Інформація для усіх лікарів, медичних і науково-педагогічних працівників та співробітників ПДМУ, здобувачів вищої та передвищої фахової освіти медичного університету – мешканців м. Полтава

20 квітня 2024
2566
Інформація для усіх лікарів, медичних і науково-педагогічних працівників та співробітників ПДМУ, здобувачів вищої та передвищої фахової освіти медичного університету – мешканців м. Полтава

Інститут розвитку міста Полтава підтвердив інформацію, що на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради ухвалили початок електронного голосування за перейменування вулиць та провулків IV черги у м. Полтаві. До IV черги входять 25 топонімів, які підлягають перейменуванню. Серед них Вулиця 9 травня в Полтаві.

Запропоновані три варіанти нової назви вулиці. Один із запропонованих за письмовим поданням юридичних осіб - Полтавського державного медичного університету, КП «2-а міської клінічної лікарні,  ГО «Полтавської обласної організації інвалідів війни, збройних сил, учасників бойових дій та силових структур», - вулиця ім. лікаря Максима Дудченка. 

З проєкту рішення відомо, що електронне опитування почалося вранці 8 квітня (орієнтовно з 10.00) та триватиме два тижні (до 9:00 22 квітня).

Електронне голосування відбувається у рубриці «Консультації з громадськістю» на сайті платформи «EDEM» (м. Київ) в розділі «Полтавська».

Для участі в опитуванні необхідно перейти за цим посиланням: consult.e-dem.ua/5310100000 (https://consult.e-dem.ua/5310100000?).

Участь у голосування можуть брати тільки мешканці міста Полтава після проходження одноразової реєстрації (авторизації) та ідентифікації через банкінг (за допомогою електронного цифрового підпису Приватбанк, Ощадбанк, Дія).

Для участі у голосуванні необхідно перейти за посиланням 

https://consult.e-dem.ua/polls/2627 (Перейменування вул. 9 травня в місті Полтава)

У випадках неможливості проголосувати або технічних незручностей необхідно звертатися із запитом на сайт платформи «EDEM консультації з громадськістю».

Просимо усіх небайдужих взяти участь у голосуванні та зробити свій вибір! 

Довідково

Професор Максим Андрійович Дудченко (1919-2020) – учасник Другої світової війни, засновник і організатор кафедри факультетської терапії Полтавського медичного університету (у подальшому внутрішньої медицини № 1). До останніх років життя професор М. А. Дудченко активно працював на кафедрі: здійснював клінічні обходи хворих, брав участь у клінічних та патологоанатомічних конференціях, з особливим задоволенням і натхненням проводив практичні заняття зі студентами, займався науковими дослідженнями. Максим Андрійович Дудченко був автором понад 500 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 6 монографій і 5 навчальних посібників, керівництво для лікарів. Основними напрямками його наукових досліджень були хронічні хвороби нирок (сечокам'яна хвороба, гломерулонефрити), захворювання серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, атеросклероз, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність), гастроентерологічна патологія (виразкова хвороба, гепатити, цирози печінки). Максим Андрійович віддав полтавській медицині 46 років свого життя та виховав не одне покоління лікарів. Під його керівництвом захищено 38 докторських та кандидатських дисертацій.

Information for all physicians, medical and scientific-pedagogical workers and employees of PSMU, students of higher and pre-higher professional education of the medical university - residents of Poltava

Poltava City Development Institute has confirmed the information that the executive committee of Poltava City Council has approved the start of electronic voting for renaming the streets and lanes of the IV stage in Poltava. Phase IV includes 25 place names to be renamed. Among them is 9 May Street in Poltava.

Three variants of the new street name have been proposed. One of them, proposed at the written request of legal entities - Poltava State Medical University, 2nd City Clinical Hospital, NGO “Poltava Regional Organization of War Disabled, Armed Forces, Combatants and Law Enforcement Agencies” - is named after Dr. Maksym Dudchenko.

According to the draft decision, the electronic survey began on the morning of April 8 (approximately at 10:00) and will last for two weeks (until 9:00 on April 22).

Electronic voting takes place in the "Public Consultations" section on the website of the EDEM platform (Kyiv) in the "Poltava" section.

To participate in the survey, please follow this link: consult.e-dem.ua/5310100000 (https://consult.e-dem.ua/5310100000?).

Only residents of Poltava can participate in the voting after passing a one-time registration (authorization) and identification through banking (using an electronic digital signature of Privatbank, Oschadbank, Diia).

To participate in the voting, please follow the link

https://consult.e-dem.ua/polls/2627 (Renaming 9 May Street in Poltava) 

In case of inability to vote or technical inconveniences, please contact the website of the EDEM Public Consultation platform.

We ask everyone who cares to take part in the voting and make their choice!

Ad notam.

Professor Maksym Andriiovych Dudchenko (1919-2020) was a participant of the Second World War, founder and organizer of the Department of Faculty Therapy of Poltava Medical University (later Internal Medicine No. 1). Until the last years of his life, Professor M. Dudchenko actively worked at the Department: he made clinical rounds of patients, participated in clinical and pathological conferences, conducted practical classes with students with special pleasure and inspiration, and was engaged in scientific research. Maksym Andriiovych Dudchenko was the author of more than 500 scientific and educational works, including 6 monographs and 5 textbooks, a manual for doctors. The main areas of his scientific research were chronic kidney disease (urolithiasis, glomerulonephritis), cardiovascular disease (coronary heart disease, atherosclerosis, hypertension, heart failure), gastroenterological pathology (peptic ulcer, hepatitis, liver cirrhosis). Maksym Andriyovych has devoted 46 years of his life to Poltava medicine and trained many generations of physicians. Under his supervision, 38 doctoral and PhD theses were defended.