.

In general, the lecture was interesting from a scientific point of view and informative, as evidenced by the feedback from the participants. This is another confirmation of professional development; each participant received a personalized certificate with 0.5 ECTS credits.

The organizers express their gratitude to the University administration and, in particular, to the Rector of PSMU, Professor Viacheslav Zhdan, who made the event a high professional level.