«Феномен суїциду у філософському аспекті»: лекція, обговорення / “The Phenomenon of Suicide in Philosophical Aspect”: Lecture and Discussion

11 червня 2024
180

У межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініціативи першої леді Олени Зеленської, спрямованої на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров’я, та за підтримки регіональної координаторки Програми в Полтавській області Юлії Ющенко у ПДМУ відбулася лекція, присвячена філософсько-психологічним аспектам суїциду.

Спікер - кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ПДМУ Вадим Рудь.

Слухачі - співробітники відділу управління освітньо-виховною роботою та гуманітарною роботою з молоддю Полтавського державного медичного університету, фахівці навчально-наукового кабінету психологічної служби Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, активно долучилися до дискусії.

Вадим Рудь зробив короткий історико-культурний аналіз соціально-психологічного феномену самогубства, цитуючи філософів різних часів, проговорив про фактори впливу, що можуть сприяти самогубству та характерні особливості суїцидальної поведінки. Не залишились поза увагою питання суїцидальних намірів у підлітковому віці, алгоритми дій щодо їх попередження, сприйняття суїциду в різних країнах світу.

Як відомо, війна, яка сьогодні триває в Україні, може призвести до серйозних психологічних травм, таких, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривога та депресія. Ці стани значно збільшують ризик суїцидальних думок і поведінки.
Важливо знати, що суїциду можна запобігти.
Існує багато ресурсів, які можуть допомогти людям, які відчувають суїцидальні думки або емоції. Більше інформації на : https://howareu.com
 
Впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization Ukraine.

“The Phenomenon of Suicide in Philosophical Aspect”: Lecture and Discussion

Within the framework of the All-Ukrainian Mental Health Program “How Are You?”, the initiative of the First Lady Olena Zelenska aimed at building a quality system of psychosocial support services and developing a culture of mental health care, and with the support of Yuliia Yushchenko, the Program's regional coordinator in Poltava region, a lecture on the philosophical and psychological aspects of suicide was held at PSMU.

The speaker was Associate Professor Vadym Rud, PhD, the Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology at PSMU.

The audience was the employees of the Department of Educational and Humanitarian Work with Youth of Poltava State Medical University, specialists of the educational and research office of the psychological service of the Poltava Academy of Continuing Education named after M. V. Ostrogradsky, who actively joined the discussion.

Vadym Rud made a brief historical and cultural analysis of the socio-psychological phenomenon of suicide, quoting philosophers of different times, and discussed the factors that can contribute to suicide and the characteristic features of suicidal behavior. The issues of suicidal intentions in adolescence, algorithms of actions to prevent them, and the perception of suicide in different countries of the world were not ignored.

It is well known that the war that is currently taking place in Ukraine can lead to serious psychological trauma, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, and depression. These conditions significantly increase the risk of suicidal thoughts and behavior.

It is important to know that suicide is preventable.

There are many resources that can help people who are experiencing suicidal thoughts or emotions. More information is available at: https://howareu.com 

The implementation of the All-Ukrainian Mental Health Program “How Are You?” on the initiative of Olena Zelenska is provided by the CMU Coordination Center / Mental Health UA in cooperation with the Ministry of Health of Ukraine, with the expert partnership and support of the World Health Organization Ukraine.