Гарант освітньої програмиГарант освітньої програми Медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Скрипник Ігор Миколайович – професор кафедри внутрішньої медицини №1,  доктор медичних наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Скрипник І.М. із відзнакою закінчив лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту у 1993 році (диплом ПВ №779960 від 29.06.1993 р., спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація: лікар).

В 1993-1995 роках проходив інтернатуру з терапії на базі 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтави.З 1995 року працює в академії: на посаді старшого лаборанта – з 1995 по1996 роки, асистента – з 1996 по 1998 роки. З 1998 по 2004 роки працював на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів. У 2000 році отримав вчене звання доцента. З 2004 по 2008 роки працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. У 2005 році йому присуджено вчене звання професора. З 2008 по 2011 роки працював завідувачем кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. З серпня 2011 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном" (наукові керівники – професор Л.М.Тарасенко, професор М.М. Потяженко).

Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення» зі спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби захистив у 2003 році (наукові консультанти – професор І.І. Дегтярьова, професор Л.М.Тарасенко), диплом . ДД №003298 від 14.01.2014р.

У 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри внутрішньої медицини №1 (Атестат професора 02ПР №003762 від 14.10.2005р.).

Автор і співавтор 705 наукових праць, з них 17 патентів України на винахід, 12 навчальних посібників та підручників: «Заболевания органов пищеварения» (Київ, 2000), керівництво для лікарів «Клиническая гастроэнтерология» (Москва, 2004), навчальні посібники «Хвороби печінки» (Полтава, 1996), «Внутрішні хвороби» (Київ, 1998), «Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб» (Полтава, 2005), «Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта» (2007), «Клінічна гепатологія» (2007), «Клінічна електрокардіографія» (2009, 2013), «Залізодефіцитні стани» (2010), «Клініка, неврологічні та соматичні ускладнення внаслідок вживання алкоголю» (2015).

Науковий напрямок: розробка методів профілактики та лікування медикаментозно-індукованих уражень внутрішніх органів (номер держреєстрації НДР 0115 U 001087; термін виконання 2015-2020 роки).

Під його керівництвом захищена 1 докторська дисертація, 6 кандидатських дисертацій та 12 магістерських робіт. В теперішній час є науковим консультантом 1 докторської і науковим керівником 5 кандидатських дисертацій.

Член науково-методичної координаційної ради МОЗ України з післядипломної освіти. Член експертної ради з клінічної медицини (внутрішні хвороби) МОН України, експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України з фаху «терапія». Член Європейської Асоціації з вивчення печінки, Американської гастроентерологічної Асоціації, президії правління Української гастроентерологічної Асоціації. Голова Полтавського осередку Української гастроентерологічної Асоціації.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.600.05 при Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (2007-2014).

Має вищі кваліфікаційні категорії із спеціальностей: терапія, гастроентерологія, гематологія. Куратор гематологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, проводить консультативний прийом на базі Полтавської обласної консультативної поліклініки.

Член редколегії наукових видань «World Journal of Hepatology», «Сучасна гастроентерологія», «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії», «Вісник проблем біології та медицини», "Clinical Gastroenterology and Hepatology. Українське видання", "Consilium Medicum. Ukraina", «Вестник клуба панкреатологов», «Питание и здоровье», міжнародного науково-практичного збірника «Нове в гематології та трансфузіології».

Найбільш вагомі публікації за останні роки:

І) Статті у виданнях Scopus. Web of  Scienсe

 1. Skrypnyk I, Maslova G, Lymanets Т., Gusachenko Нow to improve quality of life in patients with acute leukemia and comorbid ischemic heart disease treated with anthracycline-based induction chemotherapy / Skrypnyk I, Maslova G, Lymanets Т., Gusachenko I.// Experimental oncology. 2019; 41 (4): 353-356.
 2. krypnyk I, Arginine/Citrulline cycle changes in diet-induced rat model of non-alcoholic fatty liver disease. / Skrypnyk I, Maslova G, Skrypnyk R., Gopko O., Lymanets Т.// Wiadomosti Lekarskie. 2020; 73(6): 1087-1092.
 3. Скрипник І.М., Роль S-адеметіоніну у супровідній терапії гострих мієлобластних лейкемій./ Скрипник ІМ, Маслова ГС.// Світ медицини та біології. 2019;4(70):159-164.
 4. Скрипник І.М., Морфологічні особливості доксорубіцин-індукованої ураження печінки на тлі неалкогольного стеатогепатиту/ Маслова Г.С., Скрипник І.М., Єрошенко Г.А.// Світ медицини та біології. 2020; 3 (73): 189-194.
 5. I.M. Skrypnyk, Do H.pylori status and small intestinal bacterial overgrowth determine the clinical course of chronic gastritis in patients with type 2 diabetes mellitus?/ T.O. Radionova, I.M. Skrypnyk, G.S. Maslova// Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol LXXIII, Issue 6. – P. 1223-1228.

ІІ) Статті у фахових виданнях України

 1. Скрипник І.М.  Вплив Еупатиліну на показники ендотеліальної дисфункції у хворих на НПЗЗ-гастропатії з супутньою ішемічною хворобою серця./ Скрипник І.М. Пархоменко В.В, Гопко О.Ф., Акімов О.Є., Якимішина Л.І.// Вісник проблем біології і медицини – 2020-Вип.2 (156) с.162-166.
 2. Скрипник І.М. Цитопротекторна терапія в сучасній гастроентерології: роль та місце ребаміпіду/ Скрипник І.М.// Сучасна гастроентерологія. 2020;1: 55-61.
 3. Скрипник І.М. Роль змін активності аргінази і орнітин-декарбоксилази у патогенезі уражень печінки у хворих на гострі лейкемії із супутнім ожирінням/ Маслова ГС, Скрипник І.М.// Буковинський медичний вісник . 2020; 2 (94):63-69.
 4. Скрипник І.М. Сучасні можливості корекції вісцеральної гіперчутливості у хворих на синдром подразненого кишечника./ Скрипник І.М.,Криворучко І.Г., Гопко О.Ф., Приходько Н.П.// Сучасна гастроентерологія. 2020;2(112):37-44.
 5. Скрипник І.М., Використання дистанційних методів навчання в медичній освіті/ Скрипник І.М., Маслова Г.С., Приходько Н.П., Гопко О.Ф., Шапошник О.А.// Проблеми безперервної медичної освіти та науки.2020;3(39):29-32.

ІІІ) Підручники, посібники

 1. Скрипник І.М., Маслова Г.С. Chapter 26. Acute leukemia /Скрипник І.М., Маслова Г.С. // Внутрішня медицина = Internal medicine: Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Prof. M.A. Stanislavchuk and Prof. V.A. Serkova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – C. 361-369
 2. Скрипник І.М., Маслова Г.С. Chapter 27. Chronic leukemia / Скрипник І.М., Маслова Г.С // Внутрішня медицина = Internal medicine: Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Prof. M.A. Stanislavchuk and Prof. V.A. Serkova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – C. 370-380
 3. Скрипник І.М., Сорокіна С.І., Гопко О.Ф. Chapter 1. Pneumonia/ Скрипник І.М., Сорокіна С.І., Гопко О.Ф.// Внутрішня медицина = Internal medicine: Part 2: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Prof. M.A. Stanislavchuk and Prof. V.A. Serkova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – C. 13-24
 4. Скрипник І.М., Сорокіна С.І., Гопко О.Ф. Chapter 2. Infectious destructive lung disease/ Скрипник І.М., Сорокіна С.І., Гопко О.Ф.// Внутрішня медицина = Internal medicine: Part 2: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Prof. M.A. Stanislavchuk and Prof. V.A. Serkova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – C. 25-45.
 5. Скрипник І.М. Гопко О.Ф. Розділ 10. Інтенсивна терапія. Невідкладні стани./ Скрипник І.М. Гопко О.Ф.// Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Ч. 2. Розділи 9-24: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, I.М. Скрипник та ін. /– Київ, Медицина., 2019. – С. 109-318.