ОПП Фармація (перший бакалаврський рівень)Шановні стейкхолдери здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці кваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я.

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу:control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Фармація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузь знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі стейкхолдерів – здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців, які зацікавлені у підготовці конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців. При створенні ОПП враховано передовий досвід організації навчального процесу з підготовки бакалаврів фармації та перспективні напрями розвитку освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізує принципи академічної свободи та академічної мобільності.

Освітньо-професійна програма (ОПП) Фармація за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузь знань 22 Охорона здоров’я впроваджується з 2022 року, буде постійно проводиться її моніторинг, щорічний аналіз, перегляд та оновлення.