Актуальні проблеми сучасної медицини

Актуальні проблеми сучасної медицини

Науково-практичний журнал
Вісник Української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми сучасної медицини". 

Засновник і видавець: УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Адреса редакції: 36011, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Телефон: +38 (0532) 60-96-10; +380 (0532) 56-08-81

 1. Ждан Вячеслав Миколайович, доктор медичних наук, професор - головний редактор;
 2. Білаш Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, професор - заступник головного редактора;
 3. Безкоровайна Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 4. Бобирьова Людмила Єгорівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 5. Валіуліс Арунас, доктор медичних наук, професор, Вільнюський університет, медичний факультет, Інститут клінічної медицини, професор клініки дитячих захворювань та Інституту наук про здоров’я, Литва (за згодою);
 6. Весніна Людмила Едуардівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 7. Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Українська медична стоматологічна академія, Україна;
 8. Гуніна Лариса Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;
 9. Дворник Валентин Миколайович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 10. Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 11. Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 12. Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор - заступник головного редактора;
 13. Лігоненко Олексій Вікторович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 14. Лихацький Петро Григорович, доктор біологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
 15. Ліхачов Володимир Костянтинович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 16. Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 17. Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 18. Походенько-Чудакова Ірина Олегівна, доктор медичних наук, професор, Білоруський державний медичний університет», Республіка Білорусь (за згодою);
 19. Скрипніков Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 20. Старченко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;
 21. Фал Анджей Маріуш, доктор медичних наук, професор, Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (м. Варшава, Польща);
 22. Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 23. Чекаліна Наталія Ігорівна, доктор медичних наук, доцент, Українська медична стоматологічна академія.
 24. Шешукова Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти, Українська медична стоматологічна академія, Україна.

Завідувач редакцією - канд. мед. наук Міщенко А.В.

Реєстрація фахового видання у МОН України:
222 – Медицина (Наказ МОН України №1301 від 15.10.2019р. Журнал категорії "Б").
091 – Біологія (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019р. Журнал категорії "Б").

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №15143-3715 ПР від 6.05.2009 р.

Скорочена назва журналу: Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад.

Усі статті рецензуються.

Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення. Мова публікації − українська, російська, англійська. До статті додається акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить  державну  таємницю  та направлення установи.

До друку будуть прийняті наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
У вступі − постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5 − 7 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті – виклад матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього дослідження та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку.

Авторський  оригінал  складається  з двох примірників: тексту (обсяг статті не менше 8 − 10 сторінок  основного  тексту,  огляду −  не менше 10 − 15 ст.); списку  літератури (статті можуть включати до 20, огляди − до 60 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків;  ключових слів (5-7) українською, російською та англійською мовами; рефератів  українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 1,0 стор. (не менш як 1800 знаків) з обов’язковим указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків. Додатково на окремій сторінці наводиться список літератури у транслітерації (латиницею), джерела латиницею описуються мовою оригіналу.
До рукопису додається CD-диск, на якому міститься електронна версія рукопису у форматі *.rtf, а також збережені окремими файлами ілюстрації. 

Кожна стаття повинна відповідати таким вимогам:
1. На першій сторінці зазначають: шифр УДК; прізвища та ініціали авторів (кількість авторів  однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва статті (абревіатури у назві статті не допускаються); місце роботи (назва закладу, місто, країна); e-mail(обов’язково), дані про зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (бажано з наведенням номеру держреєстрації), дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти (при їх наявності); текст  статті.
2. Текст подають без автоматичних переносів та друкують через 1,5 інтервал шрифтом 14  Times New Roman в редакторі MICROSOFT WORD. Відступ абзацу – 1,25 см.   Поля – вгорі та внизу – 3,0; зліва та справа – 2,5 см.
Стаття з оригінальними дослідженнями повинна мати таку структуру: вступ, який відображає стан проблеми (див. наведені вище вимоги); формулювання мети дослідження; матеріали та методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки. Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Нерозшифровані у тексті абревіатури не допускаються.
3. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подають лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки по осям, мікрофотографії – лінійний масштаб (не слід вказувати збільшення). Якщо наведено декілька кривих, то безпосередньо на рисунку необхідно вказати їхні порядкові номера. Рисунки (крім діаграм) слід подавати в розширенні JPG, фото – в JPG або TIFF окремими файлами та у тексті. 
4. Завершує публікацію список  літератури,  оформлений відповідно до Ванкуверського стилю. Список літератури слід подавати у алфавітному порядку або у порядку першого згадування посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках. 
5. Ключові слова (5 – 7) українською, російською та англійською мовами.
6. Реферати українською, російською та англійською мовами обсягом 1,0 сторінки (не менш як 1800 знаків) повинні містити такі елементи: назву статті, прізвища та ініціали авторів, місце роботи (назва закладу, місто, країна), стислий виклад вступу, формулювання мети дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та висновки. Абревіатури у рефератах недопускаються. 

Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання   на   ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються  та  візуються авторами на полях рукопису.  Автори несуть персональну відповідальність за правильність  наведеної інформації.
Матеріали, в яких порушені принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних тварин, не приймаються.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ
- книги та їхні розділи:
Kaydashev IP, editor. Metody klinichnykh ta eksperymentalʹnykh doslidzhenʹ v medytsyni [Methods of clinical and experimental research in medicine]. Poltava; 2003. 320 p. (Ukrainian). 
Pisoschi C, Stanciulescu C, Banita M. Growth factors and connective tissue homeostasis in periodontal disease. In: Buduneli N, editor. Pathogenesis and treatment of periodontitis. Intech Open Access books; 2012. p. 55-80. doi: 10.5772/33669
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p. 
Tarasenko LM, Petrushanko TA. Stress i parodont [Stress and periodontium]. Poltava; 1999. 189 p. (Russian). 

- статті у журналах: 
Silva N, Abusleme L, Bravo D, Dutzan N, Garcia-Sesnich J, Vernal R, Hernández M, Gamonal J. Host response mechanisms in periodontal diseases. J Appl Oral Sci. 2015 May-Jun;23(3):329-55. doi: 10.1590/1678-775720140259.
Lyashenko LI, Denysenko SV, Kostenko VO. Rolʹ transkryptsiynoho yadernoho faktora kappa B u mekhanizmakh porushenʹ vilʹnoradykalʹnykh protsesiv i dezorhanizatsiyi spoluchnoyi tkanyny parodonta za umov eksperymentalʹnoho metabolichnoho syndrome [The role of transcription nuclear factor kappa B in mechanisms of free radical processes impairment and connective tissue disorganization in periodontium under modeled metabolic syndrome]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2014; 14(1):97-100. (Ukrainian).
Stockhausen L, Turale S. An explorative study of Australian nursing scholars and contemporary scholarship. J Nurs Scholarsh [Internet]. 2011 Mar;43(1):89-96. Available from: http://search.proquest.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/docview/858241255

cтаттічитезиузбіркахнауковихпрацьтаматеріалахконференцій:
Grassby AJ. Health care in the multi-cultural society. In: Walpole R, editor. Rural Health. Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practioners; 1978; Melbourne. Melbourne, AU: The Royal Australian College of Practioners; 1979. p. 49-50. 
Silivonchik NN, Adamenko EI, Zhigaltsova OA. Nasledstvennye bolezni pecheni u vzroslyh [Genetic liver disease in adults]. In: Tsyrkunov VM, editor. Aktual'nye voprosy gepatologii: jeksperimental'naja gepatologija, terapevticheskaja gepatologija, hirurgicheskaja gepatologija [Gurrent issues of hepatology. experimental hepatology, therapeutic hepatogy, surgical hepatology] : materialy 9-go Mezhdunarodnogo simpoziuma gepatologov Belarusi, Brest, 29-30 sentjabrja 2011 g.; Grodno: GrSMU; 2011. p. 166-168. (Russian).

авторефератитадисертацій:
Nagornjak IV. NO-zalezhni mekhanizmy ushkodzhennya slynnykh zaloz shchuriv pry diyi na orhany rotovoyi porozhnyny metylovoho efiru metakrylovoyi kysloty [NO-dependent mechanisms damaging salivary glands of rats under oral cavity exposure to methacrylic acid methyl ester] ] [dissertation]. Kharkiv, Kharkiv National Medical University; 2016. 20 p. (Ukrainian). 
Bianchi M. Multiscale fabrication of functional materials for regenerative medicine [dissertation on the internet]. Bologna, IT: University of Bologna; 2011. [cited 2012 Dec 07]. Available from: http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url=ht tp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22881-0 

- патенти:
Kaidashev IP, Vynnyk N.M, Kutsenko LO, Kutsenko NL, Hordynska IL, inventors; Higher State Educational Institution “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, assignee. Method for rational complex therapy of patients with ischemic heart disease on the background of metabolic syndrome. Ukraine patent 68644. 2012 Apr 10. (Ukrainian).

- електронні ресурси:
Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia. Available from: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/ Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/ 
Murphy KA. Safe at heart: an empowerment approach to relationship abuse prevention. In: Connecting Research and Practice in Relationships [Internet]; 2009 Nov 7-8; QUT Kelvin Grove Campus, AU. Melbourne (AU): Australian Psychological Society; 2009 [cited 2012 Dec 18]; p. 28-34. Available from: 
http://search.informit.com.au/documentSummary; dn=203435761811048;res=IELHEA