ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching»

21 травня 2024
429

16 і 17 травня 2024 року на базі Полтавського державного медичного університету відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Modern Trends in  Foreign Languages Research and Teaching».

Ця непересічна  подія зібрала науковців з України, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Румунії, Словаччини, Шрі-Ланки. Від імені ректора ПДМУ Ждана Вячеслава з вітальним словом виступив проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор Кайдашев Ігор, який наголосив на важливості подальшої інтеграції в Європейський освітній простір шляхом налагодження нових і зміцнення вже встановлених наукових зв’язків із закордонними партнерами. Окрему увагу у вітальному слові було приділено необхідності реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН.

Вітання учасникам конференції впродовж двох днів надзвичайно плідної роботи лунали від: доктора Люмініти Попеску, представниці державного секретаріату Республіки Румунія, очільниці Національного агентства з рівних можливостей для жінок і чоловіків; доктора Рамони Міхаїли, керівниці канцелярії державного секретаріату Національного агентства з рівних можливостей для жінок і чоловіків (Бухарест, Республіка Румунія); професора Ернеста Завади, декана факультету гуманітарних і соціальних наук Університету Бєльсько-Бяла (Республіка Польща); професора Соні Грофчікової, завідувача кафедри педагогіки Університету Константина Філософа (м. Нітра, Словацька Республіка); доктора Анурадхи Іддагоди, представниці Університету Шрі-Джаяварденепури (Демократична Республіка Шрі-Ланка); професора Володимира Марковського, проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного медичного університету; доцента Марії Гуцол, заступника ректора з виховної роботи Івано-Франківського національного медичного університету; доцента Андреаса Канга Алонсо, завідувача кафедри сучасної філології Університету Ла-Ріохи (м. Логроньо, Іспанія).

Звісно, що вітальні слова пролунали й від інших почесних гостей і співорганізаторів конференції, що презентували потужні вітчизняні заклади вищої освіти – Львівський національний університет імені Івана Франка (завідувач кафедри світової літератури, професор Лідія Мацевко-Бекерська), Буковинський державний медичний університет (завідувач кафедри іноземних мов, доцент Олександр Рак), Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології, доцент Софія Тихолаз), Львівський національний університет природокористування (завідувач кафедри іноземних мов, доцент Наталія Городецька та професор цієї кафедри Богдан Шуневич), Харківський національний медичний університет (завідувач кафедри латинської мови та медичної термінології, доцент Наталя Дерев’янченко) etc.

Усього подано матеріали 82 доповідей, з яких 17 ‒ від зарубіжних партнерів. Важливо, що ця конференція вийшла за вузькі межі лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, адже гості представили доповіді, в яких було висвітлено чимало гострих і актуальних питань сьогодення, як-от: встановлення пріоритету наукового відкриття, дотримання академічної доброчесності та біоетики; самоплагіату як виклику етичним стандартам; формування мовної і мовленнєвої компетентностей в умовах воєнного стану; перспектив використання навчальних матеріалів платформ масових відкритих онлайн-курсів аспірантами (на прикладі будівельних спеціальностей); підтримання ментального здоров'я освітнього процесу; використання імерсійних методів навчання; актуалізації професійної мовленнєвої компетентності іноземних здобувачів вищої освіти в процесі вивчення латинської клінічної термінологіі; можливостей засвоєння юридичних термінів у процесі навчання студентів (на прикладі чеської мови); case study опанування мови LSP (університетський рівень); синтаксичних шаблонів заголовків у друкованих комерційних рекламних об’явах, які просувають стоматологічну продукцію (цільова аудиторія – фахівці у галузі стоматології) та ін. 

Звичайно, що не обійшлося і без «родзинок» і новацій. По-перше, під час конференції були представлені наукові напрацювання не лише викладачів, а й здобувачів вищої освіти Полтавського державного медичного університету (О. Поліщук), Харківського національного медичного університету (Д. Масленников), Львівського національного університету природокористування (Л. Баранович). Майбутні науковці не лише продемонстрували лекторську майстерність, а й належний науковий рівень.

По-друге, безумовною новацією конференції була серія лекцій, проведених гостьовими лекторами 16 і 17 травня: 1) «Практика природокористування для збереження вододілів і прибережних зон» (лектор – професор Упул Субасінгхе, декан факультету прикладних наук Університету Шрі-Джаяварденепура (Шрі-Ланка); 2) «Мовні виклики в політиці боротьби з домашнім насильством» (лектор – Люмініта Попеску, доктор філософії, державний секретар, Національне агентство рівних можливостей між жінками та чоловіками, уряд Румунії, Бухарест, Румунія); 3) «Поєднання вивчення мов і цифрових технологій: висновки з освітнього опитування CLIL» (лектор – доктор Оноріна Ботезат, доцент кафедри сучасних мов і ділового спілкування Бухарестського університету економічних досліджень, Румунія); 4) «Переформатована мова в різноманітному гендерному миротворенні» (лектор – доктор Рамона Міхаїла, голова канцелярії державного секретаря, Національне агентство з питань рівних можливостей жінок і чоловіків, Уряд Румунії, Християнський університет Дімітріє Кантеміра, Бухарест, Румунія); 5) «Освітнє лідерство: стара концепція в новій реальності» (лектор – професор Лілія Морська, Інститут педагогіки Жешувського університету, Польща); 6) «Чи важливі багатомовні та міжкультурні навички для студентів університетів сьогодні?» (лектори – професор Соня Грофчікова, доктор Яна Трнікова, Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина); 7) «Sine qua non лексикографічного опису англомовної медичної термінології» (лектор – доктор германістики Олена Гордієнко, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя, Україна; запрошений науковець, кафедра лінгвістики, кафедра германістики та славістики, факультет мистецтв, Університет Манітоби, Вінніпег, MB, Канада); 8) «Розвиток компетенції майбутніх вихователів дитячих садочків та вихователів раннього дитинства у викладанні іноземної мови – теоретичні міркування щодо змісту та мовного інтегрованого навчання та виконавчих функцій» (лектор – доктор Малгожата Йопек-Бізонь, факультет гуманітарних і соціальних наук, Університет Бєльсько-Бяла, Польща).

Важливо, що на лекціях запрошених закордонних лекторів були присутні студенти Полтавського державного медичного університету та Університету Шрі-Джаяварденепури (Шрі-Ланка).

Підводячи підсумки цього наукового форуму, слід наголосити, що зусилля організаторів та учасників були успішно й ефективно спрямовані на розв’язання багатьох наукових завдань, а також реалізацію Цілей сталого розвитку (ЦСР): забезпечення інклюзивної  та рівної якісної освіти для всіх та заохочення навчання впродовж життя (ЦСР 4), забезпечення гендерної рівності (ЦСР 5), активізації діяльності в Рамках глобального партнерства з метою сталого розвитку (ЦСР 17).

Організатори щиро вдячні всім учасникам за активність! Чекаємо на наступній – IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції   вивчення та навчання іноземних мов = Modern Trends in  Foreign Languages Research and Teaching» і сподіваються, що ця конференція буде проходити вже в змішаному (очно-дистанційному), або очному форматі і Полтава матиме змогу продемонструвати свою гостинність!

III International scientific and practical online conference

"Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching"

On May 16 and 17, 2024, the third III International Scientific and Practical Online Conference "Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching" was held at Poltava State Medical University.

This extraordinary event brought together scientists from Ukraine, Great Britain, Spain, Poland, Romania, Slovakia and Sri Lanka. On behalf of PSMU Rector Zhdan Viacheslav Mykolayovych, Vice-Rector for Research, Doctor of Medical Sciences, Professor Igor Petrovych Kaidashev delivered a welcoming speech, emphasizing the importance of further integration into the European Education Area by establishing new and strengthening already established scientific ties with foreign partners. Special attention in the welcoming speech was paid to the need to implement the UN Sustainable Development Goals (SDGs). During two days of extremely fruitful work, the conference participants were greeted by Dr. Luminita Popescu – State Secretary, National Agency for Equal Opportunities between Women and Men, Romanian Government, Bucharest, Romania; Dr. Ramona Mihăilă – Head of the Secretary of State's Office, National Agency for Equal Opportunities between Women and Men, Romanian Government, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania; Assoc. Prof. Andrés Canga Alonso – Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Modern Philologies, University of La Rioja, Logroño, Spain; Prof. Ernest Zawada – Dean of the Faculty of the Humanities and Social Sciences, Uniwersytet Bielsko-Bialski, Poland; Prof. Soňa Grofčíková – Head of Department of Education, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia; Dr. Anuradha  Iddagoda, representative of the University of Sri Jayawardenepura (Democratic Republic of Sri Lanka); Professor Volodymyr Markovskyi, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work of  Kharkiv National Medical University; Associate Professor Maria Hutsol, Deputy Rector for Educational Work of Ivano-Frankivsk National Medical University.

Also, other honored guests and co-organizers of the conference, representing powerful national higher education institutions, such as Ivan Franko National University of Lviv (Head of the Department of World Literature, Professor Lidia Matsevko-Bekerska), Bukovinian State Medical University (Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor Oleksandr Rak), Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University (Head of the Department of Latin Language and Medical Terminology, Associate Professor Sofiia Tikholaz), Lviv National Environmental University (Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor Nataliia Gorodetska and Professor Bohdan Shunevych), Kharkiv National Medical University (Head of the Department of Latin and Medical Terminology, Associate Professor Natalia Derevianchenko) etc.

A total of 82 papers were submitted, 17 of which were from foreign partners. It is important that this conference went beyond the narrow confines of linguistic and linguodidactic research, as the guests presented reports that covered many acute and pressing issues of our time, such as prioritizing scientific discovery, academic integrity and bioethics; self-plagiarism as a challenge to ethical standards; developing language and speech competencies under martial law; prospects for using educational materials of massive open online course platforms by graduate students (on the example of construction specialties); maintaining the mental health of the educational process; using immersive learning methods; actualization of the professional language competence of foreign students in the process of learning Latin clinical terminology; opportunities for learning legal terms in the process of teaching students (on the example of the Czech language); case study of mastering the LSP language (university level); syntactic templates of headlines in printed commercial advertisements promoting dental products (target audience ‒ dental professionals), etc.

Some highlights and innovations were also presented, namely, the scientific achievements of not only academics, but also students of Poltava State Medical University (O. Polishchuk), Kharkiv National Medical University (D. Maslennikov) and Lviv National Environmental University   (L. Baranovych). The future scientists not only demonstrated their lecturing skills but also the proper scientific level.

A series of lectures given by guest lecturers on May 16 and 17 was an absolute innovation of the conference: 1) Nature-based land management practices for watershed and riparian zone conservation (guest lecture ‒ Prof. Upul Subasinghe, the Dean of the Faculty of Applied Sciences, University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka); 2) Linguistic Challenges in Policies on Combating Domestic Violence (guest lecture ‒ Luminita Popescu, Doctor of Philosophy, State Secretary, National Agency for Equal Opportunities between Women and Men, Romanian Government, Bucharest, Romania); 3) Bridging Language Learning and Digital Technology: Insights from a CLIL Education Survey (guest lecture ‒ Dr. Onorina Botezat, Associate Professor of the Department of Modern Languages and Business Communication, Bucharest University of Economic Studies, Romania); 4) Reshaped Language on Diverse Gendered Placemaking (guest lecture ‒ Ramona Mihăilă, Doctor of Philosophy, Head of the Secretary of State's Office, National Agency for Equal Opportunities between Women and Men, Romanian Government, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest, Romania); 5) Educational leadership: an old concept in a new reality (guest lecture ‒ Prof. Lilia Morska, Institute of Pedagogy of Rzeszów University, Rzeszów, Poland); 6) Are plurilingual and intercultural competences important for university students nowadays? (guest lectures ‒ Soňa Grofčíková, Jana Trníková, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia); 7) Sine qua non of lexicographic description of English medical terminology (guest lecture ‒ Olena Gordiienko, DSc (Germanic Languages), Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Zaporizhzhia, Ukraine; Visiting Scholar, Department of Linguistics, Department of German and Slavic Studies, Faculty of Arts, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada); 8) Fostering future kindergarten and early-childhood teachers‘ competence in teaching a foreign language – theoretical considerations around content and language integrated learning and executive functions (guest lecture ‒ Dr. Małgorzata Jopek-Bizoń, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Bielsko-Biała, Poland).

It is important that the lectures of the invited foreign lecturers were attended by students of Poltava State Medical University and the University of Sri Jayawardenepura (Sri Lanka).

Summarizing the results of this scientific forum, it should be emphasized that the efforts of the organizers and participants were successfully and effectively aimed at solving many scientific problems, as well as at implementing the SDGs: ensuring inclusive and equitable quality education for all and promoting lifelong learning (SDG 4), ensuring gender equality (SDG 5) and intensifying activities within the Global Partnership for Sustainable Development (SDG 17).

The organizers are sincerely grateful to all the participants for their activity! We are looking forward to the next IV International Scientific and Practical Conference "Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching" and hope that this conference will be held in a mixed (face-to-face and distance) or in-person format and Poltava will be able to demonstrate its hospitality!