Гарант освітньої програмиГарант освітньої програми Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Шешукова Ольга Вікторівна  - завідувачка кафедри дитячої стоматології, доктор медичних наук, професор

Шешукова О.В. з  1984 р. по 1989 рік навчалася в Полтавському медичному стоматологічному інституті, який закінчила з відзнакою (диплом ИВ-І №205257 від 27 червня 1989 року, спеціальність: стоматологія, кваліфікація лікар-стоматолог).

 З вересня 1989 р. по квітень 1991 р. навчалася в  клінічній ординатурі кафедри стоматології дитячого віку Полтавського медичного стоматологічного інституту. З травня 1991 р. по серпень 1993 р. - асистент цієї ж кафедри. З серпня 1993 р. переведена на посаду асистента кафедри інтернатури стоматологічного факультету.

В 1996 році отримала науковий ступінь кандидата медичних наук, дисертаційна робота на тему «Обґрунтування карієсу постійних зубів у дітей в регіоні з підвищеним вмістом фтору в питній воді»м(диплом КН №011886 від 23.04.1996р.). З квітня 1999 р. переведена на посаду доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії, де працює по лютий 2014 р., в 2001 році отримує вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ №002812 від 5.11.2001р.).

З липня 2007 року по лютий 2014 року - начальник навчального відділу Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

Докторська дисертація за темою "Патогенетичні особливості періодонтитів тимчасових зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування" захищена у грудні 2012 року, науковий ступінь доктора медичних наук присвоєний у липні 2013 року (диплом  ДД №002213 від 4.07.2013р.), з вересня 2015 присвоєне звання профессора кафедри дитячої стоматології (атестат професора 12ПР № 010934 від 29.09.2015р.).

Автор 369 наукових друкованих робіт, 23 патентів України, 14 інформаційних листів,  19 нововведень, 22  Свідоцтв про рестрацію авт. Права, співавтор 7 монографій, автор більш ніж 60 методичних статей, 6 навчально-методичних посібників, співавтор галузевих стандартів вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.110106 Стоматологія, навчальних планів та програм спеціалізації (інтернатури) за фахом «Дитяча стоматологія», «Стоматологія», навчальних планів та програм спеціалізації та стажування за фахом «Стоматологія», «Дитяча стоматологія», навчальних планів та програм передатестаційних циклів за фахом «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Дитяча стоматологія». Лікар – стоматолог вищої категорії, нагороджена 4  Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Міністерства освіти та науки, відзнакою Відмінник освіти України.

 Під керівництвом професора Шешукової О.В. захищена 1 дисертаційна робота на здобуття ступеню кандидат  медичних наук, 2  дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеню доктор філософії.

Є членкинею Вченої Ради академії, стоматологічного факультету та науково-навчального інституту післядипломної освіти університету, проблемної комісії «Стоматологія» університету,  Координаційної ради академії, редколегії журналу Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.

Найбільш вагомі публікації за останні роки:

 • Статті у Scopus, Web of Sciens
 1. Holovanova I. Studing the skills attitudes on factors affecting dental health of children /Holovanova I., lyakhova N., Sheshukova O., Trufanova V., Bauman S., Bilous A., Nesterenko O. //Wiadomości Lekarskie, tomLXXI, nr 3cz II, 2018.-P.-640-647
 2. Polishchuk Т. Consideration of childhood psychological factors at dental appointment/ Tatiana V. Polishchuk, Victoria G. Kostenko, Valentina P. Trufanova, Sofia S. Bauman, Vadym Yu. Davydenko //Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 7:1305-1309.
 3. Determination of the structure of acute injury of temporary and permanent frontal teeth in children, analysis of diagnostic and treatment measures  and their effects  O.V. Sheshukova, V.P. Trufanova, N.A. Lyakhova, T.V. Polishchuk [et al.] Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Volume LXXIII, Іssue 4. – P. 737–742
 4. Lyakhova N. A. Studying and analyze the factors that affect compliance dentist recommendations from parents of child patients / N. A. Lyakhova, V. L. Filatova, O. V. Sheshukova [et al.] // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol. 73, Issue 8. – P. 1730–1734.
 5. Shundryk M.A. The value of dental examination for early diagnosis of the musculoskeletal system diseases /M.A. Shundryk, I.Y. Marchenko, I.M. Tkachenko, V.V. Boiko, V.Y. Marchenko, O.V.Sheshukova  //Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Volume LXXIII, PART II. – P.1730–1734.
 6. Онищенко А. В. Clinical and cytological characteristics of the gums in children of primary school age with normal body weight and overweight / Онищенко А. В, Шешукова О. В., Єрошенко Г. А. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - Vol. LXXIV, Issue 3. – Р.  423–428.
 7. Sheshukova  O.V The balance of IL-1B, IL-10 and the level of ikba expression in children with chronic catarrhal gingivitis and gastroduodenitis/ Sheshukova  O.V. Bauman S. S, Avetikov D.S., Stavitskiy S.O. //Wiadomości Lekarskie. – 2021. - Vol. LXXIV, Issue 1. – Р. 90-93.
 8. Polishchuk T.V. Pathology of thyroid gland in children as a factor of dental morbidity Polishchuk T.V., Sheshukova O.V. Trufanova V. P., Illiashenko Yu.Iv.,Bauman S.S., Mosiienko A. S. Проблеми ендокринної патології . – 2021. - №1. – С. 117-122.
 9. Maksymenko A.I The level of interleukin-18 in the oral fluid in primary school children with chronic catarrhal gingivitis and type I diabetes mellitus/ Maksymenko A.I., Sheshukova  O.V.  Kuz I. O., et al.  Widamości Lekarskie. – 2021. – Volume LXXIV, Issure 6. – P. 1336-1340/
 10. Kuz, I., Akimov, O., Kostenko, V., Sheshukova, O., Maksymenko, A., & Pysarenko, O. (2021). Functioning of no-cycle in the saliva of children with type 1 diabetes mellitus. Problems of Endocrine Pathology, 78(4), 34-39.
 11. Polishchuk T.V. Influence of microbiota on the clinical and immuno-histochemical characteristics of chronic generalized catarrhal gingivitis in  children/ T.V.Polishchuk, Lokhmatova N. M., Sheshukova O. V., I.M.Tkachenko, Bauman S. S., Maksymenko A.I// Wiadomości Lekarskie. – 2021. –Volume LXXIV, issue1. – Р. 39-42.
 12. Sheshukova O.V.Functioning of NO-cycle in the oral fluid in children of primary school age with type 1 diabetes mellitus in the treatment of chronic catarrhal gingivitis/O.V.Sheshukova,  I.O. Kuz, V.O.  Kostenko, O.Ye. Akimov, A.I. Maksymenko, O.A. Pysarenko, N.A.  Lyakhova //Widamości Lekarskie: Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – 2022. – Volume LXXV, Issure 3. – P. 654–659
 13. Bauman S.S.  Cytologic characteristic of the cellular composition of the gum mucous membrane in school-age children /S.S. Bauman, O.V.Sheshukova, V.P. Trufanova, I.O. Kuz, T.V. Polishchuk, A.S. Mosiienko,K.S. Kazakova// Wiadomości Lekarskie Medical Advances, VOLUME LXXVI, ISSUE 6, 2023 P. 1359-1363.
 • Статті у фахових виданнях України:
 1. Шешукова О.В. Ураженість карієсом та флюорозом зубів дітей передмістя та м. Полтава/ Шешукова О.В.,Мосієнко А.С., Труфанова В.П., Поліщук Т.В. та ін.// Вісник проблем біології і медицини.-2020. Випуск 2 (156), 2020 рік , – С. 369-373.
 2. Шешукова О.В.Вміст інтерлейкіну-10 у ротовій рідині дітей молодшого шкільного віку з нормальною та надмірною масою тіла// О.В.Шешукова, А.В.Оніщенко// Вісник проблем  медицини та біології. – 2020. – № 4 (74). – С. 374 – 377.
 3. Шешукова О.В The influence of overweight and inflammation of periodontal tissues on the activity of marker enzymes of macrophages polarization in the oral fluid of primary school-aged children / Шешукова О. В., Акімов О. Є., Онищенко А. В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4. – С. 356–360.
 4. Шешукова О.В. Динаміка експресії вуглеводних детермінант манозоспецифічних лектинів у слизовій оболонці прикріпленої частини ясен щурів при хронічній інтоксикації/ О.В. Шешукова, К.С. Казакова, Г.А. Єрошенко, В.П. Труфанова, Т.В. Поліщук, К.В. Шевченко, А.В. Солод// Світ медицини та біології. – 2020. – № 4 (74). – С. 223–226.
 5.  Шешукова О.В. Стоматологічний статус дітей з хронічним гастродуоденітом /О.В.Шешукова, С.С.Бауман//Вісник проблем біології і медицини. 2020;3; (157):370-373.
 6. Шешукова О.В.Встановлення зв’язку між рівнем IЛ-18 та станом тканин пародонту в дітей молодшого шкільного віку, хворих на хронічний катаральний гінгівіт на фоні інсулінозалежного цукрового діабету [Текст] / О. В. Шешукова [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. - 2022. - Т. 2, № 2. - С. 266-270.
 • Монографії, посібники:
 1. Шешукова О.В.Патогенетичні особливості періодонтитів тимчасових зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування. Монографія. - Полтава: «Астрая», 2016.-162с.
 2. Шешукова О.В.Прогнозування ризику розвитку карієсу, та його профілактика у дітей із флюорозом зубів. Монографія/ Шешукова О.В.Труфанова В.П., Поліщук Т.В., Падалка А.І. - Полтава: «Астрая», 2017.-160с.
 3. Шешукова О.В. Діагностика захворювань органів порожнини рота у дітей Навчальний посібник / Шешукова О.В., Падалка А.І., Казакова К.С.  - Полтава, 2018.-144 с.
 4. Шешукова О.В.Некаріозні ураження зубів(видання 2-е,доповнене та перероблене). Навчальний посібник для лік.-інт./ Шешукова О.В., Труфанова В.П., Поліщук Т.В. -  Полтава, 2019.- 154 с.
 5. Іленко Н.М.Основні питання кандидозної інфекції слизової оболонки порожнини рота в дитячому та дорослому віці: Навчальний посібник/ Іленко Н.М., Шешукова О.В., Іленко-Лобач Н.В. , Поліщук Т.В., Марченко А.І. – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2023. – 165с.