Гарант освітньої програмиГарант освітньої програми Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Петрушанко Тетяна Олексіївна – завідувачка кафедри терапевтичної стоматології, доктор медичних наук, профессор.
Петрушанко Т.О. з відзнакою закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту в 1993 році, була Ленінським стипендіатом (диплом ИВ-І №206390 від 25 червня 1986 року, спеціальність: стоматологія, кваліфікація лікар-стоматолог).

З 1986 по 1988 роки навчалась у клінічній ординатурі, з 1988 року в очній аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту. З 1992 по 1994 роки – асистент кафедри терапевтичної стоматології, з 1994 року – доцент кафедри (диплом ДЦ АЕ №001290 від 25 лютого 1999 року), з 2002 року – професор цієї ж кафедри. З липня 2011 року очолює кафедру терапевтичної стоматології.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптація тканин пародонта до стресорних впливів (клініко-експериментальне дослідження)» (дилом КН №000083 від 20 жовтня 1992 року).

Докторську дисертацію на тему «Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань пародонта» захистила на спеціалізованій вченій раді при НМУ ім. О.О.Богомольця у 2001 році (диплом ДД №001941 від 10 жовтня 2001 року).
У 2002 році присвоєно вчене звання професора кафедри терапевтичної стоматології (атестат професора 02 ПР №003760 від 19 жовтня 2005 року).

Автор 425 друкованих праць, співавтор 3-х підручників з терапевтичної стоматології, внутрішніх хвороб та пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 22 навчальних посібників, 4-х методичних рекомендацій, співавтор 4-х навчальних програм для студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації, з дисципліни «Терапевтична стоматологія»,  стандарту підготовки магістрів із стоматології і програм з терапевтичної стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації (2019 р.).

Має 54 патенти на винаходи, 6 посвідчень на рацпропозиції, 16 інформаційних листів, 8 авторських права на твір, 15 нововведень.

Науковий напрямок: «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у порожнині рота осіб із внутрішніми хворобами» (2020-2024 рр.). 

Під керівництвом проф. Т.О. Петрушанко захищені 2 докторські (А.В. Марченко, І.Ю. Попович) та 8 кандидатських дисертацій (Т.М. Пушкова, І.Ю. Попович, Л.Й. Островська, Н.Ю. Ємельянова, Н.І. Бєлікова, Н.В. Іленко, В.В.Череда, А.Д. Шульженко).

Є замісником голови центральної методичної комісії академії, членом Вченої Ради академії та стоматологічного факультету, членом проблемної комісії «Стоматологія» академії, членом Координаційної ради академії, членом журі «Призма-Чемпіонату», членом апробаційної ради та вченої ради по захисту дисертацій, членом редколегії журналів «Вісник Української медичної стоматологічної академії», ДентАрт, головою Полтавського осередку Асоціації лікарів-пародонтологів України (АЛПУ), дійсним членом Української академії естетичної стоматології, Віце-президент АЛПУ.

Найбільш вагомі публікації за останні роки:

І) Статті у виданнях Scopus. Web of  Scienсe

 1. Марченко А.В. Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / А. В. Марченко, І. В. Гунас, Т. О. Петрушанко // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 83-88.
 2. Петрушанко Т. О. Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас, А. В. Марченко // Світ медицини та біології. – 2017. – № 3 (61). – С. 55-59.
 3. Цитологічні особливості епітелію ясен свиней в нормі / І. Ю. Попович, Т. О. Петрушанко, Г. А. Єрошенко, О. М. Жага // Світ медицини та біології. – 2017. ‒ № 4 (62). ‒ С. 162-165.
 4. Computer-tomographic characteristics of root length incisors and canines of the upper and lower jaws in boys and girls with different craniotypes and physiological bite / A. V. Marchenko, I. V. Gunas, T. О. Petrushanko, O. A. Serebrennikova, Y. Yu. Trofimenko // Wiadomosci Lekarskie. – 2017. – Тom LXX, Nr 3, czI. – С. 499-502.
 5. Petrushanko T. A. The relationship between colonization resistance of the oral cavity and individual-typological characteristics of personality: dental aspects / T. A. Petrushanko, V. V. Chereda, G. A. Loban // WiadomosciLekarskie. – 2017. – Tom LXX, Nr 4. – С. 754-757.
 6. Экспресс-диагностика ротовой жидкости на наличие летучих аминов у женщин с бактериальным вагинозом / А. Д. Шульженко, Э. И. Крутикова, Т. А. Петрушанко, Л. И. Островськая // Світ медицини та біології. – 2018. – № 1 (63). – С. 96-99.
 7. Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом / Т. О. Петрушанко, Т. М. Мошель, О. В. Ганчо [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. – 2018. ‒ Т. 20, № 2 (107), март‒апрель. ‒ С. 216-220.
 8. Comparative analysis of dental implants stability / I. Yu. Popovych, T. O. Petrushanko, G.A. Yeroshenko, D. V. Steblovskiy // Світ медицини та біології. – 2018. – № 4 (66). – С. 191-194. 
 9. Petrushanko T. O. The special features of comprehensive treatment оf patients with generalized parodontitis in the background of coronary heart disease / T. O. Petrushanko, I. Y. Popovych, O. M. Bojchenko // Wiadomosci Lekarskie. – 2018. ‒ Tom LXXІ, Nr 5. – С. 954-959.
 10. Гістологічне обгрунтвання дентальної імплантації у пародонтологічних пацієнтів / І. Ю. Попович, Т. О. Петрушанко, Г. А. Єрошенко, А. І. Ячмінь // Світ медицини та біології. ‒ 2019. ‒ № 2 (68). ‒ С. 191-195.
 11. Бойченко О. М. Стан пародонта осіб, що приймають різні наркотичні препарати / О. М. Бойченко, Т. О. Петрушанко, І. Ю. Попович // Сіт медицини та біології. ‒ 2019. ‒ № 2 (68). ‒ С. 16-19.
 12. Effectiveness of nanocrystalline cerium dioxide for secondary prevention of inflammatory periodontal diseases in youngindividuals with obesity // M. Skrypnyk, T. Petrushanko, K. Neporada [et all.] // Letters in Applied Nano Bio Science. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 754-761.
 13. Popovych І. Yu. Peculiarities of porcine periodontium in normal condition and in generalized periodontitis during dental restoration of various types / І. Yu. Popovych, Т. О. Petrushanko, G. А. Yeroshenko // Світмедицинитабіології. – 2020. – № 1 (71). – С. 206-210. 
 14. He effect of the psycho-emotional stress on the state of microbiota of the gingival sulcus / A. V. Marchenko, G. A. Loban, T. O. Petrushanko [et al.] // Світ медицини та біології. – 2020. – № 3 (73). – С. 69-74.

ІІ) Статті у фахових виданнях України 

 1. Марченко A. B. Кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг зодонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом / А. В. Марченко, Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас // Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – № 29. – С. 27-32. 
 2. Марченко А. В. Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / А. В. Марченко, Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас // Вісник морфології. – 2017. – № 1, Т. 23 – С. 107-111.
 3. Попович І. Ю. Місцевий медикаментозний супровід порожнини рота пацієнтів після дентальної імплантації / І. Ю. Попович, Т. О. Петрушанко // Современная стоматология. ‒ 2018. ‒ № 4 (93). ‒ С. 46-48.
 4. Petrushanko T.O. Diagnostic value of laboratory tests of women in the dynamics of treatment of periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis / T. O. Petrushanko, A. D. Krutikova, E. I. Krutikova // Проблемиекологіїтамедицини. – 2019. – Т. 23, № 3-4. ‒ С. 17-21. 
 5. Петрушанко Т. О. Оцінка дії хвороботворних факторів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом / Т. О. Петрушанко, І. Ю. Попович, Т. М. Мошель // Клінічна стоматологія. ‒ 2020. ‒ № 2. ‒ С. 24-32.

ІІІ) Підручники, посібники 

 1. Бєлікова Н. І. Принципи біомеханіки шинування рухомих зубів: монографія / Н. І. Бєлікова, Т. О. Петрушанко, О. Б. Бєліков. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіч», 2016. – 186 с.
 2. Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу: навчальний посібник. / Т. О. Петрушанко, А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина, І.О. Іваницький – К.: «Центр учбової літератури», 2018. ‒ 288 с.
 3. Рибалов О. В. Губи та їх захворювання: Навчальний посібник / О. В. Рибалов, Т. О. Петрушанко, І. Ю. Литовченко ‒ Полтава, 2018. ‒ 135 с.
 4. Петрушанко Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології: навчальний посібник / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко. – К.: «Центр учбової літератури» , 2019. – 260 с.
 5. Іваницький І. О. Гіперчутливість зубів: навчальний посібник / І. О. Іваницький, О. С. Іваницька, Т. О. Петрушанко. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – 108 с.
 6. Diseases of the lips: manual / O. V. Rubalov, T. O. Petrushanko, I. Yu. Lytovchenko, Yu. V. Sidash. – Poltava, 2019 – 274 p.